Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس مالی و اداری بست رتبه اول ( غیر ریفورمی)

(1259 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

مدیریت و حصول اطمینان از تطبیق درست قوانین، مقرره ها، احکامات و هدایات رهبری شاروالی، پالیسی ها و پلانهای اداره در امور مالی، نظارت، ارزیابی، سازماندهی و تعین خط مشی کاری، ارایه مشوره سالم، مبارزه بافساد اداری، بلند بردن کیفی و کمی در پروسه های كاری جهت ارائه خدمات موثر و مثمر.

Job Details

Date Posted: 09 Oct 2018 Reference: KM-DFA-12
Closing Date: 19 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. سازماندهی امور فعالیت امریت واستفاده موثر از ظرفیت های قوای بشری بخش های مربوط ، تقسیم وظایف وبررسی از اجراات ان بر طبق لایحه وظایف
3. تنظیم و ارائه خدمات و تسهیلات موثر و به موقع اجرائیوی، اداری، خدماتی و حسابی و همچنان رشد و انکشاف سیستم های تکنالوژی معلوماتی یکسان و موثر در جهت بهبود و تسهیل در امور کاری ادارات مرکزی و نواحی
4. رهبری، وارسی ، نظارت و کنترول امور مالی بشمول رسیدگی به وجوه مالی، محاسبوی ، انکشاف بودجوی، طرزالعمل های گزارشدهی و پلانگذاری مالی طویل المدت جهت تامین مدیریت موثر مالی اداره مطابق به احکام و قوانین مالی .
5. مدیریت و نظارت از طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی در مطابقت با پلان ها و اجراات کاری کارکنان اداره.
6. نظـارت از جریان پروگرام جدید بـودجه بر اساس برنامه و سـایر پروگرام های ریفورمی مالـی به منظور بهبود تطبیـق بودجه.
7. تشخیص و منظوری پیشنهادات جهت رفع ضرورت های بودجوی ریاستهای مرکزی و نواحی
8. هدایت و رهبری جهت اطمینان دهی از راپور های مالی و تدارکاتی بمنظور ارائه دقیق وضعیت اداره.
9. تامین همآهنگی با ریاست های مرکزی، نواحی و سایر ادارات دولتی به منظور اجراآت به موقع و موثر.
10. کنترول و مراقبت ازاجرای قانون، مقررات، لوایح وطرزالعمل های مالی، حسابی، تدارکاتی وهمچنان نظارت از تطـبیق پروژه های انکشافی.
11. نظارت و کنترول از صحت و با کیفیت بودن اسناد مالی و اداری که توسط آمریت های مربوطه ترتیب و طی مراحل میگردد، جهت اجراآت قانونمند.
12. کنترول از تصفیه حسابات جنسی و نقدی معتمدین ، کارکنان مربوطه اداره و کنترول از ترتیب و ارایه راپور بیلانس مصارفاتی و عایداتی طور ماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع ذیربط و مقامات ذیصلاح.
13. نظارت و مراقبت از تطبیق مدیریت مالی، مدیریت اداری چون راپور معاشات، تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی، امور حقوقی، تهیه و تدارکات و قراردادها، خدمات محاسبوی، حفظ و مراقبت تعمیرات و تجهیزات، پروژه ها و خدمات دیگر.
14. مدیریت و نظارت از امور مالی و اداری و حصول اطمینان از اینکه امور مالی و اداری مطابق احکام اسناد تقنینی اجراء و طی مراحل میگردد.
15. مدیریت و نظارت از امور تهیه، تدارکات و خدمات و حصول اطمینان از اینکه امور تهیه و تدارکات، حفظ و مراقبت مطابق احکام اسناد تقنینی اجرا و طی مراحل میگردد.
16. مدیریت و کنترول از امور تکنالوژی معلوماتی و حصول اطمینان از اینکه تکنالوژی معلوماتی به صورت موثر، مفید و مطابق نیازهای کاری اداره استفاده صورت میگیرد و همچنان درخریداری تکنالوژی معلوماتی کیفیت آن در نظر گرفته میشود.
17. حصول اطمینان ازینکه تمام اجراآت مالی، حسابی و اداری در مطابقت با تمام قوانین، پالیسی ها و مقرره های افغانستان صورت میگیرد.
18. ترتیب گزارشات مالی و اداری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات رهبری بمنظور مطلع ساختن از فعالیتها و دست آورد های ریاست مالی و اداری .
19. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان در مورد اجراآت موثر، تطبیق اصل مکافات و مجازات و پروگرامهای آموزشی ارتقای ظرفیت.
20. مدیریت امور لیلام جهت حصول اطمینان از صحت و سقم آن و شفافیت بیشتر
21. همکاری در کنترول عمومی از کیفییت و سرعت در رابطه به پیشبرد امورات کاری غرض بهبود اجراات و ایجاد فضای سالم کاری میان کارمندان..
22. ارایه مشوره مسلکی رهبری اداره مربوطه جهت تحقیق اهداف و برنامه های کاری اداره
23. انتقال دانش و ارتقای ظرفیت ها به کارمندان تحت اثر
24. سعی در تحقق اصلاحات اداری و مبارزه علیه فساد اداری.
25. اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره ها، طرزالعمل، اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده می شود.

Qualifications

(1) داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و تجارت، اداره عامه به دارندگان درجه بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود
(2) داشتن تجربه کاری حداقل پنچ سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه، به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود .

(3) تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی
(4) آشنائی با برنامه های کمپیوتر و مکاتبات الکترونیک

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
اداره کننده شبکه at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
Policy and Planning Expert at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 17 Mar 2019
Head of Mine Risk Education Department at Directorate of Mine Action Coor.. Kabul 21 Feb 2019
Chief of Quality Management at Directorate of Mine Action Coordination (D.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook