Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس پروژه های انکشافی سکتور حکومت داری

(1259 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

تطبیق وپیشبرد پلان های مطروحه آمریت مربوط جهت مطالبه تحلیل و ارزیابی پروژه های انکشافی سکتور حکومت داری شامل : دفتر رئیس جمهور، ریاست عمومی اداره امور، ریاست اجرائیه و دارالانشاء شورای وزیران، اداره مستقل ارگان های محلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر

Job Details

Date Posted: 04 Apr 2018 Reference: 43
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربع وار و سالانه در مطابقت به پلان آمریت جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت.
2. رهنمائی میتودیکی ادارات ذیربط سکتوری در مورد پروژه های انکشافی بخش حکومت داری.
3. مطالعه و تحلیل پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی اجتماعی پیرامون پروژه های انکشافی بخش حکومت داری به منظور هماهنگی سازی پلانهای مربوطه.
4. جمع آوری معلومات مطالعه و ابراز نظر در مورد فعالیت های اقتصادی و انکشافی سکتور حکومت داری و ارائه آن به آمر مربوطه.
5. مطالبه و حصول پیشنهادات در مورد فعالیت های انکشافی اقتصادی و اندازه سرمایه گذاری سکتور حکومت داری جهت اجراات مورد نظر.
6. ابراز نظر پیرامون حجم سرمایه گذاری جهت رشد فعالیت های اقتصادی کشور در سکتور حکومت داری.
7. حصول راپور های پیشرفت کار فزیکی و مصارف پروژه های انکشافی مطالعه، تحلیل و ارزیابی راپور های واصله و ارائه آن به آمریت سکتور حکومت داری توم با ابراز نظر.
8. تهیه گزارش های تحلیلی با ذکر عوامل پسمانی و پیشنهاد راه های حل و ارائه آن به مدیر عمومی توحید و انسجام جهت نهائی سازی آن به طور ربع وار و سالانه و ارائه آن به آمریت مربوط.
9. جمع آوری ارقام و مصارف نهائی پروژه های تکمیل شده سکتور حکومت داری.
10. اجراات در تکمیل مطالعات اقتصادی و تخنیکی پروژه ها و ادارات مربوطه.
11. ابراز نظر تخنیکی پیرامون قوانین واصله ادارات شامل سکتور حکومت داری و حاکمیت قانون.
12. اشتراک فعال درکمیته مرور قوانین وزارت عدلیه .
13. مطالعه و ابراز نظر درمورد راپور ها و سایر موضوعات که از حیث ارتباط وظیفوی از طرف ریاست محول میگردد.
14. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.
15. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون.

Skills

• برنامه هاي مديريت كمپيوتر(ورد، اكسل) ، لسان انگليسي (آشنايي).
• برنامه هاي مديريت ، پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. حد اقل درجه تحصيل:
• دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی ، اقتصاد و یااداره تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته ای فوق الذکر ارجحت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
کارشناس نظارت از مدیریت .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
کارشناس نظارت و ارزیابی .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
Multi Media Developer at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
Professional Journalist at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست توسعه باغداری at وزارت زراعت، آبیا.. Kabul 20 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 17 Nov 2018
ریاست هماهنگی دریافت راه.. at وزارت امور م.. Kabul 18 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( پک.. at وزارت فواید .. Multi Cities 14 Nov 2018
مشاورفنی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست کنترول کیفیت پروژه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست اداره کار وعملیات .. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست عمومی حفظ و مراقبت.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست حفظ ومراقبت سالنگه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم پروژه ها at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست بازسازی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست انسجام امور اجرائی.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
مشاور ارشد at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
مدیرعمومی انکشاف دهات at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
کارشناس GIS at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
آمریت ارزیابی از نتایج at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 14 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook