Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت ارزیابی

(827 Views)

About Ministry of Public Health

-

Job Summary

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صحت عامه
ریاست عمومی منابع بشری
تاریخ اعلان ۵عقرب سال ۱۳۹۷
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست: (۰۲۲)
عنوان وظیفه: آمریت ارزیابی
بست: 3
وزارت یا اداره: وزارت صحت عامه - ریاست عمومی نظارت و سیستم معلومات صحی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: 1
گزارشده به: رئیس همآهنګی تحقیق و ارزیابی

گزارش¬ گیر از: کارمندان تحت اثر
تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه: معاونت و همکاری در تطبیق ارزیابی های صحی با کیفیت و ترویج فرهنگ استفاده از معلومات ارزیابی ها در سکتور صحت مطابق استراتیژی ملی صحت.

Job Details

Date Posted: 27 Oct 2018 Reference: 022
Closing Date: 11 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
2. ارزيابي انکشاف پرسشنامه های سروی ورهنمود های تصحیح ارقام.
3. مراقبت از اجراات مدیریت های سروی و تحلیل وتجزیه ارقام.
4. هماهنگ نمودن تمام ارزیابی که ازطرف ریاست های مختلف وزارت ویا جناح ثالث براه انداخته میشود.
5. تحلیل وتجزیه ارقام چک لست ملی نظارتی.
6. تقویت رول رهبری و هماهنگی در ارزیابی در سکتور صحت .
7. حصول اطمینان از تطبیق ارزیابی های با کیفیت در سکتور صحت به سطح کشور.
8. تقویت استفاده از دریافت های ارزیابی در پالیسی، پلان گذاری، و ارتقای پروگرام ها در سکتور صحت.
9. تهیه گزارش از تمامی ارزیابی ها و شریک ساختن آن به تمامی شرکأ عرضه خدمات صحی در وزارت صحت عامه.
10. حصول اطمینان از نشر یافته های ارزیابی درهماهنگی با دیپارتمنت های ذیربط.
11. ایجاد هماهنگی با ریاست های وزارت صحت عامه وموسسات ملی وبین المللی ذیربط.
12. تلا ش متداوم جهت ساده سازی ((Simplification در پروسه های کاری با در نظرداشت اصل شفا فیت وحساب دهی.
13. شریک ساختن رهنمودها، پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی ها با واحد های مرتبط غرض تطبیق آن به زود ترین فرصت ممکنه.
14. تدویر جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت هماهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه.
15. ارتقای ظرفیت مسلکی پرسونل واحد های مربوطه در هماهنگی با ریاست عمومی منابع بشری.
16. نظارت از جریان کار کارمندان تحت اثر.
17. راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
18. رسیدگی به موقع به پیشنهادات و مشکلات دیپارتمنت های تحت اثر در روشنی مقررات نافذه وزارت صحت عامه.
19. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

Qualifications

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های طب یا مدیریت صحت عامه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. دو سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورصحت عامه و یا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint و به بلدیت با در یکی از SPSS, STATA, EPI-Info ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد ضم فورم خانه پوری شده به این ایمل آدرس ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Submission Email

gdhr.moph1397@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
شف دیکم at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
شف جلدی at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
شف نسائی ولادی at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
شف اورتوپیدی شفاخانه تخص.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 31 Jan 2019
متخصص پتالوژی. at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
متخصص لپراسکوپیک سرجری. at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
داکتر متخصص ستوماتولوژی at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
متخصص اطفال at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
متخصص داخله at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
متخصص اطفال at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
متخصص داخله عمومی at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
شف جراحی شفاخانه تخصصی at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
مدیرت عمومی ارزیابی at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
Senior Technical Specialist /ICU at Ministry of Public Health Kabul 03 Feb 2019
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 25 Jan 2019
Senior Program Development Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Jan 2019
Anesthesia Specialist ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
Anesthesia Doctor ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
تکنیشن انستیزی at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Nurse ICU Ali Jenah at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنیشن جنراتور at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Neurosurgeon at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
شیخ زاید تکنیشن اکسری at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
سرطبیب شفاخانه at Ministery of Publich Health Zabul 31 Jan 2019
Provincial Maternal & Child Health Coordinato.. at Afghan Social Marketin.. Nangarhar 27 Jan 2019
:(Exit Exam) آفیسر اخذ امتحان.. at شورای طبی اف.. Kabul 23 Jan 2019
(Exit Exam) آمر اخذ امتحانات at شورای طبی افغا.. Kabul 23 Jan 2019
Psychosocial Counsellor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 09 Feb 2019
متخصص at Janat Gulzada Islamic Curative Hospital Kabul 25 Jan 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook