Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

انجنیر سروی

(1652 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این بست:
بست انجنیر سروی نظربه لزوم دید اداره درچوکات آمریت انسجام پروژه ها ایجاد گردیده وهدف ازآن بلند بردن کیفیت ودقت فنی ومسلکی سروی پروژه های آبرسانی در امورات پروژه سازی میباشد.

Job Details

Date Posted: 04 Jul 2018 Reference: 14/Jalalabad/SBU
Closing Date: 18 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
• ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه انجنیر سروی در مطابقت به پلان ریاست مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده ریاست عمومی شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون شهری افغانستان.
• ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوطه.
• جمع آوری معلومات لازم از قبیل ( نفوس شهر ٰتعداد مساجد ٰمکاتب ٰ کلینک های صحی وشفاخانه هاوغیره ) بخاطر سنجش وتهیه آب آشامیدنی از مراجع مربوطه.
• حمایت فنی ومسلکی ازاهداف پروژه سازی ریاست عمومی شرکت آبرسانی باسروی های تخنیکی پروژه های آبرسانی.
• سروی توپوگرافی محلات وشهرهای افغانستان بمنظور طرح ودیزاین پروژه های آبرسانی وعام المنفعه.
• نشان دادن بعضی از موارد مهم از قبیل سرک های قیر، کانکریتی، پل ، پلچک، کانال وغیره در مسیر تمدید پایب آبرسانی قرار داشته باشد.
• تهیه وترتیب پلانهای توپوگرافی بااستفاده از دیتای سروی ساحوی و فوتوهای هوایی.
• تهیه وترتیب پروفایل مسیرتمدید نلهای انتقالی وتوزیعی درصورت نیاز بمنظورنشان دادن عوارض اراضی.
• همکاری وتبادل افکارباانجنیران بخش مربوطه وهمچنان شریک ساختن تجارب مسلکی درامورات سروی.
• داشتن روابط نیک با همکاران وفهم مسلکی دربخش سروی.
• همکاری بااعضای سروی درحفظ ونگهداری اسناد سروی پروژه های سروی شده وواسناد پروژه های تحت پلان سروی.
• همکاری بااعضای سروی درحفظ ونگهداری وسایل سروی تخنیکی.
• اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف سپرده میشود.

Qualifications

1. حد اقل درجه تحصیل:
• لیسانس انجینیری در رشته (جیودیزی)
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
• حد اقل 3 سال تجربه کاری در بخش سروی.
3. مهارت هاي ديگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش داخل خدمت و ...):
• اشنایی با تحقیقات مالکیت زمین ها و اسناد سروی.
• بلدیت کامل با برنامه های مرتبط به انجنیری و MS Office Package.
• بلدیت با تمام وسایل سروی.
• بلدیت با زبان های ملی کشور پشتو/دری و انگلیسی.

Job Location

Afghanistan - Nangarhar: Jalalabad
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

j.sbuauwssc@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
WASH Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 24 Feb 2019
Electrical Engineer at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
مدیر عمومی آبرسانی امام .. at Afghanistan Urban Wate.. Kunduz 10 Mar 2019
انجنیر دیزاین تونل بست 4 at شاروالی کابل Kabul 28 Feb 2019
مهندس زیبا سازی جاده بست .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Feb 2019
انجنیر دیزاین برق بست 4 at شاروالی کابل Kabul 27 Feb 2019
انجنیر ساحه at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
سرویر at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
انجنیر کنترول کیفیت at Cosmo Road and Construction Compa.. Parwan 10 Mar 2019
Field Engineer at DACAAR Faryab 28 Feb 2019
Senior Environment and Social Management Spec.. at Ministry of communicat.. Kabul 22 Feb 2019
Central Program Management Office (CPMO) Dire.. at Ministery of Energy an.. Kabul 03 Mar 2019
بست 4 کارشناس مدیریت دارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Chief Technical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livest.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر سنجش و برآور.. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین سرک at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین کانال.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 کارشناس تحلیل اقتصا.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
Team Leader at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Structure Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Estimation Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook