Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

هماهنگ کننده امور تدارکات

(1200 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

تنظیم و اجرا امورمربوط به پروسه های تدارکاتی اداره در مطابقت به قوانین وطرزالعمل نافذه.

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0044
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. ایجاد هماهنگی تدارکاتی بین اداره و سایر نهاد های وزارت صحت و شرکای کاری مرتبط.
3. ترتیب و تنظیم اعلان قرار دادها براي تهيه اجناس، تدارک خدمات به منظور جلب داوطلبان در پروسه تدارکات و ارایه پيشنهاد به کميته ارزيابي آفرهای خریداری، کميته ارزيابي فروش اموال مازاد، تائيد ویا فسخ روند تدارکات در مطابقت به احکام
اسناد تقنینی
4. سهمګیری در گشايش نرخ ها توسط هئيت تدارکات، ارزيابي نرخ ها توسط کميته ارزيابي وتائيد رسيد و گشايش آفر ها (فورم هاي جمع آوري و گشايش آفرها) جهت خریداری ها و برعکس آن براي فروش اموال مازاد در مطابقت با قانون تدارکات.
5. تهیه و ترتیب قیمت های تخمین شده اجناس وتائید درخواست معياري نرخگیری ها به منظور خریداری اجناس مورد ضرورت.
6. کنترول از لست اجناس که براي اکمال گدام ها توسط پلان تدارکاتي سالانه تهيه ميگردد
7. تهیه و ترتیب اسناد اداری مطابق قوانین و مقررات اداره.
8. نگهداشت و مراقبت سیستم فایل اسناد تدارکاتی مطابق به نورم و پروسیجر اداری.
9. تدویر جلسات قبل از داوطلبی به منظور ارائه معلومات دقیق به داوطلبان قبل از بازگشایی آفر در هماهنګی با ریاست تدارکات اداره.
10. حصول اطمینان از استفاده اسناد معیاری تدارکاتی اداره ملی تدارکات در مراحل تدارکات.
11. ارزیابی اسنادها در تمام مراحل پروسه داوطلبی، تهیه معلومات مورد نیاز ودلایل برای داوطلبان جهت اطمینان از شفافیت وکیفیت در پروسه تدارکات؛
12. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمر حمایتی بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها
و دست آوردهای بخش های مربوطه.
13. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود.

Skills

• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته های) اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی( و به دارنده گان سند تحصیلی لیسانس یکی از رشته های: اقتصاد, حقوق ، علوم سیاسی، اداره عامه وبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به یکی از زبان هاي رسمي کشور (دري یا پشتو) و آشنایی به زبان انگليسي

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Diploma, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
محافظ امنیتی سب ستیشن جن.. at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
IRC Assistant at U.S. Embassy Kabul 23 Jan 2019
مدیر خدمات مشتریان - سروب.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
مامو ر اداری محبس پلچرخی at Ministry of Public Health Kabul 27 Jan 2019
Documentation Advisory SME at MOIA Kabul 27 Jan 2019
مدیر بلنگ - هرات برشنا at DABS Herat 29 Jan 2019
Senior Credit Analyst at SME Client Support Afghanistan LLC Kabul 20 Jan 2019
محافظ سب ستیشن - جوزجان ب.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
(سکرتر (معاون عملیاتی at DABS Kabul 27 Jan 2019
مسول کمره امنیتی at DABS Kabul 26 Jan 2019
Re - مدیرلابراتوار - بلخ بر.. at DABS Balkh 22 Jan 2019
Driver at DACAAR Kabul 19 Jan 2019
Social Organizer SSED at DACAAR Nangarhar 20 Jan 2019
صفاکار ICU / علی حناح at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
نجار/ علی جناح at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنيشن ماشین آکسیجن هرات.. at Ministry of Public Hea.. Herat 21 Jan 2019
(CoreوVAS متخصص اداره اترا (.. at ATRA Kabul 28 Jan 2019
تیم لیدر برود کاستنگ at ATRA Kabul 28 Jan 2019
Chief Internal Audit Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Chief Compliance Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Chief Risk Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Stock Keeper at Mohib Towers Kabul 17 Jan 2019
بسته کار - مرکز at DABS Kabul 19 Jan 2019
ولدنگ کار - مرکز at DABS Kabul 19 Jan 2019
Internal Audit Specialist for Capacity Buildi.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Internal Audit- Capacity Development Speciali.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
Publication Manager at Operation Mercy Afghanistan Kabul 10 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook