Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مشاور مالی و اداری پروژه های انکشافی

(998 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این پست:
بهبود سیستم های کاری بمنظور بلند بردن سطح موثریت اجراات ، تسهیل و تعقیب امور مالی واداری ، منابع بشری ،تدارکات و وترتیب گزارشات مالی وتدارکاتی پروژه های انکشافی ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان.

Job Details

Date Posted: 02 Oct 2018 Reference: 2018/Oct/HQ
Closing Date: 16 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Advisory Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Long-term Years of Experience: 10 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسولیت ها:
1. همکاری و مشوره دهی در زمینه بودجه سازی ( بودجه عادی و بودجه انکشافی )
2. تسهیل و تعقیب پروسه های تدارکاتی پروژه های انکشافی .
3. مشوره جهت بهبود ونو سازی سیستم کاری منابع بشری
4. سهم گیری در تهیه وترتیب ساختار های تشکیلاتی
5. مشوره های لازم جهت تطبیق پروسه ریفورم و اصلاحات در سطح اداره.
6. توحید نمودن گزارشات مالی واداری ، و منابع بصورت ماهوار، ربعوار و سالانه.
7. هماهنگی و فراهم نمودن مشوره های تخنیکی جهت تدوین پالیسی ، طرزالعمل و رهنمود های کاری حسب ضرورت اداره
8. تسهیل وتعقیب پروسه اخذ موافقه و منظوری تعدیلات بودجوی پروژه های انکشافی در حال تطبیق درهمکاری با وزارت محترم مالیه.
9. هماهنگی در پروسه های ارتقاء ظرفیت ( ارزیابی ضرورت های ارتقاء ظرفیت، تهیه گزارشات ارزیابی ظرفیتها ، طرح پلان های جامع جهت راه اندازی برنامه های آمورشی بتأسی از نتایج در هماهنگی منابع بشری شرکت
10. بررسی و سنجش بودجه مالی (انکشافی) سالانه شعبات مرکز و ولایات، ترتیب فورمه های مقایسوی، احصائیوی، طی مراحل آن و همچنان بررسی.
11. تدویر مجالس بمنظور حل مشکلات و اخذ گزارشات کاری با کمیته های ایجاد شده ( ریفورم ، اصلاحات و بودجه) در سطح اداره
12. ایجاد سیستم اولویت های کاری اداره و پیشکش گزارشات از صورت اجراات عملی در زمینه اولویت های کاری ریاست های مربوط اداره در سطح مرکز و زون های کاری.
13. ایجاد سیستم جمع آوری معلومات و تکثیر آن بمنظور تهیه گزارشات از صورت تطبیق پروژه های انکشافی ومصار ف بودجه انکشافی .
14. تشریک مساعی جهت بهتر شدن مفاهمات بین شرکت های قراردادی وریاست عمومی آّبرسانی
15. اجرای سایر وظایف که از جانب رئیس عمومی شرکت برایش سپرده میشود.

Qualifications

مواصفات برای استخدام :
• حد اقل درجه تحصيل :
لیسانس از رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، ساینس، به بالاتر از آن ترجیح داده میشود.
• تجربه در بخش های مشخص :
تهیه وتدارکات دو سال ، مالی و اداری دوسال (چهار سال)
• تجربه عمومی :
حداقل 10 سال تجربه عمومی
• مهارت های خاص کاری :
مدیریت حل منازعات ، ایجاد سیستم ارائیه گزارشات، راه اندازی پروسه های رشد ظرفیت، تهیه وتدوین پالیسی ،طرزالعمل، ورهنمود
های کاری ،آگاهی از سیستم های کاری خدمات ملکی، شرکت ها و موسسات خارجی.
• سایر مهارت های لازم :
بلدیت کامل به زبان های پشتو، دری و انگلیسی و همچنان بلدیت به پروگرام های خاص کمپیوتر

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

Please send your CV a long with a cover later to the given email address below before expiry date of vacancy. please mention vacancy number in the subject line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered of received after the closing date.
Only shortlisted candidates whose application respond to the above criteria will be contacted for written test and interview:

Submission Email

jobs@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook