Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(ریاست تهیه و تدارکات (مرکز

(1213 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبيق قانون، طرزالعمل
و متحدالمال هاي تدارکاتي و سایر اسناد تقنيني مربوطه.

Job Details

Date Posted: 03 Nov 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0417
Closing Date: 17 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Procurement Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتيب پلان کاري ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت با پلان عمومي و اهداف اداره؛
2. مدیریت، طرح، ترتيب و تایيد پلان تدارکاتي، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملي و حصول اطمينان از تطبيق بموقع و درست آن؛
3. مدیریت و نظارت از روند انتقال معلومات قراردادها به سيستم الکترونيکي ) ACPMS ( اداره تدارکات ملي و دیتابيس داخلي؛
4. پيشبرد اجراآت کاري در مطابقت با قانون و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان هاي تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره
5. تدارکات ملي و سایر ادارات ذیربط؛
نظارت از طرح، ترتيب و تایيد اسناد داوطلبي، شرطنامه ها، اسناد ارزیابي قبلي اهليت، اسناد درخواست نرخگیری ، اعلانات تدارکاتي، درخوا ست براي ارائه پيشنهادات و سایر ا سناد معياري تدارکات جهت طي مراحل در ست و ا صولي پرو سه هاي تدارکاتي مربوطه؛
6. نظارت و پيشنهاد تثبيت معيارها و شرایط اهليت و شایستگي داوطلبان در اسناد معياري تدارکات؛
7. مدیریت و نظارت طي مراحل درست و اصولي پروسه هاي تدارکات طبق قانون تدارکات، طرزاالعمل ها، متحدالمال ها و سایر اسناد معياري تدارکات؛
8. پيشنهاد تعيين هيئت هاي آفرگشایي، ارزیابي، و سایر هيئت هاي پروسه تدارکاتي؛
9. مدیریت از تطبيق و نظارت بر پروسه آفرگشایي و ارزیابي آفرها و حصول اطمينان از صحت و درستي آن؛
10. نظارت از پروسه نرخگيري پرچون و کنترول دقيق آن با اجناس از لحاظ کيفيت با در نظر داشت پاليسي هاي دولت؛
11. نظارت از ترتيب و تنظيم اسناد قرارداد، تطبيق، اکمال و اجراي به موقع آن؛
12. ارائه مشوره هاي تدارکاتي طبق قانون و مقررات تدارکاتي به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان ریاست و اداره مربوطه؛
13. نظارت از پروسه هاي ارسال فورم هاي معياري تدارکات به خصوص پيشنهاد اعطاي قرارداد و نظارت از پروسه اعطاي قرارداد؛
14. تثبيت تخلفات تدارکاتي داوطلبان و قراردادیان و ارسال پيشنهاد محروميت شرکت هاي مختلف به اداره تدارکات ملي و سایر ارگانهاي عدلي و قضایي در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعمل هاي مربوطه؛
15. مدیریت و نظارت بر طي مراحل اسناد اعطاي قرارداد به داوطلب برنده و فراهم آوري تسهيلات در پروسه اعطاي قرارداد؛
16. مدیریت، ترتيب و تنظيم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معياري تدارکات؛
17. مدیریت و رهبري کارمندان تحت اثر، ارتقاي ظرفيت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاري و اجراي بهتر امور کاري و حل مشکلات کارمندان و تامين هماهنگي در اجراي وظایف کارمندان؛
18. ارزیابي اجراآت و کارکردهاي کارکنان تحت اثر مطابق قانون و لوایح نافذه؛
19. ارائه ،گزارش به موقع از کارکردهاي بخش هاي تدارکات به آمر ذیصلاح؛
20. اجراي سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانين، مقررات و اهداف اداره سپرده ميشود.

Skills

توانایي مدیریت امور تدارکاتي، رهبري، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.
بلدیت کامل به یکي زبان هاي رسمي )دري و پشتو( و تسلط به زبا زبان انگليسي.
مهارت با پروگرام هاي کمپيوتر )ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس

Qualifications

حداقل ليسانس در رشته هاي اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالي، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، (Supply Chain Management) ، لوژستيک، اداره و منجمنت، مدیریت عمومي،
حد اقل سه سال تجربه کاري مرتبط.
اشخاصي که 4 سال و یا بيشتر از آن تجربه کاري مرتبط به وظيفه داشته باشند، از معيار تحصيلات در رشته هاي
مندرج شماره ) 1 ( مستثني مي باشند.
انجنيري ساختمان و انجنيري برق؛ به درجه تحصيلي بالاتر در رشته هاي فوق ارجحيت داده ميشود

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Procurement

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Procurement Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 May 2019
Procurement Specialist at Ministry of Industry & Commerce Kabul 25 Jan 2019
Admin and Procurement Adviser at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 26 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook