Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس تخصصی سازماندهی تخنیکی

(434 Views)

About Ministry of Transport

-

Job Summary

-

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: -
Closing Date: 13 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
تعین وتطبیق معیارهای تخنیکی وسایط نقلیه توریدی نظر به شرایط اقلیمی و بهره برداری در کشور.
تعین مارک های روغنیات ومواد سوخت برای وسایط نقلیه مختلف و جلوگیری ازکاربرد مواد بی کیفیت.
کنترول از تطبیق برنامه های حفظ و مراقبت وسایط نقلیه دولتی و سائر سفارشات که از طرف کمپنی مولد تجویز شده.
نظارت از تطبیق نورم های مصارفاتی مواد سوخت، روغنیات، پرزه جات وغیره به منظور کاهش در مصارف.
طرح پیشنهادات برای تورید و ترویج تکنالوژی معاصر جهت تسریع بخشیدن پروسه کاری در ورکشاپهای تخنیکی.
کنترول از نصب و استفاده پرزه جات بی کیفیت و مواد تخنیکی غیرمعیاری جهت جلوگیری از استهلاک قبل از وقت وسایط.
اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف و پروگرام های آمریت مربوطه.
ارائه پیشنهادات جهت بهبود بخشیدن و ارتقای کیفیت کاری درانجام امور یومیه.
ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود

Qualifications

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری اتومیخانیک، انجنیری ترانسپورت، انجنیری پطرولیم، مدیریت ترانسپورت و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال برای لیسانس.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 13/09/1397 الی 21/09/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا ایمیل آدرس های ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.
متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
متقاضیان محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نماین

Submission Email

hr.form@mot.gov.af و csc.mota@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
WASH Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 24 Feb 2019
Electrical Engineer at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
مدیر عمومی آبرسانی امام .. at Afghanistan Urban Wate.. Kunduz 10 Mar 2019
انجنیر دیزاین تونل بست 4 at شاروالی کابل Kabul 28 Feb 2019
مهندس زیبا سازی جاده بست .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Feb 2019
انجنیر دیزاین برق بست 4 at شاروالی کابل Kabul 27 Feb 2019
انجنیر ساحه at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
سرویر at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
انجنیر کنترول کیفیت at Cosmo Road and Construction Compa.. Parwan 10 Mar 2019
Field Engineer at DACAAR Faryab 28 Feb 2019
Senior Environment and Social Management Spec.. at Ministry of communicat.. Kabul 22 Feb 2019
Central Program Management Office (CPMO) Dire.. at Ministery of Energy an.. Kabul 03 Mar 2019
بست 4 کارشناس مدیریت دارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Chief Technical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livest.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر سنجش و برآور.. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین سرک at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین کانال.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 کارشناس تحلیل اقتصا.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
Team Leader at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Structure Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Estimation Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook