Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

اعلان مجدد بست ۴ کارشناس زبان و ادبیات پشتو ریاست فرهنگ مردم وزارت اطلاعات وفرهنگ

(576 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

عنوان وظیفه : کارشناس زبان و ادبیات پشتو
وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ
موقعیت : کابل
بخش : ریاست فرهنگ مردم
بست : (4)
گزارشدهی به : آمر گسترش فرهنگ وادبیات
گزارشگیری از: ندارد
36-90-12- 009الی 008 کود :
تاریخ اعلان ۱۴ میزان۱۳۹۷ الی ۲۲ /۲۲ /۱۳۹۷
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: نهادینه ساختن واژه های زبان های رسمی جهت ایجاد و انکشاف لغات نامه ها و معرفی آثارادبی، فرهنگی نویسندگان و فرهنگیان
..............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره مربوط.
2. مطالعه، تحقیق ، تحلیل و تجزیه مطالب و موضوعات مربوط به زبان و ادبیات در جهت ایجاد و انکشاف لغات نامه ها.
3. ایجاد و انکشاف لغات نامه ها به سطح ملی و محلی به منظور نهادینه ساختن واژه ها در همآهنگی با نهاد های ذیدخل.
4. ایجاد و انکشاف میکانیزم همکاری و تبادله آثار ادبی و فرهنگی با نهاد ها جهت غنامندی برنامه های اداره مربوط
5. تأمین روابط با شعرأ، ادبأ، نویسندگان و کارشناسان زبان و ادبیات و نهاد های علمی، فرهنگی و ادبی غرض جمع آوری واستفاده از داشته های فرهنگی وادبی آنها در جهت تهیه لغات نامه ها.
6. طرح و ترتیب مسوده لغات نامه های ملی و محلی جهت نهایی ساختن آن در همآهنگی با آمرین و مراجع ذیدخل.
7. معادل سازی اصطلاحات و لغت های نامأنوس زبان های خارجی به زبان های رسمی کشور در تفاهم با همکاران و ارسال رسمی آن به اداره ذیربط.
8. اشتراک در برنامه ها و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی جهت توسعه و ترویج امور نویسندگی به‌ ویژه ادبیات داستانی .
9. ترتیب برنامه های تقویت کننده ادبیات کودک و نوجوانان کشور جهت رشد استعداد ها و گسترش ادبیات کودک.
10. فراهم آوریی تسهیلات دربرگزاری سیمینارهای فرهنگی ،ادبی به منظور تقویت وتشویق شعرأ، نویسندگان و محقیقین عرصۀ زبان و ادبیات کشور.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Job Details

Date Posted: 06 Oct 2018 Reference: 03
Closing Date: 14 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Any
Functional Area: Adviser Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس زبان و ادبیات پشتو به ماستر و دکترا ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یکسال سال مرتبط به وظیفه .
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس(ورد ، اکسل)
o توانائی در تأمین ارتباطات ، افهام وتفهیم .

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس(ورد ، اکسل)
o توانائی در تأمین ارتباطات ، افهام وتفهیم .

Qualifications

درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس زبان و ادبیات پشتو به ماستر و دکترا ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یکسال سال مرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک
معینیت گرځندوی، مالی واداری
ریاست منابـــع بشری
آمریت استخــــدام
رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.
۱) متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح
صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم دهید.
۲) هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.
۳) درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.
۴) متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.
۵) اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
۶) اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.
۷) اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.
۸) از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
۹) متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
۱۰) متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
۱۱) هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند رهنمود، لایحه وظایف و فـورم درخواستی و چک لست را ازسایت WWW.moic.gov.af وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایت های WWW.Acbar.af و WWW.jobs.af دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت دقیق بدون قلم خوردگی خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تحصیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد به مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی آمریت استخدام در منزل چهارم مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع محمد جانخان واټ مقابل دروازه مسجد شریف عبدالرحمن تسلیم نموده و در صورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵) آمریت استخدام درتماس شده حل مطلب نمائید.

نوت: قابل یاد آوریست که فورم بدون چک لست گرفته نمیشود.

Submission Email

جهت مطلع شدن برای درخواست این وظایف به بخش Submission guideline مراجعه فرمایید

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Legal Advisor to Minister (Re-announcement) at Ministry of communication .. Kabul 20 Feb 2019
Police Reform and Capacity Building Advis.. at MOIA Kabul 24 Sep 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook