Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معلم ادبیات دری

(1721 Views)

About لیسه عالی خصوصی اقبال و نارون

اقبال و نارون راه بهتر آموزش!
مکتب خصوصی اقبال و نارون ثبت و راجستر شده وزرات محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان بوده و متعهد است تا زمینه آموزش و پرورش با کیفیت را برای فزندان کشور فراهم آورد.
لیسه عالی خصوصی اقبال در سال 1391 تاسیس گردیده برای بار اول در افغانستان این ابتکار را به خرج داده اند که تمام مضامین مکتب را به شکل تصویر ها و ویدیو های آموزشی تبدیل کرده اند تا شاگردان بتوانند دروس خود را در خانه بدون رهنما پیگیری کنند.

Job Summary

-

Job Details

Date Posted: 15 Aug 2018 Reference: HT-001-2018
Closing Date: 27 Sep 2018 Work Type: Part Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Female
Functional Area: Education Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

 معلم مکتب باید در خصوص تدریس ادبیات دری تجربه، آموزش و علاقه داشته باشد
 معلم مکتب مکلفیت دارد تا از چگونگی تطبیق برنامه های مشخص تعلیمی و تربیتی مکتب در سطح مکتب برای معملین و شاگردان مطمئین شود
 معلم مکتب مکلفیت دارد تا در برنامه های آموزشی معلمان که از طرف اداره مکتب براه انداخته میشود اشتراک نماید
 معلم مکتب مسئولیت دارد تمامی امور مربوطه را در مطابقت با دیدگاه، ماموریت، ارزش ها و سایر برنامه های مکتب خصوصی تنظیم نماید
 سهم فعال در برنامه های آموزشی، تفریحی، تحقیقی و جلسات برای استادان، شاگردان و والدین مکتب
 معلم مکتب ملزم به رعایت مقرره منع هر نوع خشونت با شاگردان، سایر معلمان و کارمندان مکتب میباشد

وظایف، مسئولیت ها و مکلفیت های معلم
 معلمین اقلا 15 دقیقه قبل ازآغازدرس به مکتب حاضر بوده الی ختم ساعت درسی به وظیفه ادامه بدهند. معلمین مسئولیت دارند تا گزارش شفاهی روزانه را به سرمعلم مربوطه ارائه نموده بعداً میتوانند از مکتب خارج گردند
 معلمین مکلف اند عندالضرورت ساعات درسی معلمین غایب وظیفه را مطابق هدایت آمر یا سرمعلم تدریس ومراقبت نمایند
 معلمین نمیتواند بدون عذرمعقول وخود سرانه وظایف خود را ترک نمایند، هرگاه چنین وضع دیده شود طبق قانون حاضری با آنها رفتار میشود
 معلمین بعد ازختم امتحان سالانه (ویا هر زمانی که نیاز باشد) غرض ترتیب ، تطبیق وتدقیق جدول نتایج ، ترتیب اطلاعنامه وثبت نتایج به کارت سوانح شاگردان تجدید نظرپارچه های امتحان تحریری واشتراک درمجالس نهائی مشورتی معلمین الی پانزده روز به مکتب حاظرباشند. این زمان با درنظرداشت شرایط قابل تمدید میباشد
 معلمین مکلف اند به اساس تقسیم اوقات مرتبه اداره مکتب به تدریس بپردازند
 معلمین مکلف اند طبق مفردات پروگرام درسی تدریس نمایند
 معلمین درتدریس خود ازموادمحیطی و مواد که از طرف اداره مکتب معرفی میگردد به حیث مواد ممد درسی استفاده اعظمی نمیند
 معلمین مکلف اند جهت تدریس بهتر واکمال مفردات کتب درسی بوقت معینه وپلان تقویمی ، پلان موضوعی وپلان درسی ساعت وار را به اساس پروگرام تهیه نموده درتطبیق آن ماهر بوده ، بروفق آن تدریس نمایند
 معلمین مکلف اند تا از شیوه تدریس (آموزش از طریق بازی) برای صنوف آمادگی و سایر اطفال کوچک مطابق برنامه مکتب خصوصی استفاده نمایند
 معلمین مکلف اند با آمادگی کامل واستفاده ازمواد ممد درسی مطابق پلان درتدریس مؤثرمضمون مربوط خود بذل مساعی نمایند
 معلمین مکلف اند پلان های درسی خود را بملاحظه آمردیپارتمنت مربوطه یا سرمعلم رسانیده ومهرمکتب رانمایند
 معلمین درهرمضمون مکلف اند درختم درس به شاگردان کار خانگی داده دروقت فراغت آنرا ملاحظه واغلاط شاگردان را برای شان تفهیم نمایند. تمامی وظایف خانگی و فعالیت های صنفی در کتابچه دایری شاگرد جهت تعقیب والدین درج گردد
 معلمین درتقویه تقریر، تحریر ، واستقرار فکری شاگردان توجه خاص را مبزول بدارند
 معلمین مکلف اند جهت رشد وانکشاف قوه ذهنی واستعداد شاگردان و همچنان ایجاد مصروفیت های سالم، آنها را به مطالعه واستفاده ازکتابخانه ها تشویق، رهنمای و کمک نمایند
 معلمین فضای صمیمی، دوستی، همکاری واحترام متقابل را دربین شاگردان برقرار ساخته هرگونه ابتکارات نیک آنهارا تقویه وتحسین نمایند.
 معلمین برای ارتقای سطح دانش شاگردان خود روشهای جدید آموزشی را با تفاهم اداره مکتب انتخاب نمایند
 معلمین درعمل آموزش هرگونه اختلافات فردی شاگردان خویش را درنظربگیرند
 درس معلم برای شاگردان حیاتی باشد به حیات روزانه شاگردان ارتباط داده شود
 معلمین موضوع تدریس شده ساعت وار را با ذکر عنوان صفحه کتاب ،کارخانگی وتعداد شاگردان حاضررا درج ترقی تعلیم نموده شاگردان غایب درس را به اداره مکتب معرفی نمایند
 معلمین مکلفیت دارند تا از شاگردان خود شناخت کامل داشته با والدین شان در موارد که نیاز هست با تفاهم اداره ارتباط برقرار نمایند
 معلمین مکلف اند که امتحان شاگردان را در مطابقت با قوانین مکتب اخذ نمایند
 معلمین مکلف اند اسرار مکتب را حفظ نموده راز امتحان را به بیرون از مکتب بروز ندهند
 اطاعت نمودن ازهدایات و رهنمائی های آمر و سرمعلم طبق مقررات مکتب
 آشنای کامل به لوایح ، مقررات تعلیمی وتربیتی ، پلان ها وروشهای درسی ازمکلفیت های مهم معلمین است
 معلمین مکلف اند برای جلوگیری ازموانع وعواملیکه احیانا درس را مختل می سازد به اداره مکتب همکاری نمایند
 معلمین درحل مشکلات مربوطه درسی واداری سلسله مراتب را ازطریق اداره مکتب رعایت نمایند
 معلمین وظیفه دارند همیشه وضع صحی ، روانی ونظافت شاگردان صنف مربوطه را وارسی نموده درحفظ تجهیزات مکتب وصفائی اتاق های درسی توجه نمایند
 معلمین سعی نمایند تا درراه ایجاد نظرواحد بین مکتب و فامیل شاگردان به لوایح و طرزالعمل های تعلیم وتربیه فضای صمیمیت وهمکاری همه جانبه ایجاد نمایند
 ارائیه راپور تحریری دراخیر هر ماه درباره پیشرفت تعلیمی وتربیتی شاگردان صنف به اداره مکتب
 معلمین صنوف مکلف اند ظوابط حاضری سالانه شاگردان را محاسبه نموده ، شاگردان شامل ومحروم امتحان را تثبیت وبه ادره مکتب قبل ازآغاز امتحان سالانه معرفی نمایند
 معلمین مکلف اند که ازتعمیر، تجهیزات ولوازم درسی مکتب مراقبت نموده دراخیرازاجرای وظیفه خویش به اداره مکتب گزارش دهند

Skills

آشنایی به پیداگوژی تعلیم و تربیه اموزشی رشته دری.

Qualifications

 معلم باید لیسانس رشته مربوطه باشد
 معلم شخص با ایمان، پرهیزگار ومتقی بوده خوش برخورد و متعهد باشد
 معلم شخصیت کودک دوست بوده با قوانین و مقررات وزارت معارف کشور آشنائی داشته و قوانین مکتب را رعایت نماید
 دربلند بردن سطح دانش، آگاهی اسلامی، اجتماعی، تعلیم وتربیه بصورت متداوم سعی وتلاش نماید

Job Location

Afghanistan - Balkh
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

افراد واجد شرایط میتوانند خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس ذیل با ذکر عنوان وظیفه ارسال نمایند
جهت اطمینان به شماره0794947373-0794946363 به تماس شود.

Submission Email

info@iqbalhs.com, Mustafa_rahmany@promote-wie.com

Email Print Report
More jobs in this category
Subject Specialist (Islamiat Jafari, Pashto 2.. at Ministry of Education .. Kabul 29 Jan 2019
Teacher at مکتب خصوصی مشق Kabul 30 Jan 2019
مدیر مکتب at مکتب خصوصی مشق Kabul 30 Jan 2019
Oxford English Teacher at Afghanistan International School Kabul 20 Jan 2019
NIMA Faculty (ICT) at TVETA/ASDPII/WorldBank Kabul 19 Jan 2019
NIMA Faculty (Management) at TVETA/ASDPII/WorldBank Kabul 19 Jan 2019
NIMA Faculty (English) at TVETA/ASDPII/WorldBank Kabul 19 Jan 2019
NIMA Faculty (Accounting) at TVETA/ASDPII/WorldBank Kabul 19 Jan 2019
EFL Instructor (Part-time) at American University of Afghanistan Kabul 20 Jan 2019
BBA Lecturer at Jahan University Kabul 31 Mar 2019
استاد اقتصاد، حقوق وعلوم.. at Jahan University Kabul 31 Mar 2019
معلم Teacher at Barakat International School Kabul 27 Jan 2019
GEOGRAPHY TEACHER at ARIANA AFGHAN TURK HIGH SCHOOL Kabul 31 Jan 2019
BCS Lecturer at Jahan University Kabul 31 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook