Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست سروی و مطالعات

(303 Views)

About وزارت امور شهر سازی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت شهرسازی و مسکن را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست سروی و مطالعات 0414

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور مطالعه، بررسی و جمع آوری مقدماتی معلومات از حالت دیموگرافی، اجتماعی، اقتصادی، جیومورفولوژیکی، سروی توپوگرافی و تهیه نقشه ها.

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 17 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. ارایه مشوره های تخنیکی به ریاست پلان وپالیسی جهت طرح وترتیب پلان بلند مدت وپالیسیهای مربوطه در رابطه کارهای ریاست سروی ومطالعات.
3. برنامه ریزی مواد و مفردات بخشهای سروی و مطالعات با در نظر داشت استراتیژی و پالیسی معینیت و وزارت امور شهر سازی .
4. رهنمایی سالم کارکنان در حصه طرح و ترتیب پلان های توپوگرافی، نقشه های پایه (Base Map) و نقشه های موضوعی؛
5. رهنمایی در تطبیق پلان های تفصیلی در شهرهای مختلف افغانستان مطابق به نقشه های زیربنایی، تفصیلی و معیارهای شهرسازی؛
6. ارائه معلومات برای بررسی پلان های ماهانه و سالانه و ارزیابی درست و عادلانه کارمندان مربوط این ریاست به آمریت و مدیریت های مربوطه؛
7. انجام امور مقدماتی مطالعات اقتصادی،اجتماعی جهت تهیه پلانهای توپوگرافی توسط مدیریتهای مربوطه.
8. ارائه معلومات تخنیکی در مورد مطالعات شهری، مکان یابی شهرها وشهرکهای جدید و خطرات طبیعی و غیر طبیعی که شهرها و سکونت گاه ها را مورد تحدید قرار می دهند.
9. ارائه معلومات تخنیکی به انجنیران جهت حفظ ونگهداشت ،چک و کنترول سامان آلات تخنیکی به منظور دقت و کیفیت ماشین آلات جهت حصول اطمینان نقشه ها و پلان ها.
10. سازماندهی،نظارت وکنترول ازتمام فعالیتها مبنی براینکه منابع مالی به صورت موثروشفاف به مصرف برسد ونتایج مطلوب درمطابقت به طرزالعملها وپلان سالانه ریاست حاصل گردد؛
11. بررسی اسناد، اوراق ونقشه ها غرض دیزائن شهری.
12. چک وکنترول پلانهای توپوگرافی، نقشه های پایه و تطبیق پلان های تفصیلی؛
13. ایجاد هماهنگی موثر با ریاست ها، ادارات و وزارتخانه های همکار و فراهم نمودن امکانات لازم به منظور عملی نمودن بهتر پلان های کوتاه مدت، متوسط مدت و بلند مدت ریاست و وزارت امور شهرسازی؛
14. هماهنگ نمودن سیستم کوردینات و سیستم ارتفاع سروی توپوگرافی با سیستم های جهانی سروی ونقشه برداری.
15. هماهنگی با مراکز علمی و پو هنتون ها در زمینه نقشه برداری و مطالعات شهری درجهت انکشاف پایدار شهری و دست یافتن به اهداف استراتژی انکشاف ملی افغانستان دربخش سکتورشهری؛
16. تلاش در جهت استفاده از ابزار و تکنولوژیهای روز دنیا برای نقشه برداری و مطالعات شهری.
17. اشتراک درمجالس، ورکشاپها وکنفرانسهائیکه موضوعات ومسایل نقشه برداری (سروی) و مطالعات شهری در آن تشریح و مورد بحث قرار داده میشود؛
18. ارائه معلومات برای استفاده از تکنولوژیهای نو در امر نقشه برداری فضایی، هوایی و زمینی و همچنین در عرصه مطالعات شهری و مکان یابی شهرها و شهرکهای جدید.
19. تشخیص و پیشنهاد نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امور جرگه ها و هماهنگی امور قبایل.
20. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت به منظوری مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها ودست آورد های بخشهای مربوطه.
21. حصول اطمینان از مدیریت سالم ، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
22. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری
23. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده می شود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (شهرسازی ، و نقشه برداری) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصص امور سروی و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل سمع ش.. Kabul 24 Dec 2018
ولسوالی بادپش و قرغه یی at اداره مستقل ار.. Laghman 24 Dec 2018
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تغذی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست دفتر at اداره اکادمی علوم افغانستا.. Kabul 16 Dec 2018
ریاست تجارت ولایت کندز CBR at وزارت تجارت .. Kunduz 28 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook