Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مشاور حقوقی برای تهیه گزارش ملی افغانستان برای کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیتCRPD

(2384 Views)

About Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan

جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه پیوستن به معاهدات بین المللی حقوق بشر از جمله کشورهای پیشتاز محسوب می شود که تا اکنون به 7 معاهده از 9 معاهده مهم حقوق بشری ملحق شده است. این معاهدات عبارتند از: میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)، میثاق حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR)، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه (CAT)، کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی (CERD)، کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانCEDAW ، کنوانسیون حقوق طفل (CRC)و دو پروتکل الحاقی آن شامل: پروتکل الحاقی اطفال متاثر از منازعات مسلحانه و پروتکل الحاقی راجع به فروش طفل، فحشاء و پورنوگرافی آن وهمچنین کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت.

Job Summary

روند تهیه گزارشات ملی از تطبیق اسناد بین المللی در عرصه حقوق بشر یک روند ملی و فراگیر است که تقریباً همه ادارات دولتی، جامعه مدنی و موسسات بین المللی را شامل میگردد. زمانیکه یک دولت به یک کنوانسیون الحاق میکند، بایست گزارش ابتدایی اجراات از تطبیق مفاد کنوانسیون یا پروتکل اختیاری آن را بعد از یک یا دو سال و گزارش دوره ای را بعد از چهار یا پنج سال (مطابق رهنمود کنوانسیون مورد نظر) ترتیب و به کمیته ناظر سازمان ملل متحد ارسال نماید. کمیته ناظر سازمان ملل متحد بعد از بررسی و نظر به تقسیم اوقات کاری خویش برای دولت عضو، تاریخی را جهت دفاع از گزارش مشخص میسازد. دولت عضو با در نظر داشت تاریخ، هیات خویش را تعیین و جهت دفاع از گزارش به مقر کمیته اعزام می نماید. بعد از نشست دفاعیه، کمیته ناظر سفارشاتی را به دولت مزبور ارائه میکند که دولت مکلف میگردد تا جواب به این سفارشات را به صورت گزارش دوره ای ارائه نماید.
وزارت امور خارجه برای تهیه گزارش از تطبیق میثاق های بین المللی در عرصه حقوق بشر، با در نظر داشت رهنمود عمومی تهیه گزارشات به میثاق ها و رهنمود خاص کمیته ناظر میثاق مورد نظر، ابتدا به ایجاد ساختار تشکیلاتی که روند گزارشدهی را مدیریت و رهبری نماید مبادرت می ورزد. به همین منظور بعد از بررسی مواد میثاق مورد نظر و یا سفارشات واصله از کمیته ناظر، نهاد های شامل در کمیته رهبری روند را مشخص نموده و طی پیشنهاد جهت منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به اداره امور ارسال می نماید. این کمیته به ریاست وزیر امور خارجه و عضویت معینان نهاد های تطبیق کننده میثاق مورد نظر، نمایند گان جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و در برخی موارد نماینده نهاد های بین المللی فعال در عرصه حقوق بشر تشکیل میگردد تا از روند گزارشدهی نظارت به عمل آورده و گزارش مذکور را نهایی و تایید نماید. کمیته رهبری در اولین نشست خویش ضمن آشنایی با رهنمودها و روند کاری، نمایندگان ادارات خویش را در سطح تخنیکی معرفی می نمایند. گروه کاری تخنیکی روند تهیه گزارش متشکل از نمایندگان (روسای کلیدی) ادارات تطبیق کننده، جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیربط بوده و در اصل حلقه مهم در این زنجیر به شمار میرود. ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امورخارجه به منظور سهولت در کار ساختار برای روند تهیه هر گزارش از تطبیق میثاق ها، واحد هماهنگی مشخصی را (مسئول دسک گزارش دهی، مشاور حقوقی و مترجم) تشکیل نموده و برای پیشبرد امور مربوط به گزارش مورد نظر موظف میسازد.
روند تهیه گزارش ملی برای کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیتCRPD، نیز مطابق به توضیحات فوق الذکر آغاز، و با همکاری سایر نهاد ها و ساختار پیشبینی شده و تاریخ مشخص خاتمه خواهد یافت.

Job Details

Date Posted: 10 Apr 2018 Reference: 003
Closing Date: 02 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 10 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مشاور حقوقی مسئول تهیه محتوای گزارش و تسوید آن مطابق به معیار ها میباشد.

مسئولیت های عمده مشاور حقوقی قرار ذیل میباشند.
• ترتیب و تنظیم پلان کاری برای تهیه گزارش ملی مورد نظر.
بررسی اسناد مرتبط به تهیه گزارش کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیتCRPD،: قوانین، مقرره ها، پالیسی ها، گزارشات قبلی و سایر اسناد ذیربط در رابطه به موضوع.
• ارایه مشوره در رابطه به ترکیب اعضای کمیته رهبری، گروه کاری تخنیکی و کمیته تسوید روند تهیه گزارش مورد نظر.
• ارائه طرح برای راه اندازی و برگزاری سمپوزیم ها، ورکشاپ ها و یا سیمینارهای معلوماتی و مشخص نمودن موارد برای بحث.
• ترتیب رهنمود کاری برای گروه کاری تخنیکی و کمیته تسوید در مشوه با ریاست.
• تهیه و ترتیب پرسشنامه ها مرتبط به موضوع و ارسال آن به ادارات مربوطه.
•تسویدگزارش به زبان انگلیسی و ترجمه آن به یکی از زبانهای ملی.
• جمع آوری معلومات لازم از تمامی ادارات شامل روند تهیه گزارش.
• تجزیه و تحلیل معلومات جمع آوری شده در روشنائی مواد کنوانسیون ذیربط، سفارشات کمیته مربوطه، رهنمود عمومی تهیه گزراشات و رهنمود خاص کمیته.
• همکاری نزدیک با گروه کاری تخنیکی و کمیته تسوید روند تهیه گزارش.
• برگزاری ورکشاپ، سیمینار جهت شریک سازی مسوده گزارش با گروه های مختلف در مرکز و ولایات.
تهیه مواد لازم جهت کمپاین های مختلف به منظور آگاه دهی عامه مردم.
جمع آوری نظریات گروه های مختلف، تحلیل و درج نمودن موارد مهم در مسوده گزارش.
• تسوید، تجزیه و تحلیل، ویرایش و نهایی سازی گزارش به زبان های دری ، پشتو و انگلیسی.
• ارائه گزارش ماهوار از اجراآت به مسئولین اداره.

Skills

-

Qualifications

• داشتن ماستری در حقوق، حقوق بشر، علوم سیاسی و یا سایر علوم مرتبط با 5 سال سابقه کاری، و یا داشتن درجه لیسانس حقوق با 10 سال تجربه کاری،
• آشنائی با میکانیزم های گزارش دهی سازمان ملل به کنوانسیون های حقوق بشر و مکلفیت ها و تعهدات دولت،
• تجربه در نوشتن و ارائه گزارش،
• تجربه در برگزاری سیمینار ها، ورکشاپ ها و سمپوزیم های علمی و اکادمیک،
• دارای مهارت خاص در ایجاد شبکه های کاری، تیم سازی و مدیریت باشد،
• داشتن فهم و تجربه کاری در رابطه به مأموریت و فعالیت های سازمان ملل متحد،
• داشتن مهارت و فهم زبان انگلیسی، دری و یا پشتو لازم است.

مکان:این مشاور در ریاست حقوق بشر و امور بین الملل زنان ، وزارت امور خارجه، کار می کند و روزانه به اداره متذکره گزارش خواهد داد.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

-

Submission Email

s.delawar@mfa.af , salimanwarzai@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Chief COMPLIANCE OFFICER at Arya Pool MSP-FXD (Ltd.) Kabul 20 Jan 2019
مدیر عمومی تضمین خط عبور.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تحصیل جرایم at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
متخصص ترتیب پلان نظارتی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیرعمومی طرح قوانین و م.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
CMS Backfill Advisor at Tetra Tech - JSSP Multi Cities 12 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook