Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس ارزیابی مشارکت زنان در امور امنیتی، رهبری و اضطراری

(524 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

پیشبرد وظایف تحلیل پالیسی های امور امنیتی، رهبری و اضطرار وزارت مطابق به پلانهای انکشافی

Job Details

Date Posted: 08 Sep 2018 Reference: Hrd-027
Closing Date: 22 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت اجرای بهتر وظایف و بدست آوردن اهداف.
2. سهمگیری در زمینه ایجاد و تطبیق پالیسی های امور امنیتی، رهبری و اضطرار وزارت جهت سرعت بخشیدن به رشد، انکشاف و وضعیت صحی زنان.
3. مسئول مرور، بازبینی و تحلیل نوبتی پالیسی امور امنیتی، رهبری و اضطرار اداره مربوطه.
4. همکاری در زمینه ارسال و ارتباط استراتیژی و پالیسی امور امنیتی، رهبری و اضطرار این وزارت و ادارات دولتی.
5. تشریح و توضیح پالیسی های مرتبط به امور امنیتی، رهبری و اضطرار وزارت امور زنان به مؤسسات همکار (دونر ها) تطبیق کننده و ادارات دولتی.
6. همکاری در تیه گزارشات منظم از چگونگی تطبیق پالیسی امور امنیتی، رهبری و اضطرار توسط ریاستهای سکتوری وزارت امور زنان.
7. جمعآوری مسوده پالیسی امنیتی، رهبری و اضطرار ریاست های ذیربط از طریق ریاست های سکتوری جهت تحلیل و ارزیابی.
8. تحلیل و ارزیابی تأثیرات پالیسی امنیتی، رهبری و اضطرار و سکتوری با یکدیگر.
9. همکاری در زمینه نظارت و ارزیابی از پروپوزلها و پیشنهادات وزارت و ادارات دولتی راجع به آوردن اصلاحات در استراتیژی و پالیسی امنیتی، رهبری و اضطرار وزارت امور زنان.
10. تهیه گزارشات از وضعیت چگونگی تطبیق پالیسی ها امور امنیتی، رهبری و اضطرار وزارت امور زنان.
11. تهیه مسوده گزارشات، تحلیل پالیسی امور امنیتی، رهبری و اضطرار ، و دیگر گزارشات مربوطه پالیسی ها نظر به ضرورت.
12. همکاری در زمینه ایجاد میتود ها، ابزار ها، رهنمود ها، استندرد ها و طرزالعمل های کاری جهت بدست آوردن نتایج مثمر.
13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

Skills

3. مهارتها دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، مدیریت، نشرات و ارتباطات و آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:
مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :لیسانس، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، پالیسی و اداره عامه، به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):یک سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Law

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (29) بست رتبه سوم و چهارم ریاستهای مرکزی را از تاریخ (1397/6/17) الی (1397/6/31) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org – www.jobs.af ، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، به رهنمای های ذیل جداً توجه نمایند:
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.
5- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و فورم مالیه دهی بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
6- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
7- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
8- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.r.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Email Print Report
More jobs in this category
Compliance Officer at Albashir Exchange and MSP Kabul 27 Nov 2018
Legal Secretary at Shajjan & Associates Kabul 30 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook