Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاونیت عملیاتی

(1626 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

از اینکه امورات معاونیت عملیاتی ننګرهار برشنا با درنظر داشت امورات تخیکی زیاد بوده لازم است تا شخصی منحیث معاوین عملیاتی حوزه ننګرهار برشنا وظایف ذیل را به ګونه موثر انجام دهد.

Job Details

Date Posted: 12 May 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0061
Closing Date: 25 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• تنظیم منابع تولید( برق آبی , حرارتی و دیزلی ) وتورید با درنظرداشت مصرف شبکــه درهمـــــکاری مستقیم با دسپیچنگ NLCC
• مراقبت ازاجراآت مدیریت های مربوطه تحت اداره معاونیت عملیاتی
• نظارت از امورات عملیاتی واحد های دومی مربوط برشنا
• ارتقاع ظرفیت پرسونل تخنیکی ریاست برشنا شرکت
• مراقبت ازپروژه های تحت قیمومیت برشنا شرکت (پلانی ویا غیرپلانی)
• پیشبرد وانسجام امورات اداری وتخنیکی
• حل ورسيدګي به مشکلات وعرضه خدمات بهتر به مشترکين.
• حفظ ونگاهداشت تمام تجهيزات مرتبط به انرژي برق .
• عرضه خدمات بهتر در امور برق رساني به مشترکين.
• ترتيب وتنظيم نوکريوالان .
• جلوگيري از ضايعات .
• ارتباط دايمی به مديريت هاي تخنيک وتوليد .
• ارايه گزارش کاري به مرجع مربوطه .
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم.

Skills

• پرتحرک با حصول نتایج عالی.
• تبلور وعلاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.
• توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید.
• توانایی تعریف اهداف و استراتیژی هایی عمومی شرکت در پلان های کاری و فعالیت های عملیاتی.
• توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت.
• ژرف نگر و آشنایی کافی به قوانین و مقررات مالی قانون شرکت ها و سایر قوانین و مقرارت تجارتی مر بوط به کشور و استندرد های بین المللی محاسبوی.
• توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط.
• تبعه افغان با تسلط کامل به زبان های دری و پشتو به ویژه زبان انگلیسی.

Qualifications

• حد اقل سند فراغت لیسانس در رشته برق باشد و یا هم معادل آن باشد.
• داشتن تجربه کاری حد اقل 4 سال.

Job Location

Afghanistan - Nangarhar
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Email Print Report
More jobs in this category
Re - سر شفت سب ستیشن شاهین -.. at DABS Balkh 04 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Optimization Advisor at AFTEL Kabul 27 Feb 2019
مدیر شبکه ناد علی - هلمند .. at DABS Helmand 04 Mar 2019
مدیر دسپیچنگ - هلمند برشن.. at DABS Helmand 04 Mar 2019
Power Lead Engineer (Farah) at Afghan Wireless Communication Company Kabul 28 Feb 2019
Re - مدیر بند سلما - هرات بر.. at DABS Herat 28 Feb 2019
Re - Design Expert For Substation at DABS Kabul 02 Mar 2019
عضو شفت سب ستیشن شمال غرب.. at DABS Kabul 02 Mar 2019
Re - رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن اوبه - هرات .. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیریت سب ستیشن کروخ - هر.. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیر سب ستیشن چشت شریف - ه.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن پشتون زرغو.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر ریلی - کندهار برشنا at DABS Kandahar 25 Feb 2019
مدیریت عملیاتی - ارزگان ب.. at DABS Oruzgan 25 Feb 2019
بست 5 تکنیشن تنظیم و مراق.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
مدیر تعین محصول - گردیز ب.. at DABS Paktia 23 Feb 2019
میتر خوان - غور برشنا at DABS Ghowr 21 Feb 2019
Re - انجنیر مطالعه شبکه - ب.. at DABS Balkh 19 Feb 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook