Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست نظارت وارزیابی

(1583 Views)

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پس منظرمخابرات :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

Job Summary

هدف این وظیفه
مدیریت، نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها و پروژه های انکشافی وزارت بر اساس استراتیژی و اهداف تعیین شده.

Job Details

Date Posted: 11 Aug 2018 Reference: CBR-IARCSC 0017
Closing Date: 20 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست نظارت و ارزیابی در مطابقت با پلان عمومی وزارت به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
2. مدیریت پروسه نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها و برنامه های انکشافی وزارت در هماهنگی با ادارات مربوطه؛
3. مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمودها و شاخص های از قبل تعیین شده، به منظور گزارشدهی شفاف و بهتر غرض تصمیم گیری مقامات ذیصلاح؛
4. نظارت و ارزیابی از تطبیق چگونگی پالیسی ها و طرزالعمل ها به منظور بهبود اجراآت کارکنان مرکز و ولایات در ادارات محلی؛
5. ایجاد و انکشاف چارچوب سیستم نظارت و ارزیابی با درنظر داشت نیازمندی ها، غرض تطبیق بهتر پروژه های انکشافی وزارت؛
6. نظارت از تطبیق شاخص های بودجه انکشافی در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی های وزارت؛
7. طرح و انکشاف پرسش نامه های سروی و رهنمودها، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لست های نظارتی در سطح مرکز و ولایات؛
8. نظارت از فعالیت های پروژه های انکشافی جهت تحقق پروسیجرها و شیوه های مراقبت و ارزیابی طبق رهنمودهای ارایه شده؛
9. تامین ارتباط و هماهنگی در پلان ها، فعالیت ها و اجراآت کاری بخش مربوطه با تمام ریاست ها و بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت انسجام بهتر امور؛
10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش نظارت و ارزیابی؛
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت تا رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست نظارت و ارزیابی آگاهی داشته باشند؛
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شان را به معیارات مقتضی انجام دهند؛
13. ارزیابی اجراآت و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
14. در صورت ضرورت، منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حداقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمائی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شان را تشویق، در حل منازعات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید؛
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می شود.
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
رئیس نظارت و ارزیابی به مقام وزارت گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
حد اقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.
1- حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت پروژه، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی اداره و تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده می شود.
2- حداقل سه سال تجربۀ کاری مرتبط بوظیفه.
3- تسلط کامل به یکی از زبان‌های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4- مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.
علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دفتر مقام ولایت بغ.. at اداره مستقل .. Baghlan 24 Dec 2018
ولسوالی سپیره، گومل و ان.. at اداره مستقل .. Multi Cities 29 Dec 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Kunduz 29 Dec 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Dec 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Herat 26 Dec 2018
ریاست حمایت از زنان در خد.. at کمیسیون مست.. Kabul 26 Dec 2018
ریاست تثبیت و پاسخدهی بی.. at وزارت امور م.. Kabul 26 Dec 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Multi Cities 23 Dec 2018
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل سمع ش.. Kabul 24 Dec 2018
ولسوالی بادپش و قرغه یی at اداره مستقل ار.. Laghman 24 Dec 2018
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تغذی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سروی و مطالعات at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook