Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر مجوز ساختمانی بست رتبه دوم(غیر ریفورمی)

(677 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

• ترتیب پلان های کاری حصول اطمینان از ترتیب اسناد تخنیکی مطابق به معیارات و نورم های انجنیری مدیریت سازماندهی، اداره کنترول و پلانگذاری، گزارش گیری و گزارشدهی هماهنگی شعبات ذیربط، ایجاد سهولت ها جهت اجراات به موقع و سروی و ترتیب اسناد تخنیکی مورد نیاز پروسه صدور مجوز ساختمان

Job Details

Date Posted: 13 Oct 2018 Reference: KM-MCP-16
Closing Date: 23 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوولیت ها:
1- تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.
2- سازماندهی امور فعالیت امریت واستفاده موثر از ظرفیت های قوای بشری بخش های مربوط ، تقسیم وظایف وبررسی از اجراات ان بر طبق لایحه وظایف.
3- حصول اطمینان از ترتیب اسناد تخنیکی مطابق به معیارات و نورم های انجنیری
4- تدویر برنامه های آگاهی دهی و اشتراک در سیمنار ها جهت فراهم آوری تسهیلات صدور مجوز ساختمانی
5- حصول اطمینان از صدور مجوز ساختمان ها در مدت زمان کوتاه با در نظرداشت معیارها و طرزالعمل های وضع شده
6- فراهم آوری تسهیلات به منظور شفافیت صدور مجوز ساختمان و جلوگیری از ضیاع وقت
7- مرور اسناد سروی و اسناد تخنیکی مورد نیاز پروسه صدور مجوز ساختمان
8- حصول اطمینان بازدید از ساحه ملکیت متقاضی، جمع آوری معلومات از ساحه و ترتیب کروکی ساحوی
9- حصول اطمینان از خط اندازی ساختمان بعد از طی مراحل مجوز در دفتر صدور مجوز ساختمان
10- تعین اولویت بندی های لازم مطابق به امکانات در دست داشته در محدوده ماستر پلان شهری
11- مراقبت و حفاظت از وسایل و تجهیزات دفتر
12- رعایت سلسله مراتب اداری و حفظ اسرار اداره
13- اتخاذ تدابیر در جهت تحکیم وتعالی کدر ها وبلند بردن سطح دانش ومهارت های مسلکی بخش های مربوط.
14- حفظ محرمیت آمار و اسناد اداره.
15- حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده
16- ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
17- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های انجنیری، سیول، شهر سازی، طراحی شهری و مهندسی به دارندگاه درجه بالاتر ارجحیت داده میشود
• داشتن حد اقل 3سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنایی با برنامه های کمپیورت و سایر نرم افزارهای مرتبط به وظیفه(استفاده از وسایل سروی مانند توتل ستیشن، تیودیلیت وGIS) آشنایی با نرم افزارهای شهری و مهندسی چون Micro-soft Word Processing, Excel, Power Point, Access, Project and Outlook
• Auto Cad, REVIT

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی
• درخواست کنندگان می توانند خلص سوانح یا (CV) خویش را ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری ، مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست مرکز آگاهی و ارتباط عامه تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.
از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند (از طریق ایمیل یا به طور مستقیم به نماینده ریاست منابع بشری در مرکز معلومات عامه تحویل دهند)

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
آمریت تقنین at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
تسهیل کننده برنامه های آ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس بررسی اسناد فارغ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس تنظیم تحقیقات عل.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیریت عمومی تدریسی at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
مدیریت عمومی مشوره دهی ش.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیریت عمومی مشوره دهی ش.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
انجنیری برآورد پروژه ها at Ministry of Higher Educati.. Kabul 11 Dec 2018
امریت انسجام خدمات محصلا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیرعمومی رسیدگی به شکای.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
(مدیر عمومی مرکز رسانه ها.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیر عمومی اداری at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
مدیرعمومی قراردادها at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
آمریت انسجام خدمات محصلا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس تحلیل وتصنیف وظا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 20 Dec 2018
Regional Cricket Development Manager Mis-Aina.. at Afghanistan Cricket Bo.. Paktia 20 Dec 2018
آمر مصئونیت at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
انجنیر دیزاین at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل ارقام at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تحلیل پلان at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر هماهنگی دونرها at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی پروژه های انک.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
کارشناس نظارت از عرضه خد.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
Project Manager at ASARA Multi Cities 15 Dec 2018
کارشناس تأمین مصونیت حمل.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
Team Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 11 Dec 2018
Environmental Specialist at HEDP / MoHE Kabul 15 Dec 2018
Country Manager at 786 Pharma Kabul 31 Dec 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook