Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

Dari Proofreader Editor

(792 Views)

About Joint Monitoring and Evaluation Committee(MEC)

Joint Independent Monitoring and Evaluation Committee of Anti-Corruption.
An Afghan organisation operating since May 2011 in order to help Afghanistan wtih its efforts to fight corruption.

Job Summary

-

Job Details

Date Posted: 06 Oct 2018 Reference: 002
Closing Date: 13 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 10 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Any Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

-

Skills

-

Qualifications

ارائه نرخنامه (quotation) باید به معنای تصدیق این نکته توسط پیشنهاد دهنده باشد که تمام مکلفیت های مندرج این "درخواست نرخنامه" (RFQ) برآورده، فهمیده و توافق خواهد شد. کمیته MEC بدین وسیله از متقاضیان درخواست می کند تا نرخ نامه های شان را در پاسخ به این RFQ ارائه نمایند. پیشنهاد دهندگان باید بطور جدی تمام الزامات مندرج این RFQ را رعایت نمایند. هیچ نوع تغییر، جایگزینی یا تعدیلات دیگر در احکام و مواد مندرج این RFQ امکان پذیر نمی باشد، مگرآنکه اعمال این تغییرات به شکل کتبی در قالب "معلومات تکمیلی برای این RFQ" تصدیق و یا به کمیته MEC هدایت داده شده باشد.

هر یک از نرخنامه های تسلیم شده به عنوان یک پیشنهاد از سوی پیشنهاد دهنده مد نظر گرفته خواهد شد و به معنای پذیرفته شدن نرخنامه توسط کمیته MEC نخواهد بود. کمیته MEC در پیامد دریافت این نرخنامه تحت هیچ الزامی برای اعطای قرارداد به هر پیشنهاد دهنده ای قرار ندارد.

پیشنهاد دهندگان می توانند درخواست تشریح در مورد هر یک از اسناد RFQ را نهایتاً تا قبل از فرا رسیدن مهلت تسلیمی پروپوزل از طریق ایمیل آدرس (jobs@mec.af) ارائه نمایند. درخواست تشریح باید به شکل کتبی از طریق ایمیل به کمیته MEC ارسال گردد. کمیته MEC صرف به درخواست دهندگانی که تقاضای معلومات کرده اند به شکل کتبی از طریق ایمیل پاسخ خواهد گفت. کمیته MEC تلاش می کند تا در اسرع وقت به چنین درخواست هایی پاسخ دهد، اما هر نوع تأخیر در ارائه پاسخ کمیته MEC را ملزم به تجدید تاریخ تسلیمی پروپوزل نمی کند، مگر آنکه کمیته MEC تشخیص دهد که تجدید مهلت تسلیمی موجه و ضروری می باشد.

کمیته MEC قبل از فرارسیدن مهلت تسلیمی نرخنامه می تواند به هر دلیلی از جمله در هنگام پاسخ به درخواست تشریح، نرخنامه را را در قالب "معلومات تکمیلی برای RFQ" تعدیل دهد. برای اینکه به پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال تغییرات در نرخنامه های شان داده شود، کمیته می تواند به صلاحدید خود مهلت تسلیم نرخنامه ها را تجدید نماید، بشرطیکه نوعیت تعدیلات در نرخنامه بتواند تجدید مهلت تسلیمی را توجیه نماید.

پیشنهاد دهنده مکلف است تا تمام هزینه های مرتبط به تهیه یا تسلیمی نرخنامه را صرفنظر از انتخاب شدن یا نشدن نرخنامه اش پوشش دهد. کمیته MEC به هیچ وجه صرفنظر از نتیجه پروسه تدارکات مکلف به پوشش این هزینه ها نمی باشد.

نرخنامه و تمام مکاتیبی که در ارتباط با نرخنامه بین پیشنهاد دهنده و کمیته MEC رد و بدل می شوند، باید به شکل کتبی و به لسان های انگلیسی، دری یا پشتو باشند. هر نوع مواد چاپی که پیشنهاد دهنده به زبانی غیر از لسان های مندرج این پاراگراف تهیه می کند باید همراه با ترجمه این مواد به لسان های انگلیسی، دری یا پشتو ارائه شود. در هنگام تفسیر نرخنامه یا در صورت بروز تفاوت یا تناقض معنایی، نسخه ترجمه شده به زبان انگلیسی مد نظر گرفته خواهد شد. در هنگام عقد قرارداد، زبان قرارداد بر رابطه بین قراردادی و کمیته MEC حکمفرما خواهد بود.

تمام قیمت ها باید به نرخ دالر امریکایی یا افغانی ارائه شوند. با این حال، در مواردی که نرخنامه های به واحدهای پولی متفاوت ارائه می شوند، به منظور مقایسه تمام نرخنامه ها: الف) کمیته MEC واحد پولی ارائه شده در نرخنامه را به واحد پولی مورد ترجیح خویش و مطابق به نرخ تسعیر د افغانستان بانک در روز گشایش آفرها تبدیل خواهد کرد؛ و ب) در صورتیکه نرخنامه ای که بیشترین مطابقت را با الزامات RFQ دارد به واحد پولی غیر از واحد پولی مورد ترجیح کمیته MEC ارائه شده باشد، آنگاه کمیته MEC می تواند قرارداد را به نرخ پولی مورد ترجیح خویش و ضمن استفاده از روش تسعیر مندرج این پاراگراف اعطاء نماید.

تمام نرخنامه ها باید توسط نمایندگان ذیصلاح پیشنهاد دهندگان امضاء و مهر شود.

کمیته MEC نرخنامه ها را در حضور کمیته خاص (که حداقل متشکل از دو عضو می باشد) و پیشنهاد دهندگان گشایش خواهد نمود. نام، آدرس، شماره تلون و ایمیل آدرس پیشنهاد دهنده باید در پاکت درج شده باشد. در مرحله گشایش هیچ نرخنامه های رد نمی شود، به غیر از نرخنامه هایی که دیر تسلیم شده اند که متعاقباً این نرخنامه ها نباید در سیستم آرشیو MEC باز شوند.

کمیته MEC از طریق تلفون یا ایمیل پیشنهاد دهنده را از پروسه آفرگشایی مطلع خواهد ساخت. عدم حضور پیشنهاد دهندگان در پروسه آفرگشایی نرخنامه های شان را باطل خواهد کرد.

دیگر شرایط و الزاماتی که در این RFQ درج نشده اند در قرارداد خدماتی که با شرکت برنده امضاء می شود تنظیم خواهند شد.


- اصلاح و ویرایش اسناد مختلف در زبان دری.
- خدمت مورد نیاز ویرایش باید از معیار بلند و دقت لازم برخوردار باشد.
- شرکت ترجمه یا فرد ویرایشگر متخصص مسئول روان ساختن متن و دقت گرامری و مفهومی اسناد به اساس معیار ترجمۀ کمیتۀ نظارت و ارزیابی می باشد.
- همچنان مسئولیت ویرایشگر است تا از کاربرد اصطلاحات درست و مناسب و کیفیت ترجمه به اساس معیارهای مورد نیاز خود را مطمئن نماید.
-
- شرکت ترجمه باید دارای جواز ثبت معتبر حکومتی باشد؛ در مورد افراد ویرایشگر این امر لازم نیست.
- افراد ویراشگر که دارای جواز ثبت حکومتی نمی باشد، در بدل کلمات حق الزحمه می گیرند.
- شرکت/فرد داوطلب باید دارای تجربه ثابت اصلاح و یرایش اسناد با معیار بالا باشند.
- شرکت/فرد داطلب باید قادر به انجام اصلاح و ویرایش اسناد در عین زمان باشند.
- شرکت/فرد داوطلب در صورت هر بار تقاضا کار سپرده شده را در وقت معین آن تکمیل نماید.
- شرکت/فرد داوطلب انعطاف پذیری کار در روزهای آخر هفته در صورت ضرورت را داشته باشند.
- کمیتۀ نظارت و ارزیابی برای هر شرکت/فرد داوطلب نمونه‌ی را برای ویرایش خواهد فرستاد و از آنان خواهد خواست تا در زمان مشخص آنرا پس به کمیتۀ نظارت و ارزیابی بسپارد.
- فرد ویرایشگر متخصص احتمالا در یک امتحان کتبی در دفتر کمیتۀ نظارت و ارزیابی نیز اشتراک خواهد ورزید.


۰۳ اکتوبر ۲۰۱۸
۰۳ اکتوبر ۲۰۱۸
۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸
۱۵ اکتوبر ۲۰۱۸

یکسال

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نرخ نامه با در پاکت نامۀ سربسته از طریق ایمیل به دفتر MEC تا پیش از ختم روز کاری 26 سپتامبر 2018 ارسال گردد.
این درخواست برای نرخ نامه توسط ادارۀ نامبرده در ردیف روبه رو آماده شده و باید به آدرس مشخص شده ارسال گردد:
از شما تقاضا می گردد به آدرس دفتر MEC که در زیر آمده نرخ نامه تان را ارسال کنید:
سرک مسجد حضرت، عقب کابل بانک، شهر نو، کابل، افغانستان
0795 102 736

Submission Email

jobs@mec.af

Email Print Report
More jobs in this category
سکرتر ریاست تجارتی - مرک.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
مدیریت عمومی سمع شکایات -.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
کارمند تعقیب مصوبات و مک.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
Need Analyst SME at MOIA Kabul 04 Mar 2019
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Helmand 25 Feb 2019
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Oruzgan 25 Feb 2019
Sr. Technical Specialist (Institutional Devel.. at Ministry of Education .. Kabul 04 Mar 2019
Senior Advisor to the Deputy Minister of Fina.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 26 Feb 2019
Intern at Control Union Inspections Ltd. Kabul 20 Feb 2019
Finance Consultant / Kapisa at Ministry of Public Health Kapisa 24 Feb 2019
Head of External Relations Department at Directorate of Mine Action Coord.. Kabul 21 Feb 2019
Gender and Diversity Mainstreaming Officer at Directorate of Mine Action .. Kabul 21 Feb 2019
عضو مسلکی امریت نورم و ست.. at ATRA Kabul 25 Feb 2019
Scholarship for Afghan Females at Advanced Business Consulting (ABC) Kabul 20 Feb 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook