Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست صحت عامه ولایت هلمند و بادغیس

(2416 Views)

About Ministry of Public Health

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

پس منظر :

وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های ، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

Job Summary

هدف وظیفه :

رهبری، مدیریت، فراهم آوری تسهیلات صحی ، انسجام وهمآهنگی امورمربوط به تأمین عرضه خدمات صحی باکیفیت، متوازن و عادلانه به همه ساکنین ولایت

Job Details

Date Posted: 08 Jul 2018 Reference: ARTF/CBR/MoPH/09/07/2018
Closing Date: 17 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسولیت های وظیفوی :

طرح وترتیب پلان سالانه صحی ولایتی در مطابقت به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه در همآهنگی و همکاری دست اندر کاران عرضه خدمات صحی؛
حصول اطمینان از ارتقای ظرفیت مسؤلین صحی ولایتی (PHOs) دربخش مدیریت پروژه ها، امورتدارکات، نظارت از عرضه خدمات صحی با همآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری درسطح ولایت؛
نظارت از تطبیق قوانین و مقررات صحی، پالیسی ها، استراتیژی، رهنمودها، پروتوکول ها، پروژه های ساختمانی وپلان های وزارت صحت عامه توسط عرضه کننده گان خدمات صحی درسطح ولایت مربوطه؛
حصول اطمینان ازسهیم بودن جامعه (شورای مردمی) درپروسه های پلان گزاری وتطبیق برنامه های صحی به منظورایجاد وحفظ پایدار سیستم صحی در ولایت مربوطه؛
رهبری و حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی تمام مراکز صحی عامه وخصوصی ازطریق بازدید ازهرمراکز صحی حد اقل دو مرتبه درسال؛
کسب اطمینان از جمعآوری شفاف عواید ازسطح ولایتی وانتقال به موقع آن به هزینه دولت.
رهبری مجالس کمیته همآهنگی صحی ولایتی ( PPHCC)، کسب اطمینان ازتهیه مینوت مجالس وارسال به موقع آن به مرکز وزارت غرض رسیده گی به مشکلات موجود ودریافت بازدهی؛
کسب اطمینان ازکاهش پی آمد های صحی درحالات بروزحوادث غیرمترقبه وهم آهنگی با کمیته مبارزه با حوادث غیرمترقبه درسطح ولایت؛
حصول اطمینان ازکیفیت ادویه و مواد غذائی درسطح ولایت به همکاری وهمآهنگی سایر ارگانهای ذیربط؛
ایجاد میکانیزم مناسب حفظ صحت محیطی وکاهش خطرات ومضرات صنعتی بالای محیط وتهدید کننده صحت جامعه؛
حمایت ازپالیسی ریفورم وتقویه خود مختاری شفاخانه ها؛
تطبیق و حمایت از تسریع وساده سازی پروسیجرهای کاری درسطح ولایت به همکاری ادارات ذیربط؛
تلاش درتوسعه عرضه خدمات صحی به مناطق دوردست ودورازپوشش BPHS ازخدمات صحی درولایتی
تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست انکشاف منطقوی؛
ترتیب گزارشات تحلیلی وگزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت از طریق ریاست ارتباط ولایات بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه؛
حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) درهماهنگی با واحد حمایوی برنامه CBR کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.؛
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

نتایج متوقع:

درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند باید با ترتیب یک پلان کاری مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسؤلیت ها /مکلفیت های لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

گزارش دهی :

رئیس صحت عامه ولایت به مقام وزارت از طریق ریاست ارتباط ولایات گزارش ده میباشد.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Qualifications

شرایط استخدام :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (۷) و ماده (۳۴) قانون خدمات ملکی ذکر گردیده است.

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس ازیکی پوهنتون های طبی شناخته شده ملی وبین المللی وداشتن درجه تحصیلی بلند تر ازآن ارجحیت داده میشود
داشتن حداقل سه سال تجربه کاری دربخش مدیریت امورمربوط به صحت عامه مهارت های مدیریتی
تسلط به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Helmand
- Badghis
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

به لینک ذیل جهت دریافت معلومات لازم در مورد چگونگی ارائه درخواستی مراجعه نمائید.

https://iarcsc.gov.af/fa/رهنمود/

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
MD Specialist Anaesthetist Supervisor at Médecins Sans Frontières (MSF.. Kabul 06 Mar 2019
Program Assistant (CBM-H) at Integrity Watch Afghanistan Kabul 25 Feb 2019
Endoscopist (Physician Gastroenterologist) at Ministry of Public Health Kabul 01 Mar 2019
Health Promotion Liaison and Communication Of.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 04 Mar 2019
Nutrition and Health Programme Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 24 Feb 2019
Medical Activity Manager/Bed Manager at Médecins Sans Frontières (MSF) Helmand 23 Feb 2019
Medical Doctor Specialist Gynecologist Female at Médecins Sans Frontièr.. Kabul 27 Feb 2019
آمر پروژه ربیس وزونوزیس at Ministry of Public Health Kabul 23 Feb 2019
مدیر ولایتی کنترول امراض.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 23 Feb 2019
Project Medical Referent Assistant at Médecins Sans Frontières (MSF) Herat 22 Feb 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook