Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(معاونیت تجارتی (ریاست جوزجان برشنا

(1210 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پوست مسؤل پیشبرد وظایف ذیل می باشد. کارکن مکلف تا وظایف ذیل را به وجه احسن انجام دهد.

Job Details

Date Posted: 14 Jul 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-00185
Closing Date: 24 Jul 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Business Administration Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• کمک به سطح عالی مدیریتی در توسعه رهنمود های استراتیژک و پلان انکشاف کارحوزه.
• ایجاد معیار ها روش ها و طرزالعمل ها برای فعالیت های تجارتی و محاسبه مشتریان قابل اجرا در بخش مربوطه را.
• دوران عوائید .رهنمائی و تنظیم مدیریت که مسول ارئیه خدمات تجارتی به تمام مشتریان حوزه برشنا هستند که مشخصآ به میتر خوانی ، راجستری تمام مشتریان ، بلینګ تمام حسابات درج تمام رسیدات نقدی نګهداری اسناد مشتریان و اتخاذ تدابیر به وقت در قسمت جمع اواری به منظور حصول اطمنان از تادیه در برابر ارئیه خدامات.
• حفظ عوائید نظارت بر مدیریت حفظ عواید برای حصول اطمنان از مجموع دور عواید تجارتی حصول اطمنان از موجودیت پالیسی ها و طرزالعمل به منظور حفظ مشتریان و حوزه برشنا را از اعمال خلاف و روش های نادرست کاری.
• نظارت بر امور مدیریت های مختلف بمنظور حصول اطمنان از اګاهی دهی به مشتریان ار ارائه معلومات مشتریان طرزالعمل های تمدید لین جدید ،تعرفه ها ، شرایط خدمات ، رسیدګی امور بیلنګ میتود های صرفه جوی به تعرفه های انرژی ، قیمت انرژی ، قیمت ګذاری و کیفیت خدمات و تولیدات ، موثریت و صرفه جوی انرژی.
• سطح مهارت کارمندان برای اجرات کلی بخش توزیع حیاتی می باشد و اثر مستقیم بر فعلیت های حوزه برشنا دارد.
• وضع پالیسی ها روش ها و سیستم های مناسب کاری بمنظور حفظ حوزه پکتیا برشنا و مشتریان از ارتکاب اعمال خلاف.
• تقویت اعتبار متقابل و ارتقای سطح روابط موفقانه بین حوزه و مشتری.
• تصمیم ګیری در کاهش ضایعات.
• تصمیم ګیری در کاهش خسارت غیر فنی.
• تصمیم ګیری در تقویت سطح بلند بردن عواید.
• تصمیم ګیری در تقویت سطح جمع اواری عواید.
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم.

Skills

• پرتحرک با حصول نتایج عالی.
• تبلور وعلاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.
• توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید.
• توانایی تعریف اهداف و استراتیژی هایی عمومی شرکت در پلان های کاری و فعالیت های تجارتی.
• توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت.
• ژرف نگر و آشنایی کافی به قوانین و مقررات مالی قانون شرکت ها و سایر قوانین و مقرارت تجارتی مر بوط به کشور و استندرد های بین المللی محاسبوی.
• توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط.
• تبعه افغان با تسلط کامل به زبان های دری و پشتو به ویژه زبان انگلیسی.
• توانایی برخورد درست با موضوعات مختلف با درک تاثیرات دراز مدت آن و توانایی تفهیم این موضوعات به رئیس عمومی تجارتی.

Qualifications

لیسانس در اقتصاد و یا اداره و تجارت با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه ..

Job Location

Afghanistan - Jawzjan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link: https://drive.google.com/open?id=1rCUAoHJ1KlE1W-0h5N9sGtumhxI44uLI

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Submission Email

hr@dabs.af

Email Print Report
More jobs in this category
Carpet Coordinator Officer at TURQUOISE MOUNTAIN Jawzjan 25 Nov 2018
Business Development Officer at Rumi Consultancy Kabul 30 Nov 2018
Chief Executive Officer (CEO) at AFGA Kabul 20 Nov 2018
Project Management Specialist at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 21 Nov 2018
Re - (معاون تجارتی (ریاست ب.. at DABS Badakhshan 20 Nov 2018
(مدیر تجارتی (نورستان at DABS Nuristan 25 Nov 2018
کارمند کنترول at DABS/KBD Kabul 18 Nov 2018
Program Coordinator at Online Trading Academy Kabul 20 Nov 2018
Procurement Officer at DACAAR Kabul 17 Nov 2018
Merchandise Officer at TURQUOISE MOUNTAIN Kabul 30 Nov 2018
Loan Specialist at Agricultural Development Fund Kandahar 28 Nov 2018
Loan Specialist at Agricultural Development Fund Kabul 29 Nov 2018
Credit Administration Specialist at Agricultural Development Fund Kabul 28 Nov 2018
Islamic Finance Specialist at Agricultural Development Fund Kabul 28 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook