Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیریت عمومی تحریرات

(1318 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

مدیریت و نظارت از تکثیر وارسال احکام,فرامین، مصوبات وهدایات مقامات ذیصلاح به ریاست های ذیربط اداره به منظور تطبیق بهتر امور.

Job Details

Date Posted: 11 Sep 2018 Reference: nmhra/2018/0065
Closing Date: 21 Sep 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

طرح وترتیب پلان کاری عملیاتی مدیریت در مطابقت با پلان ریاست جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
طرح و ترتیب هدایت نامه های مقام اداره به مراجع مربوط.
تکثیر فرامین احکام و هدایت مقامات ذیصلاح توسط مدیریت های مربوطه جهت تطبیق بهتر امور.
رسیده گی به پیگیری مصوبات کابینه وشورای محترم وزیران به وقت معینه آن.
حصول اطمینان از اجراات پیرامون ابلاغ و تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام ریاست ومراجع ذیصلاح.
ترتیب فارمتهای کاری در رابطه به گزارش اجراات اداره پیرامون هدایت ، مصوبات شورای محترم وزیران.
حصول اطمینان از فهرست درست اسناد واصله از ریاست های مربوطه به ارشیف جهت حفظ و نگهداری .
مدیریت، کنترول و حصول اطمینان از وصول بموقع گزارشات از صورت اجراات ریاست ها و ارایه آن بعد از ملاحظه و تائید مقام اداره به مقامات دولتی بمنظور اجراات موثر اداره.
اشتراک درجلسات هئیات رهبری اداره وترتیب گزارش از جلسه.
تهیه وترتیب پیشنهادات ،اسناد و ارائه مکاتیب خاص واخذ هدایت مقام اداره از امور اجرائیوی آن.
حصول اطمینان در مورد تنظیم فعالیت های مربوطه و کنترول اسناد وارده و صادره ثبت شده و درج آن در دفتر پیشنهادات .
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
حصول اطمینان از اجراات کاری یومیه کارمندان تحت اثر.
ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس مرتبط بوظیفه بوی سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر : آشنایی با لسان انگليسي و پروگرام های مورد ضرورت کمپيوتر

Qualifications

درجه تحصیل: لیسانس در رشته های (حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، ژورنالیزم، روانشناسی، اداره و منجمنت) و به درجه بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجارب لازم: حداقل یک سال تجربۀ مرتبط.

مهارت های لازمه: تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور(دری و پشتو).

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Deputy Coordinator at SDROA Panjshir 02 Feb 2019
LLC Coordinator at SDROA Panjshir 02 Feb 2019
Assistant to Management at SME Client Support Afghanistan LLC Kabul 20 Jan 2019
Storekeeper at AFTEL Kunduz 21 Jan 2019
Project Manager at Coordination of Rehabilitation and Development Service.. Herat 20 Jan 2019
Technical Assistance Committee to the Anti-Mo.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Junior Professional / Program/Strategy at AWAL Development and Transform.. Kabul 31 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook