Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

سکرتر مقام

(1463 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه. تامین ارتباط و هم آهنگی با ادارات داخلی و خارج وزارت، تعقيب و حصول اطمينان از صورت اجراات امور ریاست اجرآئیوی جهت تحقق آن

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2018 Reference: nmhra2018/0064
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

طرح و ترتیب پلان کاری سکرتریت مقام اداره در مطابقت با پلان و اهداف اداره.
بررسی مکاتیب، پاکت های مراسلاتی و ادرس های آن غرض ملاحظه مقام اداره.
حصول اطمینان از مواظبت پاکی و نظافت و سایر مواصفات دفتر مقام.
چک نمودن دفتر مقام غرض حصول اطمینان از نظم و نسق آن.
ابلاغ هدایات شفاهی مقام اداره به ریاست ها و شعبات مربوط.
ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات روزمره رئیس و مطلع ساختن مراجعین از محل و وقت ملاقات و مجالس.
ترتیب و تنظیم محل و زمان ملاقات های رسمی رئیس.
تسريع پروسه هاي کاري اداري و اسناد مربوطه که غرض اجراات و اخذ احکام ریاست اجرآییوی گرفته میشود و بعد از طي مراحل و احکام ریاست اجرآییوی دوباره ارسال ميگردد.
تنظیم پروگرام غرض پذیرائی دیپلومات ها، مهمانان و مراجعین.
مشوره و تفاهم با مقام اداره در مورد اولویت بندی ملاقات های رسمی.
چک و کنترول روزانه از فکس ایمیل، تیلفون، پست الکترونیکی، اسناد محرم و دیگرد اسناد مقتضی.
تهیه و تنظیم دوسیه محرم و فایل نمودن تمام اسناد به دوسیه های مربوطه.
اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف رئیس اداره در مطابقت قانون.

Skills

مهارت های دیگر : آشنایی کامل لسان انگليسي و پروگرام های کمپيوتر( MS Word, MS Excel and MS PowerPoint )

Qualifications

درجه تحصیل: لیسانس( در رشته اداره عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، روابط بین الملل، مدیریت ارتباطات، اداره و منجمنت، ژورنالیزم و ادبیات) و به درجه بالاتر رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازم : حد اقل دو سال تجربه کاري مرتبط .

مهارت های لازمه: مهارت کامل لسان های رسمی کشور( خواندن ، نوشتن و تکلم).

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
محافظ امنیتی سب ستیشن جن.. at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
IRC Assistant at U.S. Embassy Kabul 23 Jan 2019
مدیر خدمات مشتریان - سروب.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
مامو ر اداری محبس پلچرخی at Ministry of Public Health Kabul 27 Jan 2019
Documentation Advisory SME at MOIA Kabul 27 Jan 2019
مدیر بلنگ - هرات برشنا at DABS Herat 29 Jan 2019
Senior Credit Analyst at SME Client Support Afghanistan LLC Kabul 20 Jan 2019
محافظ سب ستیشن - جوزجان ب.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
(سکرتر (معاون عملیاتی at DABS Kabul 27 Jan 2019
مسول کمره امنیتی at DABS Kabul 26 Jan 2019
Re - مدیرلابراتوار - بلخ بر.. at DABS Balkh 22 Jan 2019
Driver at DACAAR Kabul 19 Jan 2019
Social Organizer SSED at DACAAR Nangarhar 20 Jan 2019
صفاکار ICU / علی حناح at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
نجار/ علی جناح at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنيشن ماشین آکسیجن هرات.. at Ministry of Public Hea.. Herat 21 Jan 2019
(CoreوVAS متخصص اداره اترا (.. at ATRA Kabul 28 Jan 2019
تیم لیدر برود کاستنگ at ATRA Kabul 28 Jan 2019
Chief Internal Audit Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Chief Compliance Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Chief Risk Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
بسته کار - مرکز at DABS Kabul 19 Jan 2019
ولدنگ کار - مرکز at DABS Kabul 19 Jan 2019
Internal Audit Specialist for Capacity Buildi.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Internal Audit- Capacity Development Speciali.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
Publication Manager at Operation Mercy Afghanistan Kabul 10 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook