Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مسؤل تیم رسیدگی به شکایات عامه

(310 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

مدیریت اجرای امور مربوط به جمع آوری شکایات عامه، تحلیل ، تجزیه و تحقیقات اداره ملی تنظیم امور دوایی
و محصولات صحی به منظور جلوگیری از منازعات

Job Details

Date Posted: 13 Jun 2018 Reference: nmhra-2018/0045
Closing Date: 27 Jun 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. مرور، تحلیل و تجزیه مسائل مربوط به تحقیقات و شکایات و تبادل نظر با مقام ذیصلاح جهت اجراآت بعدی.
3. تهیه و توحید راپور های منظم ، نتایج و دست آورد ها به مراجع زیربط.
4. تحریر و ثبت شکایات کتبی و ارجاع آن به مراجع مربوطه به منظور رسیده گی بهتر به امور بعدی.
5. بررسی تخطی ها با نظرداشت پالیسی های در سطح اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی با مسؤول بخش مربوطه.
6. ارائه نظریات و پیشنهادهای لازم و مناسب به منظور اجرای بهتر امور مربوطه.
7. تهیه راپور شکایات مربوط به ادویه و محصولات صحی و ارائه آن به مسئول تیم مرکز جمع آوری و تحلیل معلومات فارمکو ویژیلانس
8. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها
و دست آوردهای بخش های مربوطه.
9. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
10. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
11. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.

Skills

• مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

1. درجه تحصیل:
داشتن حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا در رشته های) پالیسی عامه ، اداره عامه.اداره وتجارت(،حقوق و علوم سیاسی ، علوم
اجتماعی به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
• تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Diploma, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Microbiologist at Boustan-e-Sabz Agricultural Services Company Kabul 30 Jun 2018
Data Analyst at FHI 360 - USWDP Project Kabul 24 Jun 2018
کارشناس آګاهی عامه at National Medicine and Healthcare Pr.. Kabul 27 Jun 2018
کارشناس امور تنظیمی at National Medicine and Healthcare .. Kabul 27 Jun 2018
هماهنگ کننده امور تدارکا.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Operations/Grants Officer at FHI 360 - USWDP Project Kabul 24 Jun 2018
کارشناس تسوید اسناد تقنی.. at National Medicine and .. Kabul 27 Jun 2018
Community Dialogue Program Coordinator at Ministry of Public Health Kabul 25 Jun 2018
Grants Manager at FHI360/GOLDOZI Kabul 23 Jun 2018
Social worker / /Balkh/Helmand /Parwan at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Outreach Coordinator/ Balkh/Helmand at Ministry of Public Health Multi Cities 23 Jun 2018
Provincial Manager (CCAP) at DACAAR Nuristan 30 Jun 2018
Business Development Services (BDS) Officer at DACAAR Multi Cities 03 Jul 2018
Labour Market Placement Specialist at JimCo International, LLC Kabul 30 Jun 2018
Entrepreneurship Specialist at JimCo International, LLC Kabul 30 Jun 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook