Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

متخصص حسابات ملی / اداره ملی احصائیه و معلومات

(567 Views)

About National Statistics and Information Authority

Background
National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics.
NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation.

National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA.

The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can
Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization.

Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes.

Job Summary

هدف وظیفه: طرح، ترتیب و ارایه مشوره های مسلکی دربرنامه های کاری محاسبات ملی، سروی های اقتصادی درمطابقت با واحد های موسساتی یا حسابات سکتوری بمنظور رفع نیازمندی های محاسبات ملی و تحقق اهداف پلانی.

Job Details

Date Posted: 06 Oct 2018 Reference: 035
Closing Date: 17 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. ارائه مشوره و همکاری تخنیکی در تهیه چوکات کاری سیستم محاسبات ملی سالانه، تهیه چوکات کاری محاسبات ملی ربعوار و ولایتی مطابق به استندرد های بین المللی
3. طرح جداول (حاصل وعامل tables Output/input) و (عرضه و استفاده Supply & use tables) جهت انسجام و تنظیم بهتر امور
4. همکاری تخنیکی با کارمندان محاسبات ملی درعملی نمودن پیشنهادات مطابق به طرزالعمل های سیستم محاسبات ملی ربعوار به شمول عیار سازی آن با تولید ناخالص داخلی سالانه.
5. همکاری تخنیکی با کارمندان محاسبات ملی درمورد استفاده ارقام سروی ها و تحقیقات که بمنظور رفع خلای ارقام صورت میگیرد.
6. همکاری تخنیکی با کارمندان محاسبات ملی درمورد استفاده ارقام بیلانس تادیات و سیستم افمس وزارت مالیه و دادن ارتباط سیستم محاسبات ملی با سیستم افمس و احصائیه شاروالی ها.
7. همکاری تخنیکی با کارمندان محاسبات ملی درمورد تهیه شاخص های جدید از قبیل تولید ناخالص ملی، تولید خالص داخلی، تولید خالص ملی و تسلسل حساباتSequence of Account .
8. تهیه میتا دیتا بخش های محاسبات ملی و همکاری در راستای نشر آن در ویب سایت اداره و سایر موسسات ملی و بین المللی.

9. همکاری تخنیکی با کارشاسان در سنجش تولید ناخالص داخلی به روش های تولید، مصرف،عملی نمودن روش عاید در سیستم محاسبات ملی کشور و تامین توازن میان روش های سنجش تولید ناخالص داخلی.
10. همکاری در طرح شاخص های عمده مورد نیازConcept note و پرسشنامه سروی های مورد ضرورت محاسبات ملی.
11. همکاری در تحلیل های اقتصادی و طرح مدل های پیشبینی اقتصادی.
12. تعمیم تجارب حاصله از مراجع ملی و بین المللی،همکاری نزدیک با ریاست تحقیق و آموزش احصائیوی جهت تدویر کورس های اموزشی محاسبات ملی (SNA2008 ) و ورکشاپ های محاسبات ملی ربعوار برای کارمندان محاسبات ملی.
13. همکاری در مورد تهیه سالنامه محاسبات ملی بشمول تهیه میتودولوژی کاری و تحلیل آن.
14. جلب همکاری های تخنیکی موسسات بین المللی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان محاسبات ملی.
15. ارائه مشوره و همکاری های تخنیکی جهت بهبوداموربخش های مربوطه.
16. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به مقامات ذیصلاح.
17. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

1. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
2- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

نوت: در صورت مواجه شدن به کدام مشکل به ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.
E-mail Add: support@nsia.gov.af

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، ریاضیات، رشته مشترک احصائیه و کمپیوتر، اداره عامه و به دارنده سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داد می شود
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورت که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/ موسسات باشد، کاپی قرار داد کار ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نمایید.
لطف نموده معلومات خویش را بشمول اسناد ضروری، کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری را در یک فایل بشکل PDF تبدیل نموده و در لینک ذیل درج سیستم نمایید.
علاقمندان میتوانند فورم های درخواستی را بشکل حضوری از مدیریت عمومی استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات واقع چهلستون – جنگلک دریافت نمایند.

Submission Email

http://erecruitment.nsia.gov.af/.برای ارسال درخواستی، لینک ذیل را کاپی نموده و در صفحه جداگانه باز نمایید

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل سمع ش.. Kabul 24 Dec 2018
ولسوالی بادپش و قرغه یی at اداره مستقل ار.. Laghman 24 Dec 2018
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تغذی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سروی و مطالعات at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست دفتر at اداره اکادمی علوم افغانستا.. Kabul 16 Dec 2018
ریاست تجارت ولایت کندز CBR at وزارت تجارت .. Kunduz 28 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook