Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافي

(1540 Views)

About MoLSAMD

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.
به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
نظارت وارزیابی از چگونگی تحقق پلان های مطروحه و پروژه های انکشافی در مطابقت با چهار چوب فعالیت های (Log Frame) تعین شده.

Job Details

Date Posted: 12 May 2018 Reference: 3 بست
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: M & E Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. طرح و ترتیب پلان های نظارتی و ارزیابی بمنظور استقامت دهی پروسه نظارت از عملکرد ها در مرکز وولایات.
3. نظارت دومدار از پروژه های انکشافی مطابق پلان های مطروحه وزارت و ارایه نظریات در مورد آن به منظور بهبود امور کاری.
4. ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی و پلان های مطروحه و ارایه گزارش با تفکیک آمار و ارقام آن به مقامات ذیربط از تحقق پلان های طرح شده.
5. حصول اطمینان از ایجاد و انکشاف سیستم فایلینگ (بصورت کتبی والکترونیکی) بخاطر حفظ اسناد آمریت مربوطه ودسترسی به موقع به آن
6. شناسائی موانع و چالش ها از جریان پروسه نظارت وارزیابی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها .
7. تعین شاخص ها، معیار ها مطابق به چارچوب کار اداره جهت نظارت و ارزیابی از پیشرفت کار در مطابقت به پلان تعین شده
8. بررسی تخنیکی و مالی پروپوزل های پروژه های انکشافی مطابق قوانین نافذه به منظور رعایت معیار های تعین شده.
9. تهیه و ترتیب رهنمودها، چک لستها و فارمت های گزارشدهی جهت حصول اطمینان از تطبیق بهتر فعالیت ها مطابق به معیارها.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
11. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
12. اجرای سایر وظایف حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیت های گزارشدهی:
آمرنظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی به رئیس نظارت و ارزیابی گزارش میدهد.

Qualifications

مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: انجنیر ساختمانی، اداره عامه، مدیریت عمومی، اداره و تجارت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، مدیریت پروژه و به رشته تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .
3. تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وزبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ایمل ادرس برای ارسال درخواستی:

Submission Email

jobs@molsamd.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
National Monitoring & Evaluation Assistant at Food and Agriculture Organi.. Herat 28 Feb 2019
MONITORING AND EVALUATION COORDINATOR at DAI Kabul 19 Feb 2019
Monitoring and Evaluation (M&E) Manager at Asia Foundation Kabul 28 Feb 2019
Monitoring and Evaluation (M&E) Assistant at The Asia Foundation Kabul 28 Feb 2019
Monitoring & Evaluation Specialist at Ministry of Mines and Petroleum (Mo.. Kabul 25 Feb 2019
M&E Officer at Afghanaid Daikondi 23 Feb 2019
Monitoring & Evaluation Officer at Coordination of Rehabilitation and Dev.. Herat 20 Feb 2019
Senior Research, Monitoring and Evaluation Ad.. at Afghan Social Marketin.. Kabul 27 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook