Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

سرشفت سب ستیشن ارغندی

(770 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Job Details

Date Posted: 11 Jun 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-00132
Closing Date: 21 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• اداره و کنترول تمام بخش های سب ستیشن
• اجرای نوکریوالی 24 ساعته شفت وار در سب ستیشن
• تهیه و ترتیب نمودن پلان کاری شفت وار درسب استیشن.
• کنترول تجهزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.
• ثبت و نوشتن تمام ارقام ضروری تجهیزات بالا در سویچبورد یا پنل ها اندازه گیری.
• جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سویچبورد به وقت و تهیه راپور انها.
• تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب استیشن مذکور.
• توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.
• عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .
• ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرات تیل وکوایل ها...در کتاب ثبت راپور
• نظارت از تمام تجهزات در اوقات مختلیف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، باطریها،سرکیت بریکرها ،پکه ها تشخثص حل مشکلات انها .
• حفظ مراقبت تخنیکی و صفایی سب ستیشن
• اماده کردن معلومات مناسب در مودر پیک لود.
• توانی کار فنی در وقت دشوار با همکاران شفت .
• حل کردن مشکلات تخنیکی سب استشن در وقت ضرورت با همکاران شفت .
• همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس
• توجه به تخنیک بی خطردر سب ستیشن و نظارت اصول تخنیک بیخطر در حین اجرای شفت

Skills

• دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
• داشتن توانایی فزیکی
• پابندی به وظیفه و اطاعت از قوانین و مقررات
• داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب
• استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
• تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
• آشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی .

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق حد اقل 1 سال تجربه در بخش مربوطه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Electrician at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 25 Aug 2018
(مدیر شعبه برق (نغلو at DABS Kabul 28 Aug 2018
(سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 26 Aug 2018
عضو مدیریت کنترول انرژی at DABS Kabul 17 Aug 2018
(سر گروپ تفتیش واحد ها (مر.. at DABS Kabul 23 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی ودیزاین .. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی و دیزاین.. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(عضو مدیریت سروی و دیزاین.. at DABS Kabul 21 Aug 2018
(مدیر ولتاژبلند (میدان ور.. at DABS Wardak 21 Aug 2018
آمریت برق پکتیکا برشنا at DABS Paktika 25 Aug 2018
آمریت برق کنر برشنا at DABS Kunar 25 Aug 2018
رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Aug 2018
رئیس حوزه نیمروز برشنا at DABS Nimruz 25 Aug 2018
(مدیر تحلیل و ارزیابی(مرک.. at DABS Kabul 19 Aug 2018
(عضو خدمات مشتریان ولایا.. at DABS Kabul 19 Aug 2018
مدیریت تعقیب و پیگیری at DABS Kabul 16 Aug 2018
(عضو مدیریت تحلیل و ارزیا.. at DABS Kabul 16 Aug 2018
(عضو مدیریت بررسی میتر ها.. at DABS Kabul 16 Aug 2018
عضو مدیریت تعقیب و پیگیر.. at DABS Kabul 14 Aug 2018
مدیریت عمومی سنجش ضایعات at DABS Kabul 14 Aug 2018
مدیریت عمومی کنترول شبکه at DABS Kabul 14 Aug 2018
(عضو مدیریت کنترول شبکه (.. at DABS Kabul 14 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook