Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(سرگروپ جنکشن دهم ( مرکز

(1040 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

شخص موظف این پست مسئولیت مراقبت از حفظ و نگهداشتن تمامی تجهیزات داخل بروج و خارج بروج که ملکیت برشنا شرکت بوده و در ساحه مسولیت وی قرار داشته باشد را دارد.

Job Details

Date Posted: 02 Oct 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0326
Closing Date: 17 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• وارسی از سیستم های کیبل های زمینی ، و لین های هوایی و بروج برق مربوطه
• گزارش گیری از مامورین برج برق راجع به وضعیت تخنیکی بروج برق و شبکه برق رسانی و از پرچو وچالان بودن لین ها در ساحات مربوطه و درج گزارش واقعات تخنیکی در کتاب ژورنال
• وارسی و مراقبت از تمامی ترانسفارمر ها و چک به موقع آن و اندازه گیری آن
• گزارش دهی کتبی و شفاهی از مشکلات تخنیکی بزرگ به جنگشن مربوط و مدیریت عمومی جنگشنها.
• تهیه پیشنهادات جهت رفع مشکلات و عوارضات تخنیکی در ساحه
• مراقبت از کار های مامورین برج
• سمع شکایات مشترکین برق و اجراات به موقع در آن مورد.
• وارسی از تطبیق قطع لین ها . و توزیع بل های برق
• مطمئن شدن از عدم موجودیت خطر های تخنیکی در اوقات کار در ساحه
• مطمئن شدن از موجودیت مامورین برج در شفت های تعین شده
• در صورت پرچوی در لین های ولتاژ متوسط گزارشدهی به نوکریوالی شفت جنگشن.
• همآهنگی کامل و درست با مدیریت های تهیه و تدارکات، پلان و انجنیری ، توسعه ، و معاونیت های سه گانه ریاست کابل برشنا به شمول مقام ریاست در مورد خریداری ، نصب و بهره برداری از تجهیزات.
• مراقب بودن از عدم موجودیت لین های سرقتی و اقدام عاجل در از بین بردن لین های سرقتی و
• همکاری و مساعد ساختن زمینه کار برای گروپ های ترمیماتی لین های هوایی ، کیبل ها و منتاژکاران تجهیزات بروج برق در ساحه
• همکاری لازم با میترخوانان در هر دوره میتر خوانی
• گزارش دهی در این مورد به مدیر جنگشن.
• دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Skills

• داشتن توانایی فزیکی
• دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Word , Excel
• داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب
• داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق
• توانایی نوشتن راپور های کاری
• پابندی به وظیفه
• اطاعت از قوانین و مقررات
• توانایی قناعت دادن آمرین و ارائه پیشنهادات معقول به آنان جهت حل مشکلات تخنیکی و مشترکین .

Qualifications

• لیسانس رشته برق.حد اقل 3 سال تجربه کاری در امور برق رسانی و تخنیکی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Electrician at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
Re - سر شفت سب ستیشن شاهین -.. at DABS Balkh 04 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Re - مامور میتر خوان - ولسو.. at DABS Kunduz 01 Mar 2019
Optimization Advisor at AFTEL Kabul 27 Feb 2019
مدیر شبکه ناد علی - هلمند .. at DABS Helmand 04 Mar 2019
مدیر دسپیچنگ - هلمند برشن.. at DABS Helmand 04 Mar 2019
Power Lead Engineer (Farah) at Afghan Wireless Communication Company Kabul 28 Feb 2019
Re - مدیر بند سلما - هرات بر.. at DABS Herat 28 Feb 2019
Re - Design Expert For Substation at DABS Kabul 02 Mar 2019
عضو شفت سب ستیشن شمال غرب.. at DABS Kabul 02 Mar 2019
Re - رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن اوبه - هرات .. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیریت سب ستیشن کروخ - هر.. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیر سب ستیشن چشت شریف - ه.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن پشتون زرغو.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر ریلی - کندهار برشنا at DABS Kandahar 25 Feb 2019
مدیریت عملیاتی - ارزگان ب.. at DABS Oruzgan 25 Feb 2019
مدیر تعین محصول - گردیز ب.. at DABS Paktia 23 Feb 2019
میتر خوان - غور برشنا at DABS Ghowr 21 Feb 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook