Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی

(1149 Views)

About Ministry of Finance

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
• ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
• اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
• ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary

عنوانوظیفه : مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی
وزارت/اداره : مالیه
موقعیت : ولایات
بخش : مستوفیت ها
بست : (4)
گزارشدهی به : آمر بررسی
گزارشگیری از : کارکنان تحت اثر
کود : ( – – – (
.........................................................................................................................................................
هدف وظیفه: ایجادمیکانیزم ومیتودها جهت انجام تحقیق درمورد توسعه وتشخیص عواید غیرمالیاتی, هماهنگی با ریاست پلان عواید جهت شریک ساختن معلومات واحصاییه های عوایدی غیر مالیاتی.

Job Details

Date Posted: 04 Aug 2018 Reference: -
Closing Date: 15 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس پلان کاری آمریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
2. ایجادمیکانیزم ومیتودهای تحقیقاتی جهت توسعه وتشخیص عوایدغیرمالیاتی .
3. تنظیم پروسه تحقیق و تحلیل پیرامون تشخیص منابع عوایدی جهت سهولت امور .
4. نظارت ازتطبیق راپورهای عوایدی ادارت دولتی ووزارتخانه ها باریاست پلان عواید بمنظوراطمینان جمعآوری عوایدغیرمالیاتی.
5. تامین روابط بین مسؤلین پلان عواید و ادارت دولتی ووزارتخانه هابمظورتطبیق پلان وحل موضوعات مغلق وپیچیده .
6. ترتیب جدول های زمانی جمعآوری معلومات ازکارمندان بخش های عوایدی ادارات دولتی و وزارتخانه غرض تحلیل وتحقیق عوایدغیرمالیاتی .
7. جمع آوری معلومات ازتمام فعالیت ها یادارات دولتی ووزارتخانه ها بمنظور ثبت معلومات دردیتابیس مربوطه .
8. تحلیل و ارزیابی معلومات موجود پیرامون تحصیل عواید غیر مالیاتی و تطبیق قوانین وپروسیجرهای تعین شده .
9. اجرای سایروظایف برحسب هدایات مسولین ذیصلاح مطابق قوانین مقررات واهداف وزارت.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7 (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.
۱. درجه تحصیل :
o لیسانس مرتبط به وظیفه،به درجات بالاترتحصیلی ترجیح داده میشود.
۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o یک سال مرتبط به وظیفه.
۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره )
o پلان گذاری، تحلیل و تجزیه گذارشات، مدیریت ، ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین، پالیسیها ، طرزالعملهای مرتبط به وظیفه، بلدیت به لسان ملی کشور و لسان انگلیسی ، بلدیت به کمپیوترمرتبط به وظیفه ومهارت استفاده درست ومعقول ازسیستم تنظیم مالیات (سیکتاس)

Job Location

Afghanistan - Nuristan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود.
وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
• ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی
• اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن
• ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .
یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.
وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Reform Specialist at Ministry of Industry & Commerce Kabul 24 Feb 2019
Finance Associate at United Nations World Food Programme Kabul 04 Mar 2019
Financial Accountant at Smart Telecom Co, Ltd Kabul 19 Apr 2019
کارمند عواید آبرسانی زون.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 27 Feb 2019
Finance Officer to PPG Project at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 03 Mar 2019
Acquisition & Assistance (A&A) Assistant-FSN-.. at USAID/Afghanistan Kabul 04 Mar 2019
Finance Assistant (LICA) Level 4 at World Health Organization Kabul 25 Feb 2019
آمر عواید at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporat.. Kabul 03 Mar 2019
Admin/Finance Officer at Afghanistan Banks Association Kabul 10 Mar 2019
Finance Officer - مسول مالی at Emaad Private High School Kabul 05 Mar 2019
National Financial Analyst at Food and Agriculture Organization of the Un.. Herat 28 Feb 2019
Book Keeper/Accountant at Silkroad Mining Kabul 28 Feb 2019
بست 4 کارشناس مالی at شاروالی کابل Kabul 21 Feb 2019
بست 4 کارشناس سیستم مالی .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
Finance Officer at Aziz Group Kabul 28 Feb 2019
Finance Officer at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 23 Feb 2019
Financial Management Specialist at Ghani Consultancy Services Kabul 02 Mar 2019
Senior Finance Officer at Kakar Advocates LLC Kabul 23 Feb 2019
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 May 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook