Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معتمد نقدی و جنسی

(905 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این بست:
معتمد نقدی و جنسی مسئول آوردن پول از بانک که به محضر دونفر هیئت پول از بانک انتقال و به محضر هیئت داخل سیف قفل میشود، برویت حواله های نقدی و حوالجات جنسی جهت خریداری ها که طی مراحل قانونی خویش را سپری نموده باشد، پول تادیه میگـــردد و مسوول حفظ ونگهداری ازاموال واجناس تحویلخانه هایکه به ذمت مذکور قید میباشد. وهمچنین بلدیت کامل در مورد مشخصات اجناس وبه استثنای موارد عاجل پابندی مطلق در وظیفه محوله.

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2018 Reference: 60/Kanduz/SBU
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
1. آوردن پول از بانک بادو نفر هیئت که تعین میگردند و پول بعد از شمارش و چک به محضر هیئت داخل سیف قفل میشود.
2. تادیه پول برای هئیت جهت خریداری های پرچون بعد از طی مراحل اصولی آن.
3. تا دیه پو ل برای ترمیمات وسایط ، در صورتیکه اسناد مربوطه آن از طرف مسئولین بخش به امضا رسیده باشد و مراحل قانونی را طی نموده باشد.
4. حفاظت از پول نقد که در سیف داخل ریاست موجود میباشد.
5. اجرای هر گونه حواله نقدی فقط در مقابل اسناد تکمیل شده و معتبر.
6. پرداخت نمودن هرگونه وجوه نقدی بطور شفاف.
7. حفظ و نگهداری اسناد تادیه پول.
8. ارائه راپور وضعیت مالی کسه برویت اسناد به آمر مالی.
9. تطبیق صورت حساب روز مره با راپور رسید ها و کسه.
10. ترتیب صورت حساب ما هوار و جمع خرچ آن و بعد از تطبیق اسناد ارسا ل آن به مدیریت محترم مالی.
11. اطمینان از صورت صحت بودن اجناس، و آگاهی کامل به حضورداشت هیئت منتخبه دراجرای حواله های مواصلت ورزیده.
12. تسلیم گیری اجناس بعد از تائید هیئت معاینه مطابق به نمونه.
13. جلوگیری از خارج شدن اجناس بیدون طی مراحل اسناد اداری آن.
14. خارج نمودن اجناس فقط در مقابل اسناد تکمیل شده.
15. تنظیم تحویلخانه با تفکیک اجناس و جای آن.
16. همکاری با مفتشین داخلی و خارجی.
17. وظیفه دارد حین ورود اجناس از صحت بودن جنس ویا محموله اطمینان کامل خویش را فراهم سازد، ویا هم درصورت کمبود یاکمی وکاستی ویا هم خساره مند شدن اجناس به اسرع وقت به مدیر تحویلخانه وهیئت منتخبه اطلاع بدهد.
18. تایپ نمودن پیشنهادات مجرائی پول مصرف شده بخر چ معتمد.

Qualifications

مواصفات :
1- حد اقل درجه تحصيل:
• داشتن درجه تحصیل بکلوریا، به درجه بالاتر ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط و ظیفه.
3- مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت کابل به زبان های پشتو، دری و آشنایی به زبان انگلیسی.
• بلدیت با پروگرام های کمپیوتر (Word, Excel).
• تعهد در انجام وظیفه در شرایط سخت.
4- شرایط استخدام:
• داشتن حساب بانکی به مقدار پنجصد هزار (500,000) افغانی ویا معادل آن داشتن ملکیت دارای سند شرعی بطور ضمانت به اداره.

Job Location

Afghanistan - Badakhshan: FAIZ ABAD
AF AF 12

Education:

High School,

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Reference Number and Position Title in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

kanduzhr@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست تحقیق و طرح برنامه.. at کمیسیون مست.. Kabul 01 Dec 2018
ریاست تفتیش ساحوی ولایت .. at اداره عالی .. Kandahar 01 Dec 2018
ریاست توانمند سازی زنان at وزارت امور زن.. Kabul 01 Dec 2018
ریاست تدقیق و تطبیق تصام.. at کمیسیون مست.. Kabul 26 Nov 2018
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Nov 2018
Senior Data Analyst at National Statistics and Information Authority Kabul 21 Nov 2018
Java Developer at National Statistics and Information Authority Kabul 21 Nov 2018
Information Security Officer at National Statistics and Information Autho.. Kabul 21 Nov 2018
Data Analyst at National Statistics and Information Authority Kabul 21 Nov 2018
Research Fellow/Analyst at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
Communication Expert at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
Administrative Officer at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
Research Assistant at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
ریاست مبارزه با حوادث ول.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 28 Nov 2018
کارشناس ساده سازی پروسه .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم امور آب ولای.. at وزارت انرژی .. Helmand 25 Nov 2018
ریاست فواید عامه ولایت غ.. at وزارت فواید .. Ghazni 25 Nov 2018
مشاورحقوقی وروابط پارلم.. at وزارت صحت عا.. Kabul 25 Nov 2018
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Oruzgan 25 Nov 2018
ریاست خط آهن آقینه ولایت .. at اداره مستقل .. Jawzjan 25 Nov 2018
ریاست تجارت ولایت ننگرها.. at وزارت تجارت.. Nangarhar 25 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست مخابرات وتکنالوژی .. at وزارت مخابر.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست مالی و اداری ولایا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست منابع بشری ولایات .. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست حوزه دریایی (ترنگ ق.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 25 Nov 2018
کارشناس نظارت از مدیریت .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
کارشناس نظارت و ارزیابی .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
Multi Media Developer at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
Professional Journalist at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست توسعه باغداری at وزارت زراعت، آبیا.. Kabul 20 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
ریاست هماهنگی دریافت راه.. at وزارت امور م.. Kabul 18 Nov 2018
مشاورفنی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست کنترول کیفیت پروژه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست اداره کار وعملیات .. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست عمومی حفظ و مراقبت.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست حفظ ومراقبت سالنگه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم پروژه ها at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست بازسازی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست انسجام امور اجرائی.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
مشاور ارشد at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
مدیرعمومی انکشاف دهات at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
کارشناس GIS at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
آمریت ارزیابی از نتایج at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook