Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

معتمد نقدی و جنسی

(511 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این بست:
معتمد نقدی و جنسی مسئول آوردن پول از بانک که به محضر دونفر هیئت پول از بانک انتقال و به محضر هیئت داخل سیف قفل میشود، برویت حواله های نقدی و حوالجات جنسی جهت خریداری ها که طی مراحل قانونی خویش را سپری نموده باشد، پول تادیه میگـــردد و مسوول حفظ ونگهداری ازاموال واجناس تحویلخانه هایکه به ذمت مذکور قید میباشد. وهمچنین بلدیت کامل در مورد مشخصات اجناس وبه استثنای موارد عاجل پابندی مطلق در وظیفه محوله.

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2018 Reference: 60/Kanduz/SBU
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
1. آوردن پول از بانک بادو نفر هیئت که تعین میگردند و پول بعد از شمارش و چک به محضر هیئت داخل سیف قفل میشود.
2. تادیه پول برای هئیت جهت خریداری های پرچون بعد از طی مراحل اصولی آن.
3. تا دیه پو ل برای ترمیمات وسایط ، در صورتیکه اسناد مربوطه آن از طرف مسئولین بخش به امضا رسیده باشد و مراحل قانونی را طی نموده باشد.
4. حفاظت از پول نقد که در سیف داخل ریاست موجود میباشد.
5. اجرای هر گونه حواله نقدی فقط در مقابل اسناد تکمیل شده و معتبر.
6. پرداخت نمودن هرگونه وجوه نقدی بطور شفاف.
7. حفظ و نگهداری اسناد تادیه پول.
8. ارائه راپور وضعیت مالی کسه برویت اسناد به آمر مالی.
9. تطبیق صورت حساب روز مره با راپور رسید ها و کسه.
10. ترتیب صورت حساب ما هوار و جمع خرچ آن و بعد از تطبیق اسناد ارسا ل آن به مدیریت محترم مالی.
11. اطمینان از صورت صحت بودن اجناس، و آگاهی کامل به حضورداشت هیئت منتخبه دراجرای حواله های مواصلت ورزیده.
12. تسلیم گیری اجناس بعد از تائید هیئت معاینه مطابق به نمونه.
13. جلوگیری از خارج شدن اجناس بیدون طی مراحل اسناد اداری آن.
14. خارج نمودن اجناس فقط در مقابل اسناد تکمیل شده.
15. تنظیم تحویلخانه با تفکیک اجناس و جای آن.
16. همکاری با مفتشین داخلی و خارجی.
17. وظیفه دارد حین ورود اجناس از صحت بودن جنس ویا محموله اطمینان کامل خویش را فراهم سازد، ویا هم درصورت کمبود یاکمی وکاستی ویا هم خساره مند شدن اجناس به اسرع وقت به مدیر تحویلخانه وهیئت منتخبه اطلاع بدهد.
18. تایپ نمودن پیشنهادات مجرائی پول مصرف شده بخر چ معتمد.

Qualifications

مواصفات :
1- حد اقل درجه تحصيل:
• داشتن درجه تحصیل بکلوریا، به درجه بالاتر ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط و ظیفه.
3- مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت کابل به زبان های پشتو، دری و آشنایی به زبان انگلیسی.
• بلدیت با پروگرام های کمپیوتر (Word, Excel).
• تعهد در انجام وظیفه در شرایط سخت.
4- شرایط استخدام:
• داشتن حساب بانکی به مقدار پنجصد هزار (500,000) افغانی ویا معادل آن داشتن ملکیت دارای سند شرعی بطور ضمانت به اداره.

Job Location

Afghanistan - Badakhshan: FAIZ ABAD

Education:

High School,

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Reference Number and Position Title in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

kanduzhr@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Kunar 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Nuristan 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی / ولا.. at National Statistics an.. Laghman 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی / ولا.. at National Statistics an.. Nangarhar 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Khost 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی / ولا.. at National Statistics an.. Logar 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Paktika 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Paktia 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Nimruz 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Farah 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Badghis 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Herat 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Oruzgan 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Helmand 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Kandahar 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Zabul 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Sar-e Pol 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Faryab 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ جوز.. at National Statistics an.. Jawzjan 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ بلخ at National Statistics and .. Balkh 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ سمن.. at National Statistics an.. Samangan 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ بدخ.. at National Statistics an.. Badakhshan 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Takhar 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Kunduz 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Baghlan 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Daikondi 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Ghowr 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Bamian 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Wardak 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی at National Statistics and Informati.. Panjshir 23 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Kapisa 25 Sep 2018
هماهنگ کننده تخنیکی/ ولا.. at National Statistics an.. Parwan 25 Sep 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 18 Oct 2018
ریاست مالی واداری ولایا.. at اداره مستقل .. Bamian 01 Oct 2018
ریاست مالی واداری ولایا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست حج و اوقاف ولایات ( .. at وزارت ارشاد.. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست امور زنان ولایات ( .. at وزارت امور ز.. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست دفتر ولایات ( بامیا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 01 Oct 2018
د هرات، فاریاب او نیمروز .. at وزارت مبارز.. Multi Cities 30 Sep 2018
د(کابل، کندهار، ننگرهار،.. at اداره مرکزی .. Multi Cities 30 Sep 2018
د ننګرهار ولایت د کوچیان.. at ریاست عمومی .. Nangarhar 30 Sep 2018
د کاپیسا، کندهار، کندز، .. at اداره ملی حف.. Multi Cities 30 Sep 2018
د لغمان، بادغیس، دایکند.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 30 Sep 2018
د کندهار، سرپل، هلمند او .. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 30 Sep 2018
Position Title: Executive director: Eshteghal.. at Ministry of Economy Kabul 23 Sep 2018
بتعداد چهار بست مرکزی و و.. at igdk Multi Cities 30 Sep 2018
رئیس احصائیه و معلومات و.. at اداره ملی اح.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست مبارزه با حوادث ول.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست انسجام امورکوچی ها.. at ریاست عمومی .. Nangarhar 30 Sep 2018
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Multi Cities 30 Sep 2018
Systems Administrator at National Statistics and Information Authority Kabul 20 Sep 2018
Systems Administrator at National Statistics and Information Authority Kabul 20 Sep 2018
Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 20 Sep 2018
ABIS (Automated Biometric Identification Syst.. at National Statistics an.. Kabul 20 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook