Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی تحلیل اقتصادی پروژه ها

(904 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

تحلیل موثریت اقتصادی وتثبیت اولویت پروژه ها و برنامه های انکشافی دولت.

Job Details

Date Posted: 04 Apr 2018 Reference: 38
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت
2. تحلیل موثریت پروژه ها ازنظراقتصاد ملی وتثبیت قدامت های پروژوی بادرنظرداشت ظرفیت ها ومنابع باالقوه موجود انکشافی.
3. تحلیل نتایج تطبیق پروگرام های اقتصادی وپروژه های انکشافی وتحلیل موثریت پروژه ها دراقتصاد ملی.
4. تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت پروژه های مربوطه وارسال آن به آمریت توحید گزارشات وبودجه وسایرمراجع ذیربط.
5. حصول اطمینان از جمع آوری اعداد وارقام در مورد ظرفیت ها ومنابع باالقوه موجود اقتصاد ملی در مطابقت با اهداف انکشافی دولت.
6. پیش بینی سیرتحول وانکشاف طویل المدت ظرفیت ها ومنابع باالقوه موجود انکشافی در روشنی استراتیژی وپالیسی اقتصادی.
7. اشتراک درمذاکرات بودجوی وزارت ها وادارات ذیربط و ارایه نظر مسلکی در زمینه.
8. مدیریت و نظارت از روند تهیه و ترتیب گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در هماهنگی با ریاست های سکتوری.
9. ارائه پیشنهادات بوزارت تجارت درمورد تورید مواد مورد نیاز وحدود امتعه اضافی داخلی درمقایسه سطح تولیدات داخلی سالانه.
10. ارزیابی پیشنهادات وزارتها وادارات سکتوری دررابطه به جلسات کمیته اقتصادی شورای وزیران وکمیته های بین الوزارتی به همکاری ریاست های سکتوری وشمولیت آن دراجنداء جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران.
11. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.
12. اجرای سایروظایف که ازطرف امریت در مطابقت با قانون محول میگردد.

Skills

 برنامه های مدیریت کمپیوتر ( ورد ، اکسل)، لسان انگلیسی (بلدیت) .
 برنامه های اداره ، رهبری و پلانگذاری .

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. حد اقل درجه تحصیلی :
2. دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت پروژه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
3. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه ):
 یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
 قابلیت تطبیق خط و مشی ( پالیسی ) اداره مربوط را دارا باشد.
 توانائی رهنمائی و کنترول اداره را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook