Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

(906 Views)

About وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی 0262

Job Summary

هدف وظيفه : رهبری، مدیریت و نظارت بر فعالیت های ریاست خاک شناسی ، تحقیقات مالداری و تحقیقات تطبیقی و توافقی و نظارت از تاسیس، تقویه و توسعه مراکز تحقیقیاتی در سطح کشور .همچنان هماهنگی و ایجاد ارتباطات با سایر نهاد های ملی و بین المللی در راستای کمک های تخنیکی و مالی جهت ارتقاء ظرفیت تحقیقات زراعتی در کشور .

Job Details

Date Posted: 31 Oct 2018 Reference: 31/10/18
Closing Date: 13 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ها ومسؤلیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاریماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
2. طرح پالیسی های جدید تحقیقاتی زراعتی و سکتور های مربوطه در هماهنگی با ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها و تطبیق آن بمنظور انجام تحقیقات علمی زراعتی، تعمیم نتایج علمی زراعتی در ساحه تولیدات زراعتی، تحقیق دوامدار در امور زراعت، آبیاری و مالداری و استفاده معقول از نتایج تحقیقات انجام یافته و شریک ساختن با بخش های مربوطه جهت ارتقاء مشخصات کمی و کیفی تولیدات زراعتی و حیوانی.
3. رهبری، طرح، انکشاف، تحلیل و تجزیه قوانین و اصول، روش، و اساسات تحقیقاتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و طرح وتهیه پلانهای انکشافی ریاست عمومی تحقیقات زراعتی در رابطه با توسعه فعالیت ها دربخش تحقیقات توافقی، خاکشناسی ومالداری وایجاد تحقیقات اساسی و انتشار نتایج آن .
4. تشخیص انواع مختلف نباتات کشور، تاسیس لابراتوارهای جن بانک کلکسیون نباتات و جمع آوری انواع بهتر نباتات کشور های دیگر.
5. رهبری و فراهم آوری تسهیلات و کمک به واحد ها و لابراتوار های تحقیقاتی در تمام مراحل تحقیقاتی در مرکز و ولایات طرح ستراتیژی جامع تحقیقات زراعتی به منظور بلند بردن سطح تولید وبهبود کیفیت محصولات نباتی و حیوانی که با شرایط بهتراقلیمی آن توافق داشته باشد همچنان تشخیص مارکیت های پرمنفعت داخلی وخارجی برای فروش آنها.
6. پیشبینی بودجه و وجوه مالی بخش تحقیقات در مطابقت با پلان طرح شده تحقیقاتی و هماهنگی نمودن آن با ریاست مالی و حسابی.
7. سازمان دهی، نظارت و کنترول ازتطبیق پلان های سالانه ریاست های مربوطه مبنی براینکه منابع مالی به صورت موثر و شفاف به مصرف برسد و نتایج مطلوب درمطابقت به ستراتیژی تحقیقات زراعتی و پالیسی های وزارت بدست آید.
8. کمک و رهنمایی ریاست های مربوطه جهت تجهیز و فعال نگهداشتن فارم های تحقیقاتی، لابراتوار های خاکشناسی، لابراتوارهای تحقیقات امراض وآفات نباتی ولابراتوارهای تحقیقاتی صحت حیوانی، جین بانک ها و ورکشاپ های ترمیم وسایل و ماشین آلات تحقیقاتی که ازنگاه مالی پایدارباشد.
9. نظارت ازفعالیت ریاستهای مربوطه درانطباق با لایحه وظایف، قوانین و مقررات، رهنمائی متداوم و تشویق آنها برای اجرای بهتر امور.
10 اطمینان از نظارت، ارزیابی و بررسی کامل از ارائه خدمات سکتور خصوصی در بخش تحقیقات مطابق به قوانین و پالیسی های تحقیقاتی.
11 طرح و ارائه پیشنهادات درباره حفظ منابع جنیتیکی و تحفظ تنوع بیالوژیکی وحراست از ایکوسیستم.
12. اطمینان از تمام پروگرام ها و پروژه های که تحت بودجه های دوجانبه یا چندین جانبه در این سکتور تمویل میشوند، مطابق به اهداف استراتژیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بخش تحقیقات باشد.
13. ایجاد ارتباط کاری مستحکم با پوهنتون های زراعت در کشور تا محصلین و استادان فاکولته های زراعت سهم برازنده در فعالیت های تحقیقی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری داشته باشند.
14. تامین ارتباطات بیشتر با نهاد های تحقیقاتی، موسسات علمی و اکادمیکی ملی و بین المللی بخاطر کسب دانش و شریک سازی تجارب در عرصه های تحقیقات زراعتی وجذب کمک های آنها جهت بلند بردن ظرفیت متخصصین تحقیقات زراعتی و تجهیز لابراتوارها، جین بانک ها، فارم های تحقیقاتی و ورکشاپ های ماشین آلات زراعتی و خزانه علوم زراعتی و رشد ظرفیت نهاد های تحقیقاتی ملی.
15. ایجاد میکانیزم منظم جهت دریافت و نشر معلومات از لابراتوار ها به ساحه (دهاقین) از طریق هماهنگی فعال با ریاست عمومی ترویج در سطح مرکز و ولایات.
16. نظارت از ورکشاپ ها وکورس های آموزشی برای کارمندان ترویج دولتی وغیردولتی و دهاقین کشور به منظورانتقال موثردست آورد ها و نتایج تحقیقاتی
17. کنترول علمی ازتطبیق نتایج تحقیقات زراعتی درساحات مختلف زراعتی بعد ازامتحان و آزمایش درمحلات تحت شرایط طبیعی ومحلی و تحلیل و بررسی نتائیج تحقیقاتی که مراحل نهائی را پیموده باشد.
18. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
19. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
20. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( تحقیقات زراعتی ،زراعت عمومی، علوم نباتی، اگرونومی، حفاظه نباتات، باغداری وخاکشناسی) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
Senior Legal Expert/ Specialist at Ministry of Economy Kabul 01 Feb 2019
Executive Secretary for the MoHE (Minister Of.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
Operations Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
Program Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
M&E and MIS Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook