Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست ساده سازی پروسه های اجرائیوی (CBR)

(940 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست ساده سازی پروسه های اجرائیوی 0399

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از امور مربوط به ساده سازی پروسه های کاری به منظور عرضه خدمات بهتر در وزارت خانه ها و ادارات دولتی

Job Details

Date Posted: 02 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 10 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 128000 to 184889 None
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
2. مطالعه و تحقیق درمورد شیوه های کاری جهت ازبین بردن مغلقیت، طولانی شدن اجراات توسط کارکنان ورفع محدویت ها در تفویض صلاحیت دروزارت ها و ادارات مستقل دولتی؛
3. تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها و ادارات دولتی جهت تطبیق روند ساده سازی پروسه های اجرائیوی؛
4. معرفی تیم کاری جهت تثبیت پروسه های کلیدی و حمایوی با تفکیک پروسه های مغلق و زمانگیر، مشتری محور، عایداتی و نیازمند به تکنالوژی جدید در ادارات؛
5. مدیریت و نظارت از امور درج پروسه های شناسایی شده در دیتابیس ریاست؛
6. مدیریت و نظارت از فراهم آوری تسهیلات بمنظورامضاء تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون و ادارات تثبیت شده جهت ساده سازی پروسه ها؛
7. ترتیب پلان تطبیقی روند ساده سازی در وزارت ها و ادارات تحت کار؛
8. ارایه بدیل های اصلاحی بعد از تحلیل تجزیه جریان کنونی پروسه های نیازمند به ساده شدن با رهبری ادارات و اخذ موافقت اداره مربوط با طرح های جدید؛
9. ارائیه طرح ها ونظریات درمورد اصلاح وبهبود سیستم های تشکیلاتی مناسب مطابق به نیازمندی های واقعی وزارت ها وادارات مستقل دولتی؛
10. مدیریت ترتیب رهنمود کاری پروسه های بهبود یافته و ارایه آن به رهبری ادارات ذیربط جهت تائید؛
11. همآهنگی با رهبری ادارات بمنظور امضاء توافقنامه تطبیقی پروسه های بهبود یافته میان رهبری کمیسیون و ادارات جهت تطبیق؛
12. حصول اطمینان از تشریح وتوضیح رهنمود کاری پروسه های اجرائیوی بهبود یافته برای بخش های ذیربط و نظارت از تطبیق عملی آن؛
13. شناسایی چالش ها و مشکلات در جریان تطبیق پروسه های ساده شده و اتخاذ تدابیر لازمه؛
14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری و رفع نیازمندی های ریاست مربوط؛
15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از کارکرد های ریاست مربوط غرض آگاهی رهبری اداره؛
16. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها؛
17. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
18. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط MM-CBR و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دو بار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید. همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیت گزارش دهی:
رئیس ساده سازی پروسه های اجرایوی به رئیس عمومی خدمات ملکی گزارش میدهد

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، اداره ومنجمنت، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت دولتی، حکومت داری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
5. داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook