Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

انجنیر امور فاضلاب

(613 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این بست :
انجنیر امور فاضلاب در همکاری با آمریت پلان و پروژه سازی ایجاد برنامه سرمایه گذاری برای شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان پیدا کردن راحل ها مناسب برای جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن.

Job Details

Date Posted: 04 Jul 2018 Reference: 15/Jalalabad/SBU
Closing Date: 18 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسئولیت ها:

1. سروی ابتدایی و نهایی پروژه های فاضلاب همراه با سایت پلان و پلان عراضی.
2. محاسبات هایدرولیکی و دیزاین شبکه فاضلاب و سیستم تصفیه فاضلاب
3. مطالعات مقدماتی و دیزاین های تصفیه فاضلاب،دستگاه های پمپ استیشن فاضلاب، پایپ های انتقالی فاضلاب ذخایر و تانک ها سیستم های تصفیه فاضلاب، شبکه ها ، دستگاه های پمپ استیشن فاضلاب ساختمان تحویلخانه.
4. باز نگری مفصل دیزاینهای انجینیری، برآورد قیمت و اسناد دواطلبی.
5. ترتیب مودل شبکات فاضلاب و انجام ارزیابی/ تحلیل و تجزیه شبکه با استفاده از بر نامه های واتر جیمز (Sewer Gems) ) سیور کد (Sewer CAD)
6. انجام دادن برآورد احجام کاری و تخمین قیمت پروژه ها، ترتیب مشخصات و نقشه های تخنیکی.
7. بررسی تعقیب پیشرفت کار عناصر مختلف پروژه تا مرحله داوطلبی.
8. سهمگیری در بررسی و ترتیب گزارشهای ماهوار که توسط آمر پروژه سازی ترتیب گردیده اند.
9. نظارت تشویق و رهنمایی زیردستان و کاربرد روشها و طرزالعملهای ضروری بخاطر حصول اطمینان از کیفیت کار
10. آماده کردن (سوابق نقشه ها،سروی دقیق و دیگر اسناد مورد نیاز).
11. همکاری باسایر همکاران و انجام وظایف که از طرف آمر بخش سپرده میشود.
12. سایر وظایف که از طرف آمر اعطا سپرده میشود مطابق به قوانین.

Qualifications

مواصفات:
1- حد اقل درجه تحصيل:
• داشتن مدرک لیسانس / به بالاتر آن ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل 3 سال در بخش انجینری و بخش فاضلاب
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• آشنایی به زبان انگلیسی
• آشنایی به پروگرام های کمپیوتر مانند (ETABS, SAF, SAP, STAAD PRO, SEWER CAD AND SEWER GEMS)

Job Location

Afghanistan - Nangarhar: Jalalabad

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

j.sbuauwssc@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر پروژه آبرسانی لوگر at Afghanistan Urban Water Su.. Logar 28 Jul 2018
مدیر پروژه آبرسانی گردیز at Afghanistan Urban Water .. Gardez 28 Jul 2018
مدیر پروژه آبرسانی فاریا.. at Afghanistan Urban Wate.. Faryab 25 Jul 2018
مدیر پروژه آبرسانی لغمان at Afghanistan Urban Water .. Laghman 25 Jul 2018
مدیر پروژه آبرسانی at Afghanistan Urban Water Supply and .. Kabul 25 Jul 2018
Design Engineer at Ministry Of Agriculture Irrigation and Livestock Kabul 31 Jul 2018
Monitoring Engineer at Ministry Of Agriculture Irrigation and Livestock Kabul 30 Jul 2018
Five Engineer, Five Technician, Five Electric.. at APEC Multi Cities 15 Aug 2018
Solar System Engineer at HEDP / MoHE Kabul 23 Jul 2018
Construction Manager at (MCG ) Mumtaz Construction Group Kabul 07 Aug 2018
Field Officer at DACAAR Multi Cities 29 Jul 2018
Deputy Procurement Director at Mumtaz Construction Group Kabul 27 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook