Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی

(988 Views)

About MoLSAMD

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است. به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصت های شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.


هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
نظارت از چگونگی تحقق احکام ، قوانین و مقررات مرتبط به کار در ادارات دولتی و سازمانهای اجتماعی.

Job Details

Date Posted: 12 May 2018 Reference: 3 بست
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت با پلان ریاست واهداف استراتیژیک وزارت.
2. مدیریت و رهنمایی اعضای مسلکی مربوطه دررابطه به تفتیش کار درادارات دولتی و سازمان های اجتماعی در سطح مرکز و ولایات غرض رفع مشکلات و بهبود اجراات .
3. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات دولتی و سازمانهای اجتماعی جهت تنظیم لست مکمل معلومات، فراهم اوری تسهیلات و زمینه سازی تطبیق پروسه تفتیش کار .
4. تهیه مواد مورد نیاز تیم مربوط در مطابقت به ویژگی و خصوصیات کاری ادارات قبل از اغاز پروسه تفتیش کار غرض داشتن امادگی کامل .
5. دریافت گزارشات و نتایج فعالیت های مفتشین کار بخش مربوطه جهت تحلیل ، ارزیابی و پیگیری تطبیق پروتوکول های مفتش کار در ادارات.
6. ارائه پیشنهادات به مقامات ذیصلاح در رابطه به نیازمندیها ، مشکلات و چالش های تیم مربوط جهت رسیدگی به آن .
7. تدویر ورکشاپ ها و پروگرام های آموزشی مسلکی در رابطه به تفتیش کار غرض ارتقای ظرفیت کاری تیم.
8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
10. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.
نتایج متوقع:
الی مدت 2 ماه بعد از استخدام کارکن، باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) در مطابقت با اهداف CBR ومسئولیتهای وظیفوی طرح کند.
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
آمر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی به رئیس تفتیش کار گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره عامه ، اداره و منجمنت، شرعیات (فقه و قانون)، مدیریت مالی و حسابی و پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .
3. تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وزبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ایمل ادرس برای ارسال درخواستی:

Submission Email

jobs@molsamd.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
(ولدنگ کار ( مرکز at DABS Kabul 04 Oct 2018
کارشناس تامین هماهنگی حا.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
خبرنگار at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس امورتقنینی درار.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس ارزیابی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Database Developer at Ministry of Public Health Kabul 02 Oct 2018
غضومسلکی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
ICU صفاکار کندز at Ministry of Public Health Kunduz 25 Oct 2018
مدیرعمومی امور مالی at National Medicine and Healthcare .. Kabul 25 Sep 2018
Financial Analyst at Afghanistan Holding Group Kabul 02 Oct 2018
External Communications Specialist at Tetra Tech -Women's Leadership Deve.. Kabul 27 Sep 2018
Admin Assistant at Ministry of Public Health Kabul 01 Oct 2018
Social worker /Helmand Re/Ad at Ministry of Public Health Helmand 23 Sep 2018
Senior Project Designing Specialist at NSDP | MOLSAMD Kabul 22 Sep 2018
(مدیریت مصوبات ( مرکز at DABS Kabul 21 Sep 2018
(کارمند دیتابیس ( مرکز at DABS Kabul 21 Sep 2018
Community Mobilizer for Shelter at Coordination of Rehabilitaion and Deve.. Badghis 27 Sep 2018
: NFI Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services f.. Badghis 27 Sep 2018
Emergency Response Officer at Coordination of Rehabilitaion and Developme.. Badghis 27 Sep 2018
Senior Advisor for GDPP at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
PPP Senior Advisor-Technical at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
سکرتر مقام at National Medicine and Healthcare Products Regulato.. Kabul 21 Sep 2018
(سکرتر ریس عملیاتی ( مرکز at DABS Kabul 20 Sep 2018
(خیاط (طبقه اناث at Shakhes Engineering Team Kabul 30 Sep 2018
سه پست مختلف برای طبقه ان.. at House Kabul 24 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook