Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست نظارت وارزیابی

(1857 Views)

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پس منظرمخابرات :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

Job Summary

هدف این وظیفه
مدیریت، نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها و پروژه های انکشافی وزارت بر اساس استراتیژی و اهداف تعیین شده.

Job Details

Date Posted: 11 Aug 2018 Reference: CBR-IARCSC 0017
Closing Date: 20 Aug 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست نظارت و ارزیابی در مطابقت با پلان عمومی وزارت به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
2. مدیریت پروسه نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها و برنامه های انکشافی وزارت در هماهنگی با ادارات مربوطه؛
3. مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمودها و شاخص های از قبل تعیین شده، به منظور گزارشدهی شفاف و بهتر غرض تصمیم گیری مقامات ذیصلاح؛
4. نظارت و ارزیابی از تطبیق چگونگی پالیسی ها و طرزالعمل ها به منظور بهبود اجراآت کارکنان مرکز و ولایات در ادارات محلی؛
5. ایجاد و انکشاف چارچوب سیستم نظارت و ارزیابی با درنظر داشت نیازمندی ها، غرض تطبیق بهتر پروژه های انکشافی وزارت؛
6. نظارت از تطبیق شاخص های بودجه انکشافی در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی های وزارت؛
7. طرح و انکشاف پرسش نامه های سروی و رهنمودها، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لست های نظارتی در سطح مرکز و ولایات؛
8. نظارت از فعالیت های پروژه های انکشافی جهت تحقق پروسیجرها و شیوه های مراقبت و ارزیابی طبق رهنمودهای ارایه شده؛
9. تامین ارتباط و هماهنگی در پلان ها، فعالیت ها و اجراآت کاری بخش مربوطه با تمام ریاست ها و بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت انسجام بهتر امور؛
10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش نظارت و ارزیابی؛
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت تا رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست نظارت و ارزیابی آگاهی داشته باشند؛
12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شان را به معیارات مقتضی انجام دهند؛
13. ارزیابی اجراآت و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
14. در صورت ضرورت، منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حداقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمائی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شان را تشویق، در حل منازعات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید؛
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می شود.
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیتِ گزارش‌دهی:
رئیس نظارت و ارزیابی به مقام وزارت گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری:
حد اقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.
1- حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت پروژه، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی اداره و تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده می شود.
2- حداقل سه سال تجربۀ کاری مرتبط بوظیفه.
3- تسلط کامل به یکی از زبان‌های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4- مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.
علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

Submission Email

recruitment@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
System Development Analyst at National Statistics and Information Authori.. Kabul 28 Feb 2019
Software Developer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Systems Development Specialist at National Statistics and Informat.. Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 28 Feb 2019
Senior Software Developer at National Statistics and Information Authorit.. Kabul 28 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook