Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مشاور پالیسی

(734 Views)

About اداره مستقل خط آهن افغانستان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره خط آهن افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 مشاور پالیسی 0404

Job Summary

هدف وظیفه:
ارایه مشوره های سالم وسازنده، در راستای طرح و انکشاف و ساختن پالیسی ها وطرزالعمل های اداره خط آهن درمطابقت به قوانین ومقررات ملی وبین المللی جهت رشد وانکشاف پروژه های زیربنایی خطوط آهن.

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 17 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ربعوار وسالانه درمطابقت باپلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره خط آهن
2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
5. ارایه مشوره در طرح وتدوین پالیسی وطرزالعمل های کوتا مدت، میان مدت ودراز مدت جهت رشد و توسعه پروژه های زیربنایی خطوط آهن.
6. برنامه ریزی برای اجرای پالیسی های تدوین شده برای تحقق نیازمندی های فنی و کیفی امور پروژه ها درمطابقت استانداردهای اجباری و همچنین برآورده ساختن خواسته های کیفی.
7. ایجاد وطرح پالیسی های جدید جهت بلند بردن سطح بهره دهی وموثریت اموراداره، تشخیص نیازمندیها و کمبودات وارایه مشوره ها راه حل های مناسب جهت رفع بموقع مشکلات بوجودآمده.
8. مقایسه طرح وپالیسی های پیشنهادی وآوردن تعدیلات لازم وضروری در پالیسی ها غرض بلندبردن کیفیت اموراداره وتعیین بهترین شیوه کار جهت پاسخ دهی به نیازمندیهای اداره خط آهن أفغانستان.
9. تجزیه، تحلیل بررسی دقیق نیازمندیهادررابطه به پالیسی وارایه پیشنهادات به رییس عمومی جهت تائیدی یا عدم تائیدی اسناد پالیسی جدید و یا تعدیلات آن.
10. تجزیه، تحلیل و بررسی دقیق راپورهای بخش های مربوطه در رابطه به اجرای امور پالیسی سازی .
11. ارایه مشوره مسلکی در راستای تطبیق پلان های عملیاتی جهت کنترول کیفیت مطلقه با درنظرداشت نورم وستندردها.
12. بررسی مسائیل مشکلات مربوط کنترول کیفیت مواد ساختمانی مورد استفاده دراحداث واعمار پروژه های خط آهن وارایه راه حل های مناسب جهت رفع آن.
13. تشریک مساعی وایجادهماهنگی لازم جهت ساختن پالیسی های آینده وآوردن تعدیلات آن با تماما ریاست های اداره خط آهن أفغانستان وگرفتن تأئیدی رؤساء روی هر بند پالیسی های جدید و تغییرات آن.
14. تهیه وترتیب دستورالعمل های مورد نیاز برای کنترول امورکیفی پالیسی سازی ونحوه انجام فعالیت ها و اطمینان ازانجام صحیح فعالیت های پالیسی امورپروژه های زیربنایی خط آهن.
15. ارایه گزارش ربعوار وسالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مشاوریت مربوطه.
16. برنامه ریزی، انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.
17. اجرای سایر وظایف که ازطرف رئیس عمومی اداره مربوطه مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: خط آهن، ساختمان های ترانسپورتی ، سیول، اداره عامه، پالیسی عامه و حقوق و علوم سیاسی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصص امور پالیسی سازی، رهبری، ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست ) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook