Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی حفظ مراقبت

(806 Views)

About National Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority

وزارت صحت عامه يکي از وزارت هاي سکتوري که جهت تأمين خدمات صحي متوازن وباکيفيت بدون درنظرداشت هرگونه تبعيض قومي، نژادي، جندر، لساني، مذهبي براي همه افغانهاي باطرح وترتيب پاليسي ها واستراتيژي هاي ، معقول وعملي و تعين استقامت هاي کاري مشخص ورعايت اصول وارزش هاي اسلامي، ملي، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهاني وهم زيستي مسالمت آميز، براي تأمين صحت و ترويج زنده گي سالم درکشورايفاي وظيفه مينمايد.
اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد گردید وهدف اين اداره تدوين و تنفيذ معيارهاي مؤثر جهت بهبود مصئونيت، مؤثريت، کيفيت و استطاعت خريد ادويه و محصولات صحی در سراسر کشور، ميباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امورمربوط به حفظ و مراقبت (ساختمانها، انکشاف ساحات سبز، تنظیف و پاک کاری ساحات مربوط اداره .

Job Details

Date Posted: 03 Oct 2018 Reference: nmhra2018/0075
Closing Date: 15 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مدیریت در مطابقت با پلان امریت حمایتی جهت حصول اهداف اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی.
نظارت از پرسونل خدماتی در استقامت های مختلف از قبیل امور ساختمانی،ترمیمات، نلداوانی،برق، مرکز گرمی،شبکه تیلیفون،جنراتور ها و آبیاری ساحات سبز.
مراقبت و انکشاف ساحات سبز، باغداری و مراقبت از امور تنظیف و پاک کاری ساحات مربوطه اداره.
ترتیب پیشنهادات جهت انجام امور ترمیماتی، سرسبزی ، برق و آبرسانی ساحات مربوط به اداره.
کنترول از تنظیم بهتر انرژی برق به تمام دفاتر اداره به منظور جلوگیری از سکتگی امور.
مراقبت از امور تنظیمات و وارسی از پاکی و صفائی محیط داخلی اداره.
کنترول و مراقبت از اجراأت کاری پرسونل دروازه های ورودی و خروجی اداره با همکاری کارمندان امنیتی.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مدیریت.
مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.
جمع آوري گزارشات كاري از مدير های بخش مربوط.
حفظ و نگهداشت راپورها و دیگر اسناد متعلق بدفتر مربوطه
سهمگیری در ترتيب گزارشات ماهوار ، ربعوار ، شش ماه و سالانه مدیریت مربوط.
تنظيم سيستم فايلنگ در دفتر و كميپوتر.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپردده میشود.

Skills

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Qualifications

داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس در رشته های اقتصاد, اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی یا حقوق و علوم سیاسی وبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایت وزارت صحت عامه بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد دوباره به ایمل آدرس رسمی این اداره ارسال داشته وکاپی ایمل آن را به یمیل که در فورم درخواستی ذکر گردیده است ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های Acbar وjobs.af ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت با به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email

hrd.nmhra@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Translator at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 27 Feb 2019
Announced Municipal Specialist at MgtWell Consutling Services Kandahar 01 Mar 2019
Announced Municipal Specialist at MgtWell Consutling Services Paktika 01 Mar 2019
Announced Municipal Specialist at MgtWell Consutling Services Balkh 01 Mar 2019
سکرتر ریاست تجارتی - مرک.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
مدیریت عمومی سمع شکایات -.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
کارمند تعقیب مصوبات و مک.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
Need Analyst SME at MOIA Kabul 04 Mar 2019
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Helmand 25 Feb 2019
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Oruzgan 25 Feb 2019
Sr. Technical Specialist (Institutional Devel.. at Ministry of Education .. Kabul 04 Mar 2019
Senior Advisor to the Deputy Minister of Fina.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 26 Feb 2019
Finance Consultant / Kapisa at Ministry of Public Health Kapisa 24 Feb 2019
Head of External Relations Department at Directorate of Mine Action Coord.. Kabul 21 Feb 2019
Gender and Diversity Mainstreaming Officer at Directorate of Mine Action .. Kabul 21 Feb 2019
عضو مسلکی امریت نورم و ست.. at ATRA Kabul 25 Feb 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook