Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

اعلان مجدد بست ۴ مدیر مسئول مجله ریاست تحقیق و انکشاف گرځندوی

(314 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

لایحه وظایف
............................................................................................................................................
عنوان وظیفه : مدیر مسئول مجله
وزارت و یا اداره : اطلاعات وفرهنگ
موقعیت : کابل
بخش : ریاست تحقیق و انکشاف گرځندوی
بست : (4)
گزارشدهی به : آمر تحقیق و انکشاف گرحندوی
گزارشگیری از : ندارد
کود: 36-90-27-005 :
تاریخ اعلان ۱۴ میزان۱۳۹۷ الی ۲۲ /۲۲ /۱۳۹۷
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم امور نشرات و تهیه مجله گرحندوی، ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر جهت جمع آوری معلومات وگزارشات از منابع فرهنگی در کشور به زبان های محلی.
............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره مربوطه.
2. طرح و ترتیب مجله به منظور انکعاس فعالیت های ٬ گسترش و حمایت صنعت توریزم.
3. تلاش در جهت بهبود کیفیت موضوعات برای نشر در مجله.
4. تحریر و تهیه مطالب برای بهبود و عنامندی مجله
5. انتخاب مطالب ٬ عکس ها و مصاحبه ها برای نشر در مجله.
6. ایجاد و گسترش میکانیزم جمع آوری مطالب به منظور غنامندی امور نشرات بخش مربوطه.
7. نظارت وکنترول ازجابجا نمودن مطالب ،عکس ها ودیزاین مجله جهت کیفیت نشر و پخش مجله .
8. اشتراک فعال درتصمیم گیری سطح رهبری ریاست مبنی بر ارزیابی نشرات مجله گرحندوی، تبصره ها وتحلیل ها.
9. تامین ارتباط متداوم با منابع فرهنگی و اجتماعی به منظور غنامندی بهترمجله .
10. ایجاد بستر سالم ترجمه مطالب از زبانهای دیگر جهت معرفی مناطق دیدنی و سیاحتی بمنظور جلب سیاحان.
11. ایجاد چارچوب برای جلب همکاری نویسندگان جهت غنامندی مجله وحصول اطمنان از کیفیت مطالب.
12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Job Details

Date Posted: 06 Oct 2018 Reference: 06
Closing Date: 14 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند حداقل بکلوریا به ( لیسانس ادبیات و ژورنالیزم ترجیع داده میشود )
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه .
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
o توانایی تحقیق در موارد امور منابع انسانی و علوم اجتماعی

Skills

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
o توانایی تحقیق در موارد امور منابع انسانی و علوم اجتماعی

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند حداقل بکلوریا به ( لیسانس ادبیات و ژورنالیزم ترجیع داده میشود )
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه .
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
o توانایی تحقیق در موارد امور منابع انسانی و علوم اجتماعی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

High School, Administrative

Submission Guideline

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک
معینیت گرځندوی، مالی واداری
ریاست منابـــع بشری
آمریت استخــــدام
رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.
۱) متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح
صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم دهید.
۲) هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.
۳) درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.
۴) متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.
۵) اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
۶) اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.
۷) اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.
۸) از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
۹) متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
۱۰) متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
۱۱) هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند رهنمود، لایحه وظایف و فـورم درخواستی و چک لست را ازسایت WWW.moic.gov.af وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایت های WWW.Acbar.af و WWW.jobs.af دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت دقیق بدون قلم خوردگی خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تحصیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد به مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی آمریت استخدام در منزل چهارم مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع محمد جانخان واټ مقابل دروازه مسجد شریف عبدالرحمن تسلیم نموده و در صورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵) آمریت استخدام درتماس شده حل مطلب نمائید.

نوت: قابل یاد آوریست که فورم بدون چک لست گرفته نمیشود.

Submission Email

جهت مطلع شدن برای درخواست این وظایف به بخش Submission guideline مراجعه فرمایید

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
General Services Clerk at U.S. Embassy Kabul 28 Oct 2018
Medical Record Assistant at French Medical Institute for Mothers and Chil.. Kabul 23 Oct 2018
Admin Assistant Officer - اداری at Voice of Humanitarian Coordinatio.. Kabul 24 Oct 2018
Receptionist at Islamic Bank of Afghanistan Kabul 27 Oct 2018
Driver at Afghanaid Kabul 01 Nov 2018
Base Logistician at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 25 Oct 2018
Team Assistant, (Temporary Appointment at Gra.. at World Health Organizat.. Kabul 28 Oct 2018
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 25 Oct 2018
Secretary (Rover) FSN-05 (Multiple Vacancies) at USAID/Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
(دستیار مدیر آرشیف ( مرکز at DABS Kabul 29 Oct 2018
Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
Data and Scholarships Manager at American University of Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
Office Peon at WEE-NPP Kabul 27 Oct 2018
(Re-announce)CASA-1000 Focal Point for MEW at DABS Kabul 25 Oct 2018
Senior Student Recruitment Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
Student Recruitment Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
(کارمند اداری (مرکز at DABS Kabul 23 Oct 2018
Economic analyst at U.A.E. Embassy Kabul 01 Nov 2018
Political analyst at U.A.E. Embassy Kabul 31 Oct 2018
social analyst at U.A.E. Embassy Kabul 31 Oct 2018
Managing Director at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook