Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر انسجام پروژه ها

(1386 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این پست:
امرانسجام پروژه ها مسْول همکاری در سروی مقدماتی و پیشبرد و ظایف مختلف مربوط به دیزاین و انکشاف پروژه های زیربنایی/ فاضلاب، بشمول گسترش سیستم های موجوده و سیستم های جدید در مراکز شهری که تا هنوز توسط شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری عملی نگردیده باشد، میباشد که شامل طراحی و دیزاین های مفصل، تخمین قیمت ها، ترتیب احجام کار، ترتیب نقشه ها و مشخصات تخنیکی برای شبکات فاضلاب ، پایپ های انتقالی فاضلاب ، ذخایر و تانکهای فاضلاب ، تاْسیسات تصفیه و سازی فاضلاب، پمپ های فاضلاب، ساختمان پمپ استیشن وغیره مسایل مربوط به فاضلاب میباشد.

Job Details

Date Posted: 06 Aug 2018 Reference: 119/HQ
Closing Date: 21 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
1. آماده ساختن پلان و دیزاین پروژه های تصفیه فاضلاب آب در مراکز شهری که تا بحال توسط شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری عملی نگردیده است.
2. مطالعات مقدماتی و دیزاین پروژه های تصفیه فاضلاب ، دستگاه های پمپ استیشن فاضلاب، پایپ های انتقالی فاضلاب ذخایرو تانک ها سیستم های تصفیه فاضلاب، شبکه های ، دستگاه های پمپ استیشن فاضلاب ساختمان تحویلخانه .
3. بازنگری مفصل دیزاین های انجنیری، برآورد قیمت، و اسناد داوطلبی .
4. ترتیب مودل شبکه فاضلاب و انجام ارزیابی/ تحلیل و تجزیه شبکه بااستفاده از بر نامه های واتر جیمز(Water Gems) ایپانیت (Epanet) واتر کد ( Water Cad) وهمچنان سیور کد (Sewer CAD)
5. اشتراک در کمیته ارزیابی داوطلبی، ترتیب ارزیابی های تخنیکی و سهمگیری در گزارش های ارزیابی داوطلبی
6. بررسی تعقیب پیشرفت کار عناصر مختلف پروژه تا مر حله داوطلبی.
7. رهبری جلسات بازنگری دیزاین و پیشرفت اسناد.
8. سهمگیری در بررسی و ترتیب گزارشهای ماهوار که توسط آمر پروژه سازی ترتیب گردیده اند.
9. نظارت تشویق و رهنمایی زیردستان و کاربرد روشها و طرزالعملهای ضروری بخاطر حصول اطمینان از کیفیت کار،
10. تشخیص سیستماتیک نیارمندیهای آمورشی و انکشافی زیردستان ،
11. آماده کردن (سوابق نقشه ها، سروی دقیق و دیگر اسناد مورد نیاز).
12. همکاری درترتیب و برسی نقشه های پروژه های.
13. همکاری باسایر همگاری و انجام وظایف که از طرف آمر بخش سپرده میشود.
14. توحید گزارش بررسی ماهانه و تقدیم آن به رئیس امور فاضلاب؛
15. آماده ساختن گزارش های پروژه بطور شش ماهه و گزارش های ارزیابی بطور سالانه.
16. تنظیم، تشویق، مربیت و رهنمایی کارمندان، ایجاد و رهبری اعمال و طرزالعمل های مقتضی بخاطر استخدام و ابقای نیروی مؤثر کاری؛
17. تشخیص سیستماتیک نیازمندی های آموزش و رشد زیردستان؛
18. انکشاف و تطبیق آموزش و ابتکارات انکشافی که ظرفیت های فعلی و نیازمندی های اینده زیردستانرا، بشمول آموزش در جریان عملیات وظیفوی، آموزش مورد نیاز مشخص شعبه، انکشاف مدیریتی را مورد توجه قرار بدهد؛
19. پلان، انکشاف، تطبیق و اداره برنامه ها، طرزالعمل ها، و رهنمود ها کمکی بخاطر سازگاری به اهداف ستراتیژیک شرکت؛
20. حصول اطمینان از تطبیق سیستم مدیریت اجراأت.

Qualifications

مواصفات:
1- حد اقل درجه تحصيل:
• داشتن لیسانس در بخش های دیزاین، انجینری سیول، فاضلاب، ویا یک رشته فنی مربوط به آن به بالاتر آن ترجیح داده میشود .

2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل 3 سال در بخش انجینری سیول، شبکات فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب
• تجارب خاص در خدمات عمومی یک مزیت اضافی میباشد.
• آشنایی جی پی ایس و جی آی ایس یک مزیت اضافی میباشد.
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور و لیسان انگلیسی
• تسلط داشتن به مهارت های کامپیوتر و آشنایی به پروگرام های انجینری مانند (ETABS, SAF, SAP, STAAD PRO, SEWER CAD AND SEWER GEMS)
• توانایی برنامه ریزی و سازماندهی
• ارایه مهارت و روابط مطلوب اجتماعی.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

Please send your CV a long with a cover later to the given email address below before expiry date of vacancy. please mention vacancy number in the subject line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered of received after the closing date.
Only shortlisted candidates whose application respond to the above criteria will be contacted for written test and interview:

Submission Email

jobs@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Site Engineer - ELV at Mohib Towers Kabul 25 Dec 2018
Engineering Specialist – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Inspection Engineer - Civil at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Engineering Specialist – Civil at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Inspection Engineer – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Health and Safety Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hinduk.. Multi Cities 26 Dec 2018
Senior Contract Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukus.. Multi Cities 26 Dec 2018
Quality Assurance (QA) Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans .. Multi Cities 24 Dec 2018
Senior Resident Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hinduku.. Multi Cities 24 Dec 2018
Senior Quantity / Cost Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans .. Multi Cities 24 Dec 2018
Senior Site Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush R.. Multi Cities 24 Dec 2018
Surveyor at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush Road Connecti.. Multi Cities 24 Dec 2018
Engineering (Civil, Electrical, and Architect.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 20 Dec 2018
Mechanical technician at Habib Gulzar Non - Alcoholic Beverages Limited Kabul 31 Dec 2018
Technical Coordinator at MAIL/OFWMP Kabul 17 Dec 2018
Re - (عضو مدیریت هایدروتخن.. at DABS Kabul 12 Dec 2019
WASH Project Manager at Organization of Human Welfare (OHW) Kabul 25 Dec 2018
Project Manager at UNCDC Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook