Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی ثبت وانسجام معلومات زمینداری

(611 Views)

About ARAZI

An independent, effective and efficient public institution that provides transparent land services, contributing to stability and growth
ARAZI will be Afghanistan’s prime and sole, independent land administration and management body, managing state owned lands, and providing land related services and information to citizens, institutions and investors. It will be a modern institution dedicated to maximizing economic, social and cultural benefits from land for the Afghan people. It will provide services in recognition of Afghanistan’s cultural and socio-economic context.

Job Summary

هدف وظیفه : جمع آوری معلومات درمورد اراضی ، ثبت و تنظیم نقشه های اراضی و ارایه معلومات به اشخاص انفرادی و ادارات در مطابقت با قانون ومقررات مربوط .

Job Details

Date Posted: 06 Jun 2018 Reference: N/A
Closing Date: 15 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 6 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی :
1. طرح وترتیب پلان کاری مدیریت عمومی ثبت وانسجام معلومات زمینداری مطابق به پلان کاری آمریت تخنیکی زمینداری ریاست اراضی.
2. رهنمائی وکنترول کارکنان مدیریت عمومی ثبت وانسجام معلومات زمینداری غرض اطمینان از اجراات موثر و مفید بخش های مربوط به منظور نیل به اهداف وم قاصد اداره.
3. تلاش در راه تطبیق پروسه GRM Registry وGRM cadistary وسیستم معلومات درسطح ریاست اراضی ولایت بمنظور ثبت وانسجام معلومات زمینداری.
4. ایجاد هماهنگی موثر میان بخش های ذیربط در امور ثبت اراضی جمع آوری وثبت نقشه های کدستری در سیستم الکترونیکی .
5. فراهم آوری زمینه سهولت جهت ایجاد سیستم ثبت اراضی ، انفرادی ، دولتی و عامه وتجدید دفاتر املاک موجود در ولایت.
6. هدایت و رهنمائی تخنیکی برای کارکنان بخش ثبت وانسجام جهت بهبود امور و وارثی از امور ارشیف تخنیکی جهت مصؤنیت.
7. تدویرجلسات تخنیکی ومسلکی بمنظور تصمیم گیری در رابطه به حل مشکلات ، اشتراک درجلسات سطح رهبری ریاست اراضی بمنظور ارایه نظریات و پیشنهادات برای حل مشکلات و اخذ هدایات .
8. مدیریت از کارمندان تحت اثر بمنظور حصول اطمینان از استخدام ، ارزیابی و رشد ظرفیت ها .
9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه ازطرف مقامات مطابق به قوانین اهداف اداره مستقل اراضی وخط مشی سپرده میشود .

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1- داراي سند تحصيلي حداقل لسانس در رشته های حقوق، اداره عامه، ، جیودیزی،‌ زمین شناسی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2- حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3- تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری، پشتو)
4.توانائی استفاده از پروگرامهای کمپیوتر و آشنائی با لسان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Balkh
- Kabul
- Kunduz
- Parwan
- Nuristan
- Wardak

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود.

فورم درخواستی و تمام اسناد تحصیلی و کاپی قرار داد های کاری باید به فارمت پی دی اف بوده و حجم آن بیشتر از 5 ام بی نباشد.
متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف اند خلص سوانح جدید از واحد اولی اداره که تاریخ آن بیشتر از شش ما سپری نگردیده باشد ارایه نمایند.
کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری ضم فورم درخواستی میباشند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی ج.ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تائید شده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌ های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد.
فورم درخواستی را از اخر این صفحه داونلود نماید

کاندیدان که علاقمند به اخذ فورم در خواستی این اداره هستند، باید فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی تائید شده خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های:ارسال نمایند. همچنان به آگاهی تمام کاندیدان رسانیده میشود که فورم درخواستی آنلاین بوده و هارد کاپی درخواستی ها قابل قبول نبوه و مزاحم بخش مربوطه نگردند.

نوت: البته قابل یاد آوری است کاندیدان محترم لطفآ هنگام ارسال فورم درخواستی ذریعه ایمل عنوان بست و ولایت مورد نظر خویش را در متن و عنوان ایمل خویش مشخص نمایند.
برای معلومات بیشتر لطف نموده به شماره های 0748765319 0748053375 /0793704045 / در تماس شده و حل مطلب نمائید.

Submission Email

hr.cs@arazi.gov.af, csc.aila@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Environmental and Social Safeguards Specialis.. at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 19 Aug 2018
آمریت محاسبه جنسی at کمیسیون مستقل اصلاح.. Kabul 21 Aug 2018
آمر شبکه at کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و.. Kabul 21 Aug 2018
آمر تحلیل ظرفیت و نیازمن.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Aug 2018
آمر احصائیه و تدقیق تشکی.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Aug 2018
آمر انکشاف نرم افزار at کمیسیون مستقل اصل.. Kabul 21 Aug 2018
آمر ارتباط ولایات at کمیسیون مستقل اصلاح.. Kabul 21 Aug 2018
GIS ADVISOR at National Statistics and Information Authority Kabul 16 Aug 2018
کار آموز at Ministry of Economy Kabul 21 Aug 2018
ریاست نظارت وارزیابی at وزارت مخابرات و ت.. Kabul 20 Aug 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Zabul 20 Aug 2018
ریاست کار، اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Oruzgan 17 Aug 2018
ریاست صنعت و تجارت ولایت .. at وزارت تجارت.. Kabul 20 Aug 2018
ریاست خدمات مشورتی و انج.. at وزارت انرژی .. Kabul 20 Aug 2018
Senior Gender Officer at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 31 Aug 2018
اعلان مجدد - آمر سروی و پل.. at وزارت امور ش.. Kabul 14 Aug 2018
اعلان مجدد آمریت انجنیری at وزارت امور شه.. Kabul 14 Aug 2018
اعلان مجدد - آمر تحلیل و ا.. at وزارت امور ش.. Kabul 14 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook