Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیرت عمومی ارزیابی

(564 Views)

About Ministry of Public Health

-

Job Summary

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست: (۰۲۸)
عنوان وظیفه: مدیرت عمومی ارزیابی
بست: ۴
وزارت یا اداره: صحت عامه – ریاست هماهنگی تحقیق وارزیابی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۱
گزارشده به: آمرارزیابی
گزارش¬گیر از: کارمندان تحت اثر
تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم ارزیابی از سیستم صحی و عرضه خدمات صحي موثر باكيفيت و به موقع به خاطر تطبيق نورم و استندردهاي وزارت صحت عامه.

Job Details

Date Posted: 27 Oct 2018 Reference: 028
Closing Date: 10 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
2. ایجاد هماهنگی بین ریاست های صحت عامه ولایات و سایر ارگانهای ذیدخل جهت ارزیابی ازسیستم صحی و اخذ ارقام جهت تحلیل وتجزیه.
3. مراقبت از تطبیق منظم و درست چک لست جهت ارزیابی ازسیستم صحی در سطوح مختلفه (ریاست های صحت عامه، شفاخانه ها ومراکزصحی).
4. تریننگ ورهنمايي جهت استقاده ازچک لست های ارزیابی به اعضای سایر دیپارتمنت های وزارت.
5. تصميم گيري در جهت رفع نيازمنديهاي كاري و فراهم آوري تسهيلات لازمه برای پرسونل.
6. ابراز نظر درایجاد میکانیزم قابل قبول واستندرد درمطابقت به پالیسی و استراییژی وزارت صحت عامه
7. ارزیابی از تطبیق استراتیژی و پالیسی وزارت صحت عامه و قوانین نافذه کشور دربخش عرضه خدمات صحی
8. نظارت از جریان کار اعضای مدیریت های تحت اثر.
9. تهیه راپورهای ارزیابی از سیستم صحی وارائه آن به مراجع ذیربط.
10. نشر یافته های ارزیابی درهماهنگی با آمریت مربوطه.
11. تدوین پلان های عملیاتی ، تطبیق وحصول گزارش منظم از واحد های تحت اثر وارایۀ (Feedback).
12. همکاری با آمر ارزیابی در ارتقای ظرفیت مسلکی پرسونل واحد های مربوطه.
13. راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر در هماهنگی با آمر مربوطه، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
14. رسیدگی به موقع به پیشنهادات و مشکلات دیپارتمنت های تحت اثر درروشنی مقررات نافذه وزارت صحت عامه.
15. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

Qualifications

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های طب یا مدیریت صحت عامه، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امور صحت عامه ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint و به بلديت با دیتابیز ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد ضم فورم خانه پوری شده به این ایمل آدرس ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Submission Email

gdhr.moph1397@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
متخصص جراحی عمومی )در آن.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 24 Nov 2018
District Polio Officer at World Health Organization Daikondi 20 Nov 2018
Chief Executive Officer at Ministry of Public Health Kabul 17 Nov 2018
تدویر کننده جلسات صحی در .. at Afghan Social Marketin.. Kabul 20 Nov 2018
انجینیر ماشینری at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
مسئول کنترول کیفیت - لابر.. at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
مسئول فنی تولید ادویه at Herai Pharma Herat 30 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook