Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس تنظیم و کنترول مطالعات (آزمایشات) کلینیکی

(212 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

ظارت، ارزیابی و تایٔید پروتوکول های مطالعات کلینکی با در نظرداشت معیارات فنی ملی و بین
المللی

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0043
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. ارزیابی و تایٔید پروتوکول های مطالعات کلنیکی مربوط به ادویه و محصولات صحی با در نظرداشت معیارات فنی ملی
و بین المللی.
3. نظارت از ازمایشات مطالعات کلینکی در مطابقت با رهنمود ها و روش های تهیه شده اداره ملی تنظیم امور دوایی و
محصولات صحی.
4. حصول اطمینان از تطبیق موارد تاديبی مطابق احکام اسناد تقنینی وطرزالعمل ها و معرفی متخلفین به مراجع مربوط .
5. هماهنگی و همکاری تخنیکی با دیپارتمنت های مرتبط در عرصه مطالعات کلینکی
6. تدویر مجالس کمیته تخنیکی در عرصه مطالعات کلينکی با دیپارتمنت های ذیدخل، بمنظور مرور پروتوکول ها و شریک
ساختن نظریات.
7. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
8. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود.

Skills

• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

1. درجه تحصیل:
داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت
داده ميشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Diploma, Health/Medical

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
District Polio Officer at World Health Organization Nangarhar 11 Jul 2018
Provincial PEI Coordinator at World Health Organization Kunar 11 Jul 2018
Afghanistan Field Epidemiology Training Progr.. at Afghanistan National P.. Kabul 31 Jul 2018
Health care waste management supervisor at Ministry of Public Health Kabul 03 Jul 2018
کارشناس ثبت پروفورم ادوی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس جوازدهی کارخانه .. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت ادويه توریدی at National Medicine and He.. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت پروفورم محصو.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس جوازدهی شرکت های.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت محصولات طب س.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ثبت محصولات طب س.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
مسئول تیم آزمایشات توکسی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Mental Health & Health Promotion Supervisor at Médecins Sans Frontières.. Kandahar 20 Jun 2018
کارشناس تحقیق و انکشاف (م.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Supervisor Doctor at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 20 Jun 2018
کارشناس آزمایشات تجهیزا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس ازمایشات مایکرو.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات فزیکوش.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس آزمایشات محصولا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Community Dialogue Master Trainer at Ministry of Public Health Kabul 25 Jun 2018
Programme Associate (Nutrition) - Female Only at United Nations World Foo.. Kandahar 25 Jun 2018
Programme Associate (Nutrition) - Female Only at United Nations World Foo.. Badakhshan 25 Jun 2018
Health Project Officer at IFRC Kabul 21 Jun 2018
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 23 Jun 2018
Research, Monitoring and Evaluation Senior Te.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 23 Jun 2018
Psychosocial counselor/ Balkh/Helmadn/Parwan at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Program Officer/Balkh/Helmand /Parwan at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Marketing officer (Visitor) at MOUJ RODAT LIMITED Kabul 24 Jun 2018
Public Nutrition Advocacy Officer at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 20 Jun 2018
Psychosocial Trainer MHCP WASH at ACTION CONTRE LA FAIM Helmand 22 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook