Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

متخصیص مدیریت سیستم معلومات MIS))

(1614 Views)

About MoLSAMD/E-Governance

وزارت کار اموراجتماعی شهد ا ومعلولین
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیبپذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهنسالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است

Job Summary

هدف این وظیفه:
نظارت ازتطبیق شاخص های پروژه حکومت داری الکترونیکی ، از طریق ایجاد دیتابیس و مدیریت مسایل فنی و مسلکی ایجاد وانکشاف دیتابیس ها به ریاست های مربوط

Job Details

Date Posted: 09 Jul 2018 Reference: MIS/E-Gov/01-2
Closing Date: 22 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: IT - Software Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Consultant Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 4 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 1 Month

Duties and Responsibilities

مسؤولیت ها:
۱- طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان واهداف ریاست.
۲- نظارت و کنترول از کیفیت کاری دیپارتمنت و اخذ تدابیر لازم جهت بهبودی هر چه بیشتر کیفیت کاری
۳- ایجاد و معرفی میتود ها، رهنمود ها، ابزار، ستندرد ها و طرزالعمل های جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمر
۴- انسجام وارتباط تمام دیتابیسهای موجوده دروزارت وواحدهای دومی به یک سیستم مرکزی Data Warehouse
۵- تامین روابط نزدیک با ریاست های منابع بشری ، مالی ، اداری ، نشرات ، تهیه ، وتکنالوجی معلوماتی وزارت و دیگر دیپارتمنت ها جهت حصول اطمینان از ارائه بموقع دیتا های ارسال شده توسط ادارات تطبیق کننده
۶- نظارت از ثبت و داخل نمودن بموقع و دقیق معلومات به دیتابیس
۷- تنظیم برنامه های آموزشی برای کارمندان ذیربط وزارت و دیگر ادارات تطبیق کننده در مورد دیتابیس، ایجاد شده
۸- حصول اطمینان از تامین امنیت دیتابیس مرکزی، بشمول تجدید مداوم دیتا.
۹- ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار،عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
۱۰ - اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.
۱۱ – دیزان ،ایجاد وانکشاف دیتابیس های به ریاست های مربوط وزارت

Qualifications

مسؤولیت های راپوردهی:
متخصیص مدیریت سیستم معلومات MIS))مکلف است تا به ریاست تکنالوجی معلوماتی راپور بدهد.
اهلیت، شایستگی و تجارب:
۱-. حداقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: تکنالوژی معلوماتی، انجنیری نرم افزار ، مدیریت دیتابیس، کمپیوترساینس و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
۲- پنج سال تجربه کاری د ربخش مدیریت سیستم معلومات
۳- سند انلین از مایکروسافت دربخش دیتابیس . بلدیت همرای پروګرام های SQL , Oracle ,ASP.Net,
۳- . تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری، پشتو) و انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

یادداشت : فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مــــــــصاحبه و امتحان مطلع خواهند

Submission Email

haroonprestonian@gmail.com/nsdp.job@gmail.com/jobs@molsamd.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Software Developer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Systems Development Specialist at National Statistics and Informat.. Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Developer at National Statistics and Information Authorit.. Kabul 28 Feb 2019
Senior MIS Specialist at WEE-NPP Kabul 22 Feb 2019
IT/Webmaster Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook