Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر امور کار

(508 Views)

About MoLSAMD

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.
به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.


هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
تنظیم امور قوای بشری، آموزشهای فنی و حرفوی و امور تقاعد جهت عرضه خدمات مؤثر و فراهم آوری تسهیلات در سطح ولایت.

Job Details

Date Posted: 12 May 2018 Reference: 3 بست
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. نظارت از تطبیق استراتیژی، پلانهای انکشاف مهارت ها، قوای بشری و امور تقاعد جهت عرضه خدمات موثر به سطح ولایت مربوطه.
3. مطالعه و بررسی نتایج تحلیل و ارزیابی آموزش های فنی و حرفوی جهت تشخیص نیازمندهای ضرورت مارکیت کار در ولایت مربوطه.
4. نظارت از امور توسعه و فراهم آوری تسهیلات آموزش های فنی و حرفوی از طریق ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی در سکتور دولتی و خصوصی به منظور ایجاد زمینه کاریابی به اتباع ولایت مربوطه.
5. فراهم آوری تسهیلات دررابطه به ایجاد و تجهیز مراکز عرضه خدمات کاریابی در سطح ولایت مربوطه جهت آموزش بهتر.
6. مدیریت و نظارت از ترتیب، طی مراحل و توزیع جواز کار به اتباع داخلی و خارجی غرض فراهم آوری زمینه کار برای شان در ولایت مربوطه طبق مقرره مربوطه.
7. تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات ذیربط در سطح ولایات غرض انسجام بهتر امور.
8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
10. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیت های گزارشدهی:
آمر امور کار به رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت گزارش میدهد.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ادبیات، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .
3. تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنائی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ایمل ادرس برای ارسال درخواستی:

Submission Email

jobs@molsamd.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Demining Team Medic at Afghan Technical Consultants Multi Cities 25 May 2018
Demining Field Medical Officer (MD) at Afghan Technical Consultants Multi Cities 25 May 2018
Program Assistant (Gender Justice Advisor) FS.. at U.S. Embassy Kabul 23 May 2018
Program Assistant (PA) at Integrity Watch Afghanistan Balkh 24 May 2018
Hygiene & Sanitation Supervisor Emergency Cou.. at DACAAR Kabul 30 May 2018
(دریور (بغلان at DABS Baghlan 22 May 2018
دریور at DABS Kabul 22 May 2018
Guard at Coordination of Rehabilitaion and Development Services for Afgha.. Herat 27 May 2018
Admin /Finance Consultant at Ministry of Public Health Zabul 26 May 2018
کارکن خدماتی at DABS Kabul 22 May 2018
نجار at DABS Kabul 22 May 2018
ولدنگ کار at DABS Kabul 27 May 2018
تکنیشنن اکسری at Ministry of Public Health Kabul 24 Jun 2018
Day and Night Mentors at OVCSP/DM Social Affairs/MoLSAMD Kabul 26 May 2018
آمر خدمات اجتماعی at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر حمایت تخنیکی و نظارت .. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر تحلیل، توحید و انسجا.. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر تحلیل و توحید گزارشا.. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمریت ایمنی کار at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر گروپ سوم مفتشین at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر گروپ اول مفتشین at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر طرح و تسوید اسناد تقن.. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر جبران خساره و تنظیم خ.. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر تشخیص و حمایت اطفال at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر بررسی تخنیکی موسسات .. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
آمر بررسی ادارات دولتی و .. at MoLSAMD Kabul 22 May 2018
Site Maintenance Assistant (Helper) at United Nations World Food Programm.. Kabul 23 May 2018
Snr. Program and Planning Specialist at OVCSP/DM Social Affairs/MoLSAMD Kabul 21 May 2018
Snr. Child Protection Specialist at OVCSP/DM Social Affairs/MoLSAMD Kabul 21 May 2018
Social Organizer at DACAAR Kabul 20 May 2018
Cook آشپز at DRCC Kabul 24 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook