Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس اداری وتدارکات

(881 Views)

About ATRA

-

Job Summary

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (رئیس اداری وتدارکات ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمایند.

بست : رئیس اداری وتدارکات .
دیپارتمنت : اداری وتدارکات .
گزارش به: ریاست بورد اداره اترا
موقعیت: منزل نهم وزارت مخابرات
تعد اد پست: 1
تاریخ اعلان : 1397/8/22
اخرین تاریخ اخذ درخواستی :1397/9/6

Job Details

Date Posted: 17 Nov 2018 Reference: 004
Closing Date: 17 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

 طرح وامضای پلان تدارکاتی وارسال آن به اداره تدارکات ملی .
 ارایه پیشنهاد محرومیت داوطلبان مختلف به اداره تدارکات ملی .
 تائید اعلان برای تهیه اجناس تدارکات وخدمات .
 توضیحات درپاسخ به درخواست داوطلبان درصورت ضرورت .
 تائید صدورتعد یلا ت واصلاحات دراسناد داوطلبی .
 تائید نمودن روند تدارکات درمحدوده صلاحیت ( درصورت ضرورت )
 تائید نمودن فسخ روند تخلیه گدام ها ازاموال مازاد در محدوده صلاحیت .
 مسؤلیت رهبری شعبات وکارمندان مربوطه را به منظور تنظیم ورهبری امور اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی به عهده دارد.
 نظارت متداوم از صورت اجرای وظایف مسؤلین وکارمندان ریاست اداری مطابق لایحه ترتیب شده.
 تامین ارتباط وارسال هدایات وتصامیم بورد به آپریتران وعرضه کنندگان خدمات مخابراتی وسایر ادارات ذیدخل به منظورتطبیق ورعایت از آن.
 نظارت از امور تقرر، انفکاک و سایر امور کارکنان.
 طرح ، ترتیب ، تنظیم و انکشاف تشکیلات دیپارتمنت نظر به استراتیژی و نیازمندیهای داخلی اداره.
 اداره ، رهبری و تنظیم وظایف مربوط به منابع بشری .
 ارائه مشوره درطرح پالیسی های منابع بشری به مقامات ذیصلاح .
 استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدر های ورزیده از طریق سیستم رقابت ازاد و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی .
 ترتیب پلان وایجاد سیستم وطرزالعمل جدید غرض پیشبرد مؤثر امور اداری.
 تنظیم جلسات ومیتنگ ها ی اداری به منظور انسجام ورهبری موثر و بهتر امور اداری.
 ترتیب پلان وسیستم دربخش های تدارکات ، منابع بشری ، اداری وسایر شعبات مربوطه
 مراقبت ، کنترول ، بررسی تمام اسناد داوطلبی به منظور شفافیت پروسه تدارکاتی.
 بررسی مکاتیب داوطلبان برنده وداوطلبان ناموفق به منظور اعلان نتایج نهائی.
 نظارت از تطبیق تمام پروژه های اداره.
 اجرای سایر وظایف سپرده شده درمطابقت به قانون.
 ترتیب پلان های کاری سالانه، ربعوار، ماهوار و هفته وارمربوط مدیریت مربوط در تطابقت با پلان سالانه ریاست.
 تهیه و ترتیب شرطنامه ها با در نظر داشت قانون تدارکات و پالیسی های مربوطه.
 تهیه و ترتیب راپور های ارزیابی و ارایه وضاحت در صورت ضرورت.
 حفظ و نگهداری تمام دوسیه ها، آفرها، ضمانت های بانکی و سایر اسناد مربوط به ریاست.
 طی مراحل امور تدارکاتی از مرحله اعلان الی عقد قرارداد.
 اشتراک در جلسات آفر گشایی هدایت مقامات ذیصلاح
 رئیس دیپارتمنت به رئیس بورد اداره اترا جوابگو میباشد.

Skills

-

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 دارای حد اقل چهار سال تجربه کاری در بخش تدارکات ،وبخش های اداری در ادارات د ولتی و یا غیر دولتی داشته باشد.
 دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس دربخش ، حقوق ، اقتصاد عمومی و اداره وتجارت باشد.
 با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت دسترسی داشته باشد.
 به لسان دری وپشتو به خوبی تکلم نموده وبه لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد.
 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است. وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
 Web site : www. atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

Submission Email

hr@atra.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Data Entry Analyst at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 15 Dec 2018
Office Messenger at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
Administrative Manager at RZ Tourist & Travel Agency Kabul 18 Dec 2018
Administration Manager at SNaPP2-MAIL Kabul 22 Dec 2018
English Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Kandahar 17 Dec 2018
کارشناس بررسی اسناد فارغ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس تحلیل و تصنیف وظ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 19 Dec 2018
Regional Admin Officer (Bost) at Afghanistan Cricket Board Kandahar 20 Dec 2018
Provincial Cricket Development In-Charge (Kan.. at Afghanistan Cricket Bo.. Kandahar 20 Dec 2018
مدیر عمومی کنترول تخنیکی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
Public Relation Officer - AGC at Amania Group Kabul 15 Dec 2018
Inventory/Stock Assistant at National Democratic Institute for Internatio.. Kabul 13 Dec 2018
متخصص ایجاد ایستگاه ها و .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
آمر ایجاد و تنظیم ایستگا.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
عضو تفتیش ولایتی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل گزارشات at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
Finance/Admin Advisor at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 17 Dec 2018
Administrative Manager at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Admin Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 31 Dec 2018
Executive Assistant at MAIL/OFWMP Kabul 13 Dec 2018
امام مسجد at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin Assistant at KaPUL Group Of Companies Kabul 16 Dec 2018
Admin Assistant at KOICA(Korea International Cooperation Agency) Afghanis.. Kabul 29 Dec 2018
Customer Data Clerk at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corpor.. Kabul 13 Dec 2018
Admin/Finance Officer (Balkh) at Seyyam International Limited Balkh 27 Dec 2018
تیم لیدر مطبوعات at ATRA Kabul 11 Dec 2018
Administrative & HR Manager - Re Announce at Aria Medica Kabul 24 Dec 2018
کارمند تفتیش at ATRA Kabul 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook