Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تهیه و تدارکات

(1247 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

مدیریت، نظارت و کنترول از امور تدارکات جهت رسیده گی بموقع به ضروریات و تطبیق قانون تهیه و تدارکات جهت صرفه جویی در مصارف اداره.

Job Details

Date Posted: 08 Jul 2018 Reference: VA-DABS -HQS/97/00180
Closing Date: 23 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Business Administration Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 7 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح وترتیب پلان کاری وعملیاتی ریاست تهیه و تدارکات در مطابقت با پلان واهداف وزارت/اداره.
2. تائید وکنترول پلان تدارکاتي ریاست تدارکات وزارت/اداره و ارسال آن به اداره تدرکات ملی غرض طی منظوری و طی مراحل تدارکاتی، و وزارت ماليه به منظورشمولیت بودجه تدارکاتی در بودجه عمومی وزارت.
3. ارایه پيشنهاد محرميت داوطلبان متخلف به واحد پاليسي تدارکات وزارت ماليه جهت جلوگیری از بروز تخلفات در پروسه تدارکات.
4. کنترول وتائيد اعلان قرار دادها براي تهيه اجناس، تدارک خدمات و امور ساختماني به منظور جلب دواطلبان در پروسه تدارکات و ارایه پيشنهاد کميته ارزيابي آفرها خریداری، کميته ارزيابي فروش اموال مازاد، تائيد ویا فسخ روند تدارکات در مطابق به احکام اسناد تقنینی .
5. کنترول ومراقبت از گشايش نرخ هاي تدارکاتي توسط هئيت تدارکات، کنترول بررسي و ارزيابي نرخ ها که توسط کميته ارزيابي تهيه شده است وتائيد رسيد و گشايش آفر ها (فورم هاي جمع آوري و گشايش آفرها) جهت خریداری ها و عکس آن براي فروش اموال مازاد در مطابقت با قانون مربوطه.
کنترول از لست اجناس که براي اکمال گدام ها توسط پلان تدارکاتي سالانه تهيه ميگردد.
6. در صورت نیازمندی و لزوم اداره مطابق قانون تدارکات پيشنهاد معيارها و شرايط شايستگي و ظرفيت براي تثبيت اهليت قبلی يا ارزيابی قبلي داوطلبان در پروسه داوطلبی.
7. وارسی از جریان تحلیل، ارزیابی وبررسی اسناد شرکت های که درداوطلبی شرکت نموده اند غرض شفافیت پروسه قرار داد ها.
8. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تدارکات.
9. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
10. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
11. ارایه پیشنهاد اصلاحی تخصصی ومسلکی به مقامات ذیصلاح در رابطه به مشکلاتیکه در قانون تدارکات عامه وسایر اسناد تقنینی مربوطه موجود میباشد.
12. مراقبت، وارسی و حصول اطمینان از تطبیق تمامی مسایل که در قانون و طرزالعمل تدارکات برای بخش تدارکات ادارات تدارکاتی در نظر گرفته شده است.
13. درصورت لزوم منحیث مربی برای انکشاف رهبری کارمندان ریاست تهیه و تدکارات عمل نموده به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
14. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
15. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.
16. رئیس تدارکات به رئیس مالی واداری گزارش میدهد.

Skills

• تحلیل مصارف و ذخایر، نظارت بر عملکرد قراردادی ها، و مصارف قرارداد.
• تصویب اسناد قرارداد و مهارت های لازم در روابط قراردادی ها و سایر تجربیات کاری در محیط خریداری و برق.
• ظرفیت قابل ملاحظه در مدیریت پروژه و مهارت های پلانگذاری، بین الپرسونلی و تشکیلاتی.

Qualifications

تصیلات عالی حد اقل به سویه ماستری در رشتۀ های ، اقتصاد، اداره تجارت ، حقوق، پالیسی عامه، مدیریت مالی ، اداره عامه.
تجارب لازمه: حد اقل 7 سال تجربه که منجمله حد اقل 5 سال آن باید به سطح ریاست و معادل آن کاری در تدارکات عامه باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Masters Degree, Business Administration

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link: https://drive.google.com/open?id=1rCUAoHJ1KlE1W-0h5N9sGtumhxI44uLI

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - GP Officer (GP کارمند) at DABS Kabul 09 Oct 2018
Reporting Officer at Ministry of communication and IT Kabul 29 Sep 2018
Program Coordinator at Lapis Kabul 03 Oct 2018
کارشناس پالیسی وپلان at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Data Entry/Reporting Officer at Coordination of Rehabilitaion and Develop.. Herat 27 Sep 2018
Senior Business Development Specialist at NSDP | MOLSAMD Kabul 02 Oct 2018
Labor Market Information Analysis (LMIA) Mana.. at NSDP | MOLSAMD Kabul 02 Oct 2018
Re - مدیر محاسبه مالی at DABS Kabul 26 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook