Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

سکرتر مقام

(874 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه. تامین ارتباط و هم آهنگی با ادارات داخلی و خارج وزارت، تعقيب و حصول اطمينان از صورت اجراات امور ریاست اجرآئیوی جهت تحقق آن

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2018 Reference: nmhra2018/0064
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

طرح و ترتیب پلان کاری سکرتریت مقام اداره در مطابقت با پلان و اهداف اداره.
بررسی مکاتیب، پاکت های مراسلاتی و ادرس های آن غرض ملاحظه مقام اداره.
حصول اطمینان از مواظبت پاکی و نظافت و سایر مواصفات دفتر مقام.
چک نمودن دفتر مقام غرض حصول اطمینان از نظم و نسق آن.
ابلاغ هدایات شفاهی مقام اداره به ریاست ها و شعبات مربوط.
ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات روزمره رئیس و مطلع ساختن مراجعین از محل و وقت ملاقات و مجالس.
ترتیب و تنظیم محل و زمان ملاقات های رسمی رئیس.
تسريع پروسه هاي کاري اداري و اسناد مربوطه که غرض اجراات و اخذ احکام ریاست اجرآییوی گرفته میشود و بعد از طي مراحل و احکام ریاست اجرآییوی دوباره ارسال ميگردد.
تنظیم پروگرام غرض پذیرائی دیپلومات ها، مهمانان و مراجعین.
مشوره و تفاهم با مقام اداره در مورد اولویت بندی ملاقات های رسمی.
چک و کنترول روزانه از فکس ایمیل، تیلفون، پست الکترونیکی، اسناد محرم و دیگرد اسناد مقتضی.
تهیه و تنظیم دوسیه محرم و فایل نمودن تمام اسناد به دوسیه های مربوطه.
اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف رئیس اداره در مطابقت قانون.

Skills

مهارت های دیگر : آشنایی کامل لسان انگليسي و پروگرام های کمپيوتر( MS Word, MS Excel and MS PowerPoint )

Qualifications

درجه تحصیل: لیسانس( در رشته اداره عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، روابط بین الملل، مدیریت ارتباطات، اداره و منجمنت، ژورنالیزم و ادبیات) و به درجه بالاتر رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازم : حد اقل دو سال تجربه کاري مرتبط .

مهارت های لازمه: مهارت کامل لسان های رسمی کشور( خواندن ، نوشتن و تکلم).

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
(ولدنگ کار ( مرکز at DABS Kabul 04 Oct 2018
کارشناس تامین هماهنگی حا.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
خبرنگار at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس امورتقنینی درار.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس ارزیابی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Database Developer at Ministry of Public Health Kabul 02 Oct 2018
غضومسلکی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
ICU صفاکار کندز at Ministry of Public Health Kunduz 25 Oct 2018
مدیرعمومی امور مالی at National Medicine and Healthcare .. Kabul 25 Sep 2018
Financial Analyst at Afghanistan Holding Group Kabul 02 Oct 2018
External Communications Specialist at Tetra Tech -Women's Leadership Deve.. Kabul 27 Sep 2018
Admin Assistant at Ministry of Public Health Kabul 01 Oct 2018
Social worker /Helmand Re/Ad at Ministry of Public Health Helmand 23 Sep 2018
Senior Project Designing Specialist at NSDP | MOLSAMD Kabul 22 Sep 2018
(مدیریت مصوبات ( مرکز at DABS Kabul 21 Sep 2018
(کارمند دیتابیس ( مرکز at DABS Kabul 21 Sep 2018
Community Mobilizer for Shelter at Coordination of Rehabilitaion and Deve.. Badghis 27 Sep 2018
: NFI Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services f.. Badghis 27 Sep 2018
Emergency Response Officer at Coordination of Rehabilitaion and Developme.. Badghis 27 Sep 2018
Senior Advisor for GDPP at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
PPP Senior Advisor-Technical at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
(سکرتر ریس عملیاتی ( مرکز at DABS Kabul 20 Sep 2018
(خیاط (طبقه اناث at Shakhes Engineering Team Kabul 30 Sep 2018
سه پست مختلف برای طبقه ان.. at House Kabul 24 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook