Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(عضو مسلکی تسهیل قرارداد ها و پلانگزاری( مرکز

(773 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

عضو مسلکی تهسیل قراردادها مشورتی - همکاری نموده و در پیروی از رهنمود ها و طرزالعمل های تدارکاتی طبق قانون نافذه عمل می نماید. این شخص در همه امورات تدارکاتی نظر به امر آمر خود همکاری نماید.

Job Details

Date Posted: 27 Oct 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0387
Closing Date: 10 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 4 Gender: Any
Functional Area: Economic Growth Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1) ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده;
2) ترتیب و تنظیم اسناد پروژه های اجناس بعد از عقد قرار داد در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات و ارایه آن به آمر مربوطه ;
3) ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های اجناس جهت تسهیل روند تدارکات پروژه های اداره;
4) ترتیب و تنظیم مکاتیب جهت موثریت از دوره تسلیمی موقت و نهایی پروژه های تدارکاتی اجناس از شرکت های متعهد;
5) ترتیب مکاتیب و پیشنهادات جهت اجرای پرداخت ها به شرکت های متعهد به وقت و زمان آن;
6) ترتیب و تنظیم تعدیلات در قرار داد های مربوطه در صورت لزوم;
7) حصول اطمینان از اجرای قرار داد در مطابقت به شرایط و مشخصات درج شده در شرطنامه مربوطه;
8) ارایه گزارشات از پیشرفت و اجرای قرار داد های مربوطه به مدیر تسهیل قرار داد ها و پلانگذاری;
9) درج معلومات دقیق و به موقع از پیشرفت و اجرای قرار داد ها در سیستم (ACPMS) اداره تدارکات ملی ;
10) استرداد تضمینات حسن اجرای و تامینات مربوطه بعد از تکمیلی میعاد آن و اجرا هر گونه جریمه تاًخیر در صورت لزوم;
11) شناسایی و معرفی قرار داد های مختلف جهت پیشبرد پروسه مجرومیت آنها;
12) ترتیب و تنطیم دیتابیس اسناد های تدارکاتی (Filing System) پروژه های اجناس و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ها ;
13) تاًمین ارتباط سالم میان اداره و قرار داد ها و رسیده گی به شکایت آنها;
14) ارایه گزارش از اجراات کاری خویش به مدیر تسهل قرار داد ها و پلانگزاری طور هفته وار ،ماهوار ،ربعوار ،و سالانه;
15) اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود;

Skills

• آشنایی با قوانین ،مقررات ،و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات
• بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو ) و آشنایی با زبان انگلیسی
• مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد ، اکسل، پاورپاینت ، و اکسس)

Qualifications

• حداقل لیسانس در رشته های ادره و تجارت ، اداره و مدیریت ،مدیریت مالی ، اقتصاد یا مدیریت محاسبه ، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود • داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
• اشخاصی که سه سال و یا بیشتر از آن تجربه کاری مرتبط به وظیفه داشته باشد ،از معیار تحصیلات در رشته های مندرج شماره (1) مستثنی میباشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Economic Growth

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
آفیسر ارشد سیستم راپورده.. at Da Afghanistan Bank Kabul 22 Jan 2019
عضو خدمات مشتريان at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
عضو تجارتی فیروزنخچیر - س.. at DABS Samangan 31 Jan 2019
Senior Economic Analyst at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 29 Jan 2019
مدیر خزاین - هرات برشنا at DABS Herat 29 Jan 2019
Re - (سر گروپ تفتیش واحد ها.. at DABS Kabul 23 Jan 2019
سرگروپ تفتیش موضوعات خاص at DABS Kabul 23 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook