Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر امور کار

(1292 Views)

About MoLSAMD

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.
به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.


هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
تنظیم امور قوای بشری، آموزشهای فنی و حرفوی و امور تقاعد جهت عرضه خدمات مؤثر و فراهم آوری تسهیلات در سطح ولایت.

Job Details

Date Posted: 12 May 2018 Reference: 3 بست
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. نظارت از تطبیق استراتیژی، پلانهای انکشاف مهارت ها، قوای بشری و امور تقاعد جهت عرضه خدمات موثر به سطح ولایت مربوطه.
3. مطالعه و بررسی نتایج تحلیل و ارزیابی آموزش های فنی و حرفوی جهت تشخیص نیازمندهای ضرورت مارکیت کار در ولایت مربوطه.
4. نظارت از امور توسعه و فراهم آوری تسهیلات آموزش های فنی و حرفوی از طریق ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی در سکتور دولتی و خصوصی به منظور ایجاد زمینه کاریابی به اتباع ولایت مربوطه.
5. فراهم آوری تسهیلات دررابطه به ایجاد و تجهیز مراکز عرضه خدمات کاریابی در سطح ولایت مربوطه جهت آموزش بهتر.
6. مدیریت و نظارت از ترتیب، طی مراحل و توزیع جواز کار به اتباع داخلی و خارجی غرض فراهم آوری زمینه کار برای شان در ولایت مربوطه طبق مقرره مربوطه.
7. تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات ذیربط در سطح ولایات غرض انسجام بهتر امور.
8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
10. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیت های گزارشدهی:
آمر امور کار به رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت گزارش میدهد.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ادبیات، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .
3. تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنائی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ایمل ادرس برای ارسال درخواستی:

Submission Email

jobs@molsamd.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند سرشفت - شفت اول - م.. at DABS Kabul 24 Nov 2018
کارمند سرشفت - شفت دوم - م.. at DABS Kabul 24 Nov 2018
(عضوتعقیب و پیگیری شکایا.. at DABS Kabul 24 Nov 2018
Senior Program Manager - Election at National Democratic Institute for In.. Kabul 18 Nov 2018
Sharia Internal Audit Officer at Agricultural Development Fund Kabul 22 Nov 2018
Program Assistant – Elections and Civil Soc.. at National Democratic In.. Kabul 17 Nov 2018
Finance Specialist for MoPH-Sehatmandi Projec.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 19 Nov 2018
Senior Advisor to the Deputy Minister of Fina.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 19 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook