Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مشاورتدارکات بست رتبه دوم (غیرریفورمی)

(1048 Views)

About شاروالی کابل

--شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

حمایت از مدیریت در تنظیم و اداره عملکردها و بهبود خدمات با کیفیت عملیاتی تدارکات غرض کمک به اداره در خصوص نیل به پلان استراتیژیک و حمایت از اجراات اداری قیمت های کمتر و کیفیت بیشتر در خریداری اجناس و خدمات در مطابقت با قوانین و طرزالعمل های نافذه مربوط

Job Details

Date Posted: 09 Oct 2018 Reference: KM-PA-13
Closing Date: 19 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Adviser Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوولیت ها:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.
2. طرح و ترتیب طرزالعمل های مناسب و جوابگو به خواست و مقتضایت روز جهت بهبود امور تدارکات
3. مطالعه متداوم تما اسناد تقنینی نافذ دارای بار مالی و تعدیلات آنها که در جریان سال صورت میگیرد.
4. تدویر برنامه های آگاهی، ورکشاپ ها و سیمینار ها جهت فراهم آوری تسهیلات در مورد تدارکات
5. حصول اطمینان از صحت قرار داد ها و ابراز نظر در زمینه .
6. همکاری و ارایه مشاوره های سودمند در تهیه و آماده سازی اسناد داوطلبی معیاری و سایر اسناد در حمایت از روند های لازم
7. همکاری در حل و فصل مسایل، مشکلات و نگرانی ها در ارتباط با انکشاف و تطبیق قرار داد جهت حصول اطمینان از حمایت موثر و کافی برای تطبیق خدمات خریداری
8. سازماندهی پروسه های کاری بخش های مختلف تدارکات در چوکات قوانین
9. حصول اطمینان از ترتیب دیتابیس های مختلف تدارکاتی و ارایه مشوره های لازم و سودمند
10. مطالعه اسناد و اوراق تدارکاتی به منظور ابراز نظر و ارایه مشوره به مقام
11. مراقبت و حفاظت از وسایل و تجهیزات دفتر
12. رعایت سلسله مراتب اداری و حفظ و اسرار اداره
13. اتخاذ تدابیر در جهت تحکیم و تعالی کدرها و بلندبردن سطح دانش و مهارت های مسلکی بخش های مربوط
14. حفظ محرمیت آمار و اسناد اداره
15. اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های تدارکات، اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و محاسبه، اداره عامه و پالیسی عامه به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود
• داشتن حد اقل 3سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه به دارندگان تجربه کاری در ادارات دولتی ارجحیت داده میشود
• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنایی با برنامه های Microsoft Office و سایر نرم افزارهای مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Legal Advisor to Minister (Re-announcement) at Ministry of communication .. Kabul 20 Feb 2019
Police Reform and Capacity Building Advis.. at MOIA Kabul 24 Sep 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook