Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

متخصص جیوپورتل / اداره ملی احصائیه و معلومات

(743 Views)

About National Statistics and Information Authority

Background
National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in year 1351 as an independent governmental administration to create an integrated scientific system for statistics, ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of Afghanistan. Since its establishment, NSIA conducts population census and national statistical surveys and coordinates with partners including government institutions, international development partners, non-governmental organizations, research institutions and agencies other than state to prevent duplication of information and statistics.
NSIA collaborates with national government agencies in collection, compilation and publication of statistical information including data and statistics derived from their activities. Also NSIA independently collects, compiles, analyses and publishes national commercial, financial, social, economic, environmental, information technology and in general the living condition of Afghan nation.

National Statistics and Information Authority (NSIA) supports and promotes the development of integrated social and economic statistics nationwide. NSIA also provides technical support to other agencies and facilitates standard procedures for conducting research such as sampling frames. To fulfil the requirement and need of modern statistical demands, NSIA is mandated to introduce reforms in the area of organizational development. NSIA coordinates and collaborates with partner agencies to establish standards and framework for unified data and information management. Currently on-going efforts are underway to further strengthen NSIAs institutional capacity to adapt and utilize organizational development best-practices to adapt to fast-changing and required growth of NSIA.

The National Geo-Informatics Center in Afghanistan is responsible for national level of Geo-Spatial activities, developing policies, Geo-Spatial standards, and the sustainable use of its extensive natural resources. In order to make informed decisions, the policy makers, technicians, scientists and others need timely and authoritative data and the means to analyze and understand this information and the conditions, trends and other insights it can
Bring. Most of the Geo spatial data that exists in Afghanistan is scattered across many organizations within the government, United Nations agencies and many other government, non-government and international organizations. The government has recognized the need to address this issue and has established a National Geo-Informatics Centre (NGIC) program within the Central Statistical Organization.

Based on the decree No (656), 2018 of His Excellency President of the Islamic Republic of Afghanistan, the GIS Coordination Deputy President General office was established. Currently the GIS is one of the important departments of NSIA. The National Statistics and Information Authority (NSIA) is the leading national geo spatial science organization with a focus on both public good science for government and geo-scientific research to understand earth and environmental processes.

Job Summary

هدف وظیفه. ایجاد و انکشاف متداوم جیو پورتل (Geoportal) و بدسترس قرار دادن معلومات جغرافیایی از طریق آن .

Job Details

Date Posted: 06 Oct 2018 Reference: 059
Closing Date: 17 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. اداره ومدیریت جیو پورتل (Geoportal) به منظور تحقق اهداف پلان شده و به دسترس قرار دادن به موقع معلومات.
3. ایجاد و انکشاف متداوم جیو پورتل (Geoportal) به منظور حصول اطمینان از ارایه معلومات دقیق و مصئون
4. قابل دسترس ساختن معلومات جغرافیایی از طریق جیو پورتل(Geoportal) برای استفاده کننده گان
5. طرح و انکشاف ویب سایت معلومات جغرافیایی
6. حصول اطمینان از مصئون بودن سیستم معلومات جغرافیایی
7. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به مقامات ذیصلاح.
8. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمرمربوط ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره بوی سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


نوت: در صورت مواجه شدن به کدام مشکل به ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.
E-mail Add: support@nsia.gov.af

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
o داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، احصائیه، اداره تجارت، اداره عامه، رشته احصائیه و کمپیوتر، انجنیری، تکنالوژی معلوماتی، زمین شناسی و یا کمپیوتر ساینس و به دارنده گان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.
o داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
o تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
o مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورت که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/ موسسات باشد، کاپی قرار داد کار ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نمایید.
لطف نموده معلومات خویش را بشمول اسناد ضروری، کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری را در یک فایل بشکل PDF تبدیل نموده و در لینک ذیل درج سیستم نمایید.
علاقمندان میتوانند فورم های درخواستی را بشکل حضوری از مدیریت عمومی استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات واقع چهلستون – جنگلک دریافت نمایند.

Submission Email

http://erecruitment.nsia.gov.af/.برای ارسال درخواستی، لینک ذیل را کاپی نموده و در صفحه جداگانه باز نمایید

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook