Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس تحقیق و انکشاف (میتودهای آزمایش

(190 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: تطبیق پروسه های تحقیقاتی و انکشافی در لابراتوار کنترول کیفیت ادویه ومحصولات صحی

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0037
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. همکاری در انکشاف طرزالعمل های تحقیقاتی و انکشافی به منظور استفاده از میتودهای آزمایش جدید.
3. اجرا و تطبیق تحقیقات روی نمونه های دوایی و محصولات صحی با رعایت میتود های معتبر بین المللی
4. رعایت معیار های بلند اخلاق، سلوک و رفتار و صداقت مطابق به قواعد ملی و معیار های دیپارتمنت و با توجه خاص به
رعایت محرمیت اسناد که تحت تحقیق می باشد.
5. اجرای تحقیق و انکشاف در دیپارتمنت با در نظر داشت پالیسی های ملی صحی، مقررات و رهنمود های تحقیقات دوایی
6. تشخیص منابع بیرونی به منظور بهبود پروسه های تحقیقاتی و انکشافی
7. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها
و دست آوردهای بخش های مربوطه.
8. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود.

Skills

• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Director of Standards & Surveys at Ministry of Public Health Kabul 08 Jul 2018
Director of Education & Consultation at Ministry of Public Health Kabul 08 Jul 2018
Chief Executive Officer at Ministry of Public Health Kabul 08 Jul 2018
Marketing Officer (Visitor) آفسر بازا.. at MOUJ RODAT LIMITED Kabul 09 Jul 2018
Marketing Officer (Visitor), Male Nangarhar at MOUJ RODAT LIMITED Nangarhar 09 Jul 2018
Project Medical Referent Assistant at Médecins Sans Frontières (MSF) Kandahar 30 Jun 2018
District Polio Officer at World Health Organization Nangarhar 11 Jul 2018
Provincial PEI Coordinator at World Health Organization Kunar 11 Jul 2018
Afghanistan Field Epidemiology Training Progr.. at Afghanistan National P.. Kabul 31 Jul 2018
Health care waste management supervisor at Ministry of Public Health Kabul 03 Jul 2018
کارشناس ثبت پروفورم ادوی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس جوازدهی کارخانه .. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس تنظیم و کنترول م.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت ادويه توریدی at National Medicine and He.. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت پروفورم محصو.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس جوازدهی شرکت های.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت محصولات طب س.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت محصولات طب س.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
مسئول تیم آزمایشات توکسی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات تجهیزا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ازمایشات مایکرو.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات فزیکوش.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات محصولا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Community Dialogue Master Trainer at Ministry of Public Health Kabul 25 Jun 2018
Programme Associate (Nutrition) - Female Only at United Nations World Foo.. Kandahar 25 Jun 2018
Programme Associate (Nutrition) - Female Only at United Nations World Foo.. Badakhshan 25 Jun 2018
Psychosocial Trainer MHCP WASH at ACTION CONTRE LA FAIM Helmand 22 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook