Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رياست نظارت و مراقبت

(902 Views)

About وزارت امور شهر سازی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت شهرسازی و مسکن را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 رياست نظارت و مراقبت 0415

Job Summary

هدف وظیفه: برنامه ریزی، نظارت و رهبری امور نظارتی و مراقبتی بخش ساختمانی، تعمیراتی و شهری در مطابقت با قوانین، پالیسی ها، نورم ها و معیار های قبلاً تعیین شده

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 17 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح پلان های جامع وکاری ریاست بادرنظرداشت پلان استراتیژیک وزارت امورشهرسازی ونظارت ازتطبیق آن.
2. حصول اطمینان ازتطبیق تمامی قوانین ، پالیسی ها، نورم ها وپلان های شهری وساختمانی درسکتورشهری.
3. مطالعات وتحقیقات بمنظورایجاد هرچه بهتر سیستم نظارتی درجهت بلند بردن سطح کیفیت پروژه های ساختمانی.
4. تأمین ارتباط با ریاست طرح مقررات وکودهای ساختمانی جهت استفاده ازکود ها واستندرد ها ، مقررات وطرزالعمل قبلاً طرح شده درنظارت ومراقبت کاری درسطح وزارت.
5. طرح وتهیه رهنمودها وطرزالعمل های جامع ومؤثر نظارت وارزیابی پروژه های ساختمانی.
6. برگذاری جلسه ها و ورکشاپ ها وسیمینار های مسلکی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست وکارمندان ولایتی درامورنظارت ومراقبت.
7. حصول اطمینان ازتطبیق درست ماسترپلانها ، پلانهای تفصیلی وسایرپلانهای شهری منظورشده درسطح افغانستان.
8. طرح وتهیه فارمت های واحد پیشرفت کارپروژه های شهری وساختمانی جهت نظارت وارزیابی بهتر پروژه ها.
9. مدیریت ورهبری وکنترول ازچگونگی اجراات وفعالیت های کارکنان ریاست نظارت ومراقبت.
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ازقبیل سفریه ها، تجهیزات دفتری وسهولت های کاری جهت تطبیق پلان سالانه ریاست.
11. سازماندهی وانسجام موضوعات پلان های فنی وتخنیکی درارتباط به مراقبت ونظارت ازپروژه ها.
12. بازدید ازپروژه های دولتی وسکتورخصوصی که تحت نظارت ارزیابی ریاست قرارمیگیرد.
13. ارائیه گزارش ازتحقق پالیسی ها وپلان های کاری مطابق معیارهای قبول شده به مقامات وزارت امورشهرسازی.
14. مدیریت ورهبری کارکنان تحت اثرجهت تحقق پلان کاری وحصول اطمینان ازچگونگی اجراات کاری شعبات مربوطه.
15. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امورجرگه ها وهماهنگی امورقبایل .
16. ترتیب گزارشات ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات وزارت بمنظور مطلع ساختن ازپیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های مربوطه.
17. حصول اطمینان ازمدیریت سالم ، استخدام ، تشویق ، ترتیب ، آموزش وانکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعین شده.
18. راه اندازی ارزیابی اجراات تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی وطرزالعمل اجراات برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) درهماهنگی با واحد حمایوی برنامه CBR کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
19. درصورت لزوم منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حداقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی ، رهنمائی وهمکاری با ایشان درحل مشکلات وسلوک مثبت وتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان را حاصل نماید که ارزیابی اجراات صورت گرفته ودرتعین اهداف با ایشان همکاری می نماید.
20. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها واهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری، سیول ، مهندسی و شبکا ت تخنیکی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط دربخش (مدیریتی مشابه و تخصص امور نظارت و مراقبت و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook