Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست سروی و مطالعات

(712 Views)

About وزارت امور شهر سازی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت شهرسازی و مسکن را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست سروی و مطالعات 0414

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور مطالعه، بررسی و جمع آوری مقدماتی معلومات از حالت دیموگرافی، اجتماعی، اقتصادی، جیومورفولوژیکی، سروی توپوگرافی و تهیه نقشه ها.

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 17 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. ارایه مشوره های تخنیکی به ریاست پلان وپالیسی جهت طرح وترتیب پلان بلند مدت وپالیسیهای مربوطه در رابطه کارهای ریاست سروی ومطالعات.
3. برنامه ریزی مواد و مفردات بخشهای سروی و مطالعات با در نظر داشت استراتیژی و پالیسی معینیت و وزارت امور شهر سازی .
4. رهنمایی سالم کارکنان در حصه طرح و ترتیب پلان های توپوگرافی، نقشه های پایه (Base Map) و نقشه های موضوعی؛
5. رهنمایی در تطبیق پلان های تفصیلی در شهرهای مختلف افغانستان مطابق به نقشه های زیربنایی، تفصیلی و معیارهای شهرسازی؛
6. ارائه معلومات برای بررسی پلان های ماهانه و سالانه و ارزیابی درست و عادلانه کارمندان مربوط این ریاست به آمریت و مدیریت های مربوطه؛
7. انجام امور مقدماتی مطالعات اقتصادی،اجتماعی جهت تهیه پلانهای توپوگرافی توسط مدیریتهای مربوطه.
8. ارائه معلومات تخنیکی در مورد مطالعات شهری، مکان یابی شهرها وشهرکهای جدید و خطرات طبیعی و غیر طبیعی که شهرها و سکونت گاه ها را مورد تحدید قرار می دهند.
9. ارائه معلومات تخنیکی به انجنیران جهت حفظ ونگهداشت ،چک و کنترول سامان آلات تخنیکی به منظور دقت و کیفیت ماشین آلات جهت حصول اطمینان نقشه ها و پلان ها.
10. سازماندهی،نظارت وکنترول ازتمام فعالیتها مبنی براینکه منابع مالی به صورت موثروشفاف به مصرف برسد ونتایج مطلوب درمطابقت به طرزالعملها وپلان سالانه ریاست حاصل گردد؛
11. بررسی اسناد، اوراق ونقشه ها غرض دیزائن شهری.
12. چک وکنترول پلانهای توپوگرافی، نقشه های پایه و تطبیق پلان های تفصیلی؛
13. ایجاد هماهنگی موثر با ریاست ها، ادارات و وزارتخانه های همکار و فراهم نمودن امکانات لازم به منظور عملی نمودن بهتر پلان های کوتاه مدت، متوسط مدت و بلند مدت ریاست و وزارت امور شهرسازی؛
14. هماهنگ نمودن سیستم کوردینات و سیستم ارتفاع سروی توپوگرافی با سیستم های جهانی سروی ونقشه برداری.
15. هماهنگی با مراکز علمی و پو هنتون ها در زمینه نقشه برداری و مطالعات شهری درجهت انکشاف پایدار شهری و دست یافتن به اهداف استراتژی انکشاف ملی افغانستان دربخش سکتورشهری؛
16. تلاش در جهت استفاده از ابزار و تکنولوژیهای روز دنیا برای نقشه برداری و مطالعات شهری.
17. اشتراک درمجالس، ورکشاپها وکنفرانسهائیکه موضوعات ومسایل نقشه برداری (سروی) و مطالعات شهری در آن تشریح و مورد بحث قرار داده میشود؛
18. ارائه معلومات برای استفاده از تکنولوژیهای نو در امر نقشه برداری فضایی، هوایی و زمینی و همچنین در عرصه مطالعات شهری و مکان یابی شهرها و شهرکهای جدید.
19. تشخیص و پیشنهاد نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امور جرگه ها و هماهنگی امور قبایل.
20. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت به منظوری مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها ودست آورد های بخشهای مربوطه.
21. حصول اطمینان از مدیریت سالم ، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
22. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری
23. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده می شود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (شهرسازی ، و نقشه برداری) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصص امور سروی و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
Remote Sensing Officer at National Statistics and Information Authority Kabul 16 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 16 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Balkh 16 Feb 2019
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Balkh 16 Feb 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی ج.. at وزارت انرژی .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Balkh 16 Feb 2019
ریاست منابع بشری ولایت ن.. at اداره مستقل .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست مالی و اداری ولایت .. at اداره مستقل .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Nangarhar 16 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook