Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر معارف شهری - ریاست معارف ولایت های زابل، سمنگان و بدخشان

(2928 Views)

About وزارت معارف

پس منظر وزارت معارف:
وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بينبردن بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که تحقق اين اهداف بادرنظرداشت قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.
وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

Job Summary

هدف (خلاصه) ظایف پلانگداری ,نظارت و تنظیم تمام امور تدریسی و اداری نهاد های تعلیمی و تربیتی وزارت معارف ولسوالی مربوطه بوده و مکلف به تطبیق قانون و سایر قوانین کشور – پالیسی – مقررات – لوایح و نورم های وزارت معارف میباشد.

Job Details

Date Posted: 09 Jun 2018 Reference: MoE/003
Closing Date: 25 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Female
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسولیت ها و صلاحیت های وظیفوی :
1. تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ، ماهوار،ربعوار وسالانه ، واخذ منظوری آن ازریاست مربوطه.
2. کنترول ومراقبت از تطبیق پلان کاری کارمندان.
3. ارایه مشوره ها جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه.
4. رهبري و نظارت همه جانبه از اجراات منسوبيني كه (مادونان مستقيم) بصورت مستقيم به آمرمعارف ولسوالی گزارش بدهد .
5. پلان گذاري ، تطبيق ، نظارت ، ارزيابي و گزارش دهي و گزارش گيري از امور تدريسي واداری نهاد هاي معارف حوزه ولایت یمربوطه
6. حواله و اجراي معاشات منسوبين معارف شهری به وقت معینه .
7. تعيين اولويت ها و نيازمندي ها، تهيه و تدارک اجناس، سامان آلات، کتب، مواد درسي و ممد درسي، قرطاسيه و ساير ضروريات و توزيع آنها .
8. جمع آوري احصائيه هاي دقيق و تفصيلي تمام شاگردان ، معلمين و ماموران معارف دربخش مربوطه.
9. تامين محيط مصؤن و مساعد اموزشي در تمام نهاد هاي تعليمي معارف با همكاري با نهاد هاي دولتي و مردمي با توجه خاص به برنامه دفاع و حمايت از معارف، اعمار و احياي تعميرات، محيط صحي و مصؤن.
10. تطبيق بودجه عادي و انكشافي معارف در سطح شهر و ارائه گزارش به ریاست معارف در ولایت .
11. تطبيق لوايح ، مقررات ، پاليسي ها و قانون معارف در عرصه هاي تعليمي و تربيتي.
12. نظارت ، ارزيابي و گزارشگيري و گزارش دهي در عرصه هاي تعليمي و تربيتي.
13. باز ديد دوامدار از مکاتب و مدارس به منظور بهبود کيفيت امور تعليمي و تربيتي .
14. کنترول و ارسال به موقع جداول نتايج امتحان شاگردان به ریاست معارف ولایت مربوطه .
15. نظارت و رسيدگي به امور متعلمان و فارغان مکاتب.
16. مساعد ساختن زمينه هاي ارتقاي سطح علمي و مسلکي معلمين .
17. مواظبت دايمي از كليه منسوبين معارف درولسوالی مربوطه، مديريت و نظارت از امور منابع بشري بشمول تقديم پيشنهاد تقرر، تبدل، مکافات و مجازات منسوبين مربوطه به ریاست معارف مربوطه
18. تنظيم امور مناسبات و روابط با اولياي شاگردان از طريق تمام نهاد هاي تعليمي مربوطه .
19. اجرای سایر امورمرتبط وظیفه که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقرره ها واهداف وزارت مربوط به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7),(8) و(34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس موسسات تعلیمی داخلی ویا خارجی
2. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
3. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
o آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل)و لسان انگلیسی
o توانائی در اداره ,کنترول,پلانگذاری و ارتباطات
o بست متذکره صرفاً برای طبقه اناث اختصاص داده شده است.

Job Location

Afghanistan - Badakhshan
- Samangan
- Zabul

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف از طریق سیستم استخدام الکترونیک:

1. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف استفاده نمایند و جهت دریافت (دانلود) فورم درخواستی یاد شده به لینک ذیل مراجعه گردد.
https://bit.ly/2xW8nHj
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند فورم درخواستی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس آمریت استخدام وزارت معارف ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را در کاپی (CC) داشته باشند.
3. كانديدان محترم مكلف هســـتند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد را به شكل درست در ايمیل درخواستي خویش ذكر نمايند.
4. در صورت عدم توجه به موارد فوق , درخواست كانديدان محترم پذیرفته نشده و هیچگونه حق شکایت را ندارند.

قابل یاد آوریست فورم های ناقص که در بر گیرنده موارد ذیل است قابل قبول نبوده و متقاضی حق شکایت را ندارد.
• فورم بدون ضمیمه اسناد تحصیلی و تجربه کاری
• در نظر نگرفتن معیار ها و شرایط لایحه و ظایف مبنی بر واجد شرایط بودن کاندیدان در بست مورد نظر شان
• اسناد های تحصیلی و تجارب کاری بدون تاییدی مراجع مربوطه فاقد اعتبار میباشد
• عدم خانه پری دقیق فورم در خواستی
• ارسال تنها C.V بیدون در نظر نگرفتن فورم درخواستی فاقد اعتبار میباشد
• ضمیمه های بدون تاییدی فاقد اعتبار میباشد
كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0793199813
0787774709

نوت: استخدام در بست متذکره از طریق سیستم رتب و معاش صورت میگیرد و شامل برنامه سی بی آر نمی باشد.

Submission Email

hr.moe@moe.gov.af and Cc csc.moe@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Environmental and Social Safeguards Specialis.. at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 19 Aug 2018
آمریت محاسبه جنسی at کمیسیون مستقل اصلاح.. Kabul 21 Aug 2018
آمر شبکه at کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و.. Kabul 21 Aug 2018
آمر تحلیل ظرفیت و نیازمن.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Aug 2018
آمر احصائیه و تدقیق تشکی.. at کمیسیون مست.. Kabul 21 Aug 2018
آمر انکشاف نرم افزار at کمیسیون مستقل اصل.. Kabul 21 Aug 2018
آمر ارتباط ولایات at کمیسیون مستقل اصلاح.. Kabul 21 Aug 2018
GIS ADVISOR at National Statistics and Information Authority Kabul 16 Aug 2018
کار آموز at Ministry of Economy Kabul 21 Aug 2018
ریاست نظارت وارزیابی at وزارت مخابرات و ت.. Kabul 20 Aug 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Zabul 20 Aug 2018
ریاست کار، اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Oruzgan 17 Aug 2018
ریاست صنعت و تجارت ولایت .. at وزارت تجارت.. Kabul 20 Aug 2018
ریاست خدمات مشورتی و انج.. at وزارت انرژی .. Kabul 20 Aug 2018
Senior Gender Officer at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 31 Aug 2018
اعلان مجدد - آمر سروی و پل.. at وزارت امور ش.. Kabul 14 Aug 2018
اعلان مجدد آمریت انجنیری at وزارت امور شه.. Kabul 14 Aug 2018
اعلان مجدد - آمر تحلیل و ا.. at وزارت امور ش.. Kabul 14 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook