Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

انجنیر امور فاضلاب

(1836 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این بست :
انجنیر امور فاضلاب در همکاری با آمریت پلان و پروژه سازی ایجاد برنامه سرمایه گذاری برای شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان پیدا کردن راحل ها مناسب برای جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن.

Job Details

Date Posted: 04 Jul 2018 Reference: 15/Jalalabad/SBU
Closing Date: 18 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسئولیت ها:

1. سروی ابتدایی و نهایی پروژه های فاضلاب همراه با سایت پلان و پلان عراضی.
2. محاسبات هایدرولیکی و دیزاین شبکه فاضلاب و سیستم تصفیه فاضلاب
3. مطالعات مقدماتی و دیزاین های تصفیه فاضلاب،دستگاه های پمپ استیشن فاضلاب، پایپ های انتقالی فاضلاب ذخایر و تانک ها سیستم های تصفیه فاضلاب، شبکه ها ، دستگاه های پمپ استیشن فاضلاب ساختمان تحویلخانه.
4. باز نگری مفصل دیزاینهای انجینیری، برآورد قیمت و اسناد دواطلبی.
5. ترتیب مودل شبکات فاضلاب و انجام ارزیابی/ تحلیل و تجزیه شبکه با استفاده از بر نامه های واتر جیمز (Sewer Gems) ) سیور کد (Sewer CAD)
6. انجام دادن برآورد احجام کاری و تخمین قیمت پروژه ها، ترتیب مشخصات و نقشه های تخنیکی.
7. بررسی تعقیب پیشرفت کار عناصر مختلف پروژه تا مرحله داوطلبی.
8. سهمگیری در بررسی و ترتیب گزارشهای ماهوار که توسط آمر پروژه سازی ترتیب گردیده اند.
9. نظارت تشویق و رهنمایی زیردستان و کاربرد روشها و طرزالعملهای ضروری بخاطر حصول اطمینان از کیفیت کار
10. آماده کردن (سوابق نقشه ها،سروی دقیق و دیگر اسناد مورد نیاز).
11. همکاری باسایر همکاران و انجام وظایف که از طرف آمر بخش سپرده میشود.
12. سایر وظایف که از طرف آمر اعطا سپرده میشود مطابق به قوانین.

Qualifications

مواصفات:
1- حد اقل درجه تحصيل:
• داشتن مدرک لیسانس / به بالاتر آن ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل 3 سال در بخش انجینری و بخش فاضلاب
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• آشنایی به زبان انگلیسی
• آشنایی به پروگرام های کمپیوتر مانند (ETABS, SAF, SAP, STAAD PRO, SEWER CAD AND SEWER GEMS)

Job Location

Afghanistan - Nangarhar: Jalalabad
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

j.sbuauwssc@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
WASH Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 24 Feb 2019
Electrical Engineer at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
مدیر عمومی آبرسانی امام .. at Afghanistan Urban Wate.. Kunduz 10 Mar 2019
انجنیر دیزاین تونل بست 4 at شاروالی کابل Kabul 28 Feb 2019
مهندس زیبا سازی جاده بست .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Feb 2019
انجنیر دیزاین برق بست 4 at شاروالی کابل Kabul 27 Feb 2019
انجنیر ساحه at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
سرویر at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
انجنیر کنترول کیفیت at Cosmo Road and Construction Compa.. Parwan 10 Mar 2019
Field Engineer at DACAAR Faryab 28 Feb 2019
Senior Environment and Social Management Spec.. at Ministry of communicat.. Kabul 22 Feb 2019
Central Program Management Office (CPMO) Dire.. at Ministery of Energy an.. Kabul 03 Mar 2019
بست 4 کارشناس مدیریت دارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Chief Technical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livest.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر سنجش و برآور.. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین سرک at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین کانال.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 کارشناس تحلیل اقتصا.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
Team Leader at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Structure Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Estimation Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook